"zwykli ludzie" - Engelsk översättning

PL

"zwykli ludzie" på engelska

volume_up
zwykli ludzie {mask. plur.}

PL zwykli ludzie
volume_up
{maskulinum pluralis}

volume_up
populace {substantiv} (the populace)

Liknande översättningar för "zwykli ludzie" på engelska

zwykły adjektiv
ludzie substantiv

Användningsexempel för "zwykli ludzie" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishZwykli ludzie po prostu gonią za pieniędzmi, ponieważ nagrody są coraz cenniejsze.
Ordinary people are literally running after the money as the prizes are getting higher.
PolishTo zwykli ludzie cierpią i to nasi rolnicy ponoszą straty finansowe.
This is ordinary people suffering, and it is our farmers who are suffering financially.
PolishHandel emisjami - to propozycja aspołeczna, a jego koszty poniosą zwykli ludzie.
As for emissions trading, it is an anti-social proposal, and its costs will be borne by ordinary people.
PolishTylko duże przedsiębiorstwa są w stanie to udźwignąć, nie zwykli ludzie.
Only large enterprises are able to do that, not ordinary people.
PolishJeźlim zakrywał, jako ludzie zwykli, przestępstwa moje, i chowałem w skrytości mojej nieprawość moję;
If like Adam I have covered my transgressions, By hiding mine iniquity in my bosom,
PolishZ tego dobrobytu muszą odnieść korzyść zwykli ludzie, nie tylko elity.
This wealth must benefit its people and not just its elite.
PolishW wielu dziedzinach życia zwykli ludzie działają wbrew prawu. ~~~ I to właśnie gotujemy naszym dzieciom.
Ordinary people live life against the law, and that's what I -- we are doing to our kids.
PolishInwestorzy, artyści, pasjonaci przyrody i zwykli ludzie mogą naprawić stan tych rzek.
The corporates, the artists, the wildlife nuts, the good old everyday folks can actually bring these rivers back.
PolishZwykli ludzie nie mogą ponosić konsekwencji krótkowzroczności banków i chciwości spekulantów.
Ordinary people must not suffer the consequences of the banks' short-sightedness and the speculators' greed.
PolishZwodnicze techniki sprzedaży, z którymi mają do czynienia zwykli ludzie są szkodliwe i należy je udaremnić.
These misleading sales techniques which involve ordinary people are wrong and need to be stopped.
PolishW wielu dziedzinach życia zwykli ludzie działają wbrew prawu.
It's kind of age of prohibitions, where in many areas of our life, we live life constantly against the law.
PolishDziałania te muszą być podjęte jak najszybciej, by zmniejszyć presję, jaką odczuwają zwykli ludzie.
This action must be taken sooner rather than later to alleviate the pressure that has been put on ordinary people.
PolishTo nie jest żadna polityczna elita ani aparatczyki z Berlemont, ale zwykli ludzie ze zwykłych społeczności.
It is not the political elite and apparatchiks of the Berlemont, but ordinary people from ordinary communities.
PolishZwykli ludzie coraz częściej żyją w ubóstwie.
The people themselves are increasingly living in poverty.
PolishWtedy zwykli ludzie będą wiedzieli, że podjęte środki nie uderzają w nich, a w aparat dyktatorskiej władzy.
Then ordinary people will see that the measures taken are not targeted at them, but at the apparatus of dictatorial power.
PolishTa sytuacja będzie się utrzymywać jeszcze przez co najmniej 10 lat, a koszty wszystkich błędów będą ponosić zwykli ludzie.
This situation will linger for at least 10 years and it is ordinary people who will pay for all of the errors.
PolishDolegliwości związane z obniżeniem poziomu produkcji odczuwają przede wszystkim zwykli ludzie, pracownicy tych firm.
Problems associated with reduced levels of production have most impact on the ordinary people who work for these companies.
PolishDlaczego jednak nie mieliby oni ponosić takiego kosztu, skoro zwykli ludzie płacą VAT od chleba, mleka i innych produktów codziennego użytku?
However, why should they not pay, if the ordinary people pay value added tax on bread, milk and other staples?
PolishInstytucje regionalne i zwykli ludzie żyjący na danym obszarze wiedzą najlepiej, co należy zrobić, aby ożywić ich region.
The regional institutions and ordinary people living in this or that territory know best what needs to be done to revive their region.
PolishKraje, organizacje międzynarodowe i zwykli ludzie zareagowali na przemoc sił okupacyjnych, wyrażając poparcie dla Wilna.
Countries, international organisations and individuals reacted to the violence of the occupying forces, sending messages of support to Vilnius.