PL zwykle
volume_up
{adverb}

zwykle (även: na co dzień, zazwyczaj)
Hipotensyjne działanie pojedynczej dawki utrzymuje się zwykle przez 24 godziny.
The antihypertensive effect of a single dose usually lasts for 24 hours.
Reakcje te zwykle mogą być zmniejszone przez redukcję dawki lewodopy.
These reactions can usually be diminished by levodopa dosage reduction.
Reakcje w miejscu wstrzyknięcia występowały zwykle w pierwszym miesiącu leczenia.
Injection site reactions usually occurred in the first month.
Zwykle latamy w wielkim samolocie. ~~~ Zwykle latamy w wielkim samolocie.
It's really an unreal feeling, because normally you have a big thing, a plane, around you.
Zwykle debatę przerywa się, jest czas na turę pytań, a następnie debatę się wznawia.
Normally, the debate is interrupted for Question Time and then continued afterwards.
Zwykle enzym ten rozkłada substancję tłuszczową zwaną globotriaozyloceramidem (GL- 3).
This enzyme normally breaks down a fatty substance called globotriaosylceramide (GL-3).
Ponieważ podczas konfliktu zwykle pogarsza się polityka gospodarcza.
Because during conflict economic policy typically deteriorates.
Zwykle zakopuje się je w ziemi, a udoskonalanie posuwa się w bardzo szybkim tempie.
They're typically buried in the ground. ~~~ And the innovation is moving very rapidly.
Objawy te zwykle ustępują w ciągu 24 do 72 godzin po wstrzyknięciu.
These symptoms typically resolve within 24 to 72 hours after your injection.
zwykle (även: zwyczajnie)
Osoba taka nie będzie również uznawana za mieszkańca, jeżeli przez pięć lat miała zwykłe miejsce zamieszkania w Zjednoczonym Królestwie.
Nor shall he be so regarded if he has at any time been ordinarily resident in the United Kingdom for five years.
zwykle (även: zazwyczaj)
volume_up
as often as not {adv.} [vard.]
Długie tygodnie pracy zwykle wynikają z pozornej swobody wyboru.
Long working weeks are more often than not based on apparent freedom of choice.
Płatności będące autoryzacjami są zwykle oznaczone na wyciągu z konta jako oczekujące.
Payment authorizations are often listed as pending on your statement.
A najtańszy produkt jest zwykle najbardziej niebezpieczny.
The cheapest products are often the most dangerous.
zwykle (även: najczęściej, zazwyczaj)
Długie tygodnie pracy zwykle wynikają z pozornej swobody wyboru.
Long working weeks are more often than not based on apparent freedom of choice.
dodatkową dawkę insuliny (w postaci bolusu) trzeba podać mniejszą niż zwykle lub rzadziej niż
you need additional insulin ("bolus doses") at larger doses or more often than usual, or
zwykle (även: najczęściej)
Długie tygodnie pracy zwykle wynikają z pozornej swobody wyboru.
Long working weeks are more often than not based on apparent freedom of choice.
dodatkową dawkę insuliny (w postaci bolusu) trzeba podać mniejszą niż zwykle lub rzadziej niż
you need additional insulin ("bolus doses") at larger doses or more often than usual, or

Användningsexempel för "zwykle" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishSzczytowe stężenia w osoczu były zwykle osiągane po 2 - 3 godzinach po podaniu.
Peak plasma levels were generally achieved at 2 to 3 hours after administration.
PolishKwasica mleczanowa zwykle występowała po kilku lub kilkunastu miesiącach leczenia.
Lactic acidosis generally occurred after a few or several months of treatment.
PolishZwykle leczenie należy rozpocząć od małej dawki 0, 25 ml (62, 5 mikrogramów).
In general, treatment should be started at a low dose of 0.25 ml (62.5 micrograms).
PolishWiększość wymienionych działań niepożądanych zwykle ustępuje w trakcie leczenia.
Most of these side effects are likely to go away with continued treatment.
PolishActraphane jest zwykle podawany podskórnie w udo lub w tkankę podskórną brzucha.
Actraphane is administered subcutaneously in the thigh or abdominal wall.
PolishA robotnicy wykonujący prace w metalu zwykle robią hydraulikę w ścianach itp.
The metalworkers, for the most part, do ducts behind the ceilings and stuff.
PolishEfekt działania mirtazapiny zwykle zaczyna być widoczny po 1- 2 tygodniach stosowania.
Mirtazapine begins to exert its effect in general after 1-2 weeks of treatment.
PolishZwykle pozwala to na skrócenie czasu występowania lub nasilenia tych objawów.
This will help reduce the likelihood that the side effect continues or becomes severe.
PolishWzmocnienie tkankowe utrzymuje się zwykle do 45 minut po wstrzyknięciu produktu Gadograf.
Tissue enhancement generally lasts up to 45 minutes after injection of Gadograf.
PolishWzmocnienie tkankowe utrzymuje się zwykle do 45 minut po wstrzyknięciu produktu Gadovist.
Tissue enhancement generally lasts up to 45 minutes after injection of Gadovist.
PolishWykwity występowały zwykle w ciągu tygodnia po podaniu wlewu z docetakselem.
Eruptions generally occurred within one week after the docetaxel infusion.
PolishReakcja ta występowała zwykle, gdy nie stosowano prawidłowego zmieniania miejsc wkłucia.
This reaction was generally associated with lack of proper rotation of injections.
PolishA oprócz tego, jak zwykle, podjęliśmy wszelkie środki, żeby wesprzeć rolnictwo.
Otherwise, we have taken all measures to support agriculture as always.
PolishNa końcu zwykle dodaje się frazę: "zgodnie ze krajową praktyką i zwyczajami”.
It just adds, at the end, the phrase: 'in accordance with national custom and practice'.
PolishWi kszo tych objawów jest zwykle przemijaj ca i ust puje w czasie trwania leczenia.
Most reactions are transitory and disappear during continued treatment.
Polish(Brawa) Świat nas zwykle zaskakuje tym, jak takie rzeczy są faktycznie używane.
(Applause) The world has a habit of surprising us as to how these things are actually used.
PolishGatunki oporne na inne karbapenemy wykazują zwykle równocześnie oporność na dorypenem.
Species resistant to other carbapenems do generally express co-resistance to doripenem.
PolishMixtard jest zwykle podawany podskórnie w udo lub w tkankę podskórną brzucha.
Mixtard is administered subcutaneously in the thigh or abdominal wall.
PolishPo zaprzestaniu leczenia zmiany zwykle powracały w okresie 4- tygodniowej kontroli.
Upon discontinuation, lesions tended to reappear at 4 weeks follow-up.
PolishZwykle zmiany te ustępują samoistnie w czasie do 3 tygodni od pierwszego podania szczepionki.
In general these reactions disappear within 3 weeks after the first vaccination.