PL

zwykły {adjektiv maskulinum}

volume_up
Oczywiście system prawa karnego traktuje ich jak zwykłych staromodnych rabusiów.
Of course, the criminal justice system treats them as common old garden criminals.
Aresztowania pokojowych manifestantów czy znęcanie się nad poborowymi to zwykła praktyka w Rosji.
In Russia, it is common practice to arrest peaceful protestors and bully conscripts.
Zwykłe urazy bolą przez całe lata, nim stawy zetrą się nam na dobre.
Common injuries can lead to decades of pain, until our joints quite literally grind to a halt.
zwykły (även: codzienny)
Ten kryzys to codzienna walka zwykłych ludzi o przetrwanie, która w ciągu ostatnich czterech miesięcy została dodatkowo utrudniona.
It is about ordinary people whose day-to-day struggle has been made even harder during the last four months.
Wynika on przede wszystkim z tego, że polityka zbyt często pomija interesy zwykłych obywateli, którzy słusznie domagają się większego udziału w jej stanowieniu.
Its roots lie primarily in the fact that policy all too often bypasses the day-to-day interests of the citizens.
Niestety bezpośredni polityczny wpływ prezydencji szwedzkiej na życie codzienne zwykłych obywateli nie był już aż tak znaczący.
Unfortunately, its direct political impact on people's everyday lives has been somewhat less substantial.
Inwestorzy, artyści, pasjonaci przyrody i zwykli ludzie mogą naprawić stan tych rzek.
The corporates, the artists, the wildlife nuts, the good old everyday folks can actually bring these rivers back.
Zdajemy sobie sprawę, że klimatyczny szum przycichł, a zmiana klimatu staje się zwykłą, codzienną kwestią.
We realise that the climate hype is abating and that climate change is becoming an ordinary, everyday issue.
zwykły (även: sam, czysty, zaledwie)
W przeciwieństwie do pana komisarza nie uważam, aby to był odosobniony incydent czy zwykły przypadek.
In contrast to the Commissioner, I do not believe that it was an accident or mere chance.
Niestety, jak to już podkreślano, nie jest to zwykły szczegół.
Unfortunately, as has already been pointed out, that is not a mere detail.
Dlatego też demokratyczne państwa nie mogą ograniczać swoich reakcji do zwykłych skarg.
Therefore, the democratic states cannot limit their reaction to mere complaints.
To zwykły sposób postępowania ze wszystkimi państwami członkowskimi.
That is the normal way we proceed with all Member States.
Zwykły rozkład dializ nie wpływa na skuteczność leczenia niedokrwistości za pomocą leku Aranesp.
Your normal dialysis routine will not affect the ability of Aranesp to treat your anaemia.
Zwykły tekst to domyślny styl tekstu w Twoim dokumencie.
Normal text is the default text style of your document.
Uważam, że obecnie zwykły konsument w Europie otrzymuje o wiele za dużo informacji.
I think that now there is far too much information for an ordinary consumer in Europe.
Żaden zwykły obywatel nie zrozumie, co to oznacza.
No ordinary citizen will understand what that actually means.
Nie wiem, czy zwykły, szary obywatel rozumie, co to oznacza.
I do not know whether the ordinary man or woman in the street understands what we mean by that.
Zwykłą stratą czasu jest rozwijanie postulatów dotyczących dochodów własnych, a tym samym rozwijania europejskich podatków.
It is a sheer waste of time to expand upon proposals for own resources and European taxes.
It is sheer deception.
Tak jakby ta instytucja była opętana manią udowodnienia swojej wartości poprzez zwykłą aktywność: dobrą, złą, obojętną.
It is as though this institution somehow has a manic desire to prove its worth by sheer activity: good, bad, indifferent.
ale zwykły dobroduszny uczynek nieznajomego sprawi, że się otworzysz".
But the simple act of kindness from a complete stranger will unstitch you."
Zwykły kawałek Iiny bywa bardzo skuteczny przy łapaniu hefalumpa.
You see, a simple piece of rope if the most effective device for capturing Heffalumps.
Innymi słowy aborcja została zrównana z antykoncepcją jako zwykły środek kontroli urodzin.
In other words, abortion is equated with contraception as a simple means of birth control.
zwykły (även: standardowy, typowy)
And I put it to you, that is not business as usual.
Należy kontynuować leczenie zwykłą dawką następnego dnia wieczorem lub przed snem.
Continue with your usual dose the next evening or at bedtime.
Trzeba przyznać, że zwykła polityka Unii jest wciąż wdrażana zgodnie z oczekiwaniami.
Admittedly, the Union's usual policies continue to be implemented as well as can be expected.
To sprawi, że po roku 2012 zwykłe klatki w systemie bateryjnym nie będą używane w Europie.
This means that there should be no more conventional battery cages in use in Europe after 2012.
To o wiele ważniejsze zadania niż zwykłe interesy handlowe.
These tasks are much more important than conventional trade interests.
na piśmie. - (SK) Broń nie jest zwykłym produktem.
. - (SK) Weapons are not conventional products.
Now, it works just like a regular phone.
W takich przypadkach należy podawać dożylnie zwykłą (regular) insulinę ludzką.
Instead, regular insulin administered intravenously is recommended in such cases.
Niektóre aplikacje są dostępne online, tak jak zwykłe witryny.
Some apps are hosted online like regular websites.
Ale w pełni interaktywnie na standardowej karcie graficznej na zwykłym komputerze mogę po prostu zastosować płaszczyznę obcinającą.
But fully interactively on standard graphics cards on a normal computer, I can just put in a clip plane.
Jednakże chcę wyjaśnić wszystkim, co to dokładnie znaczy - oprocentowanie tych kredytów jest niższe bodaj o 1% od zwykłych stóp rynkowych.
Let me make it clear to everyone, however, exactly what that means - these credits are at interest rates that are perhaps around 1% below standard market rates.
Doprowadzi to w końcu do pogorszenia stopy życia zwykłych obywateli.
This will ultimately harm the living standards of ordinary people.
zwykły (även: standardowy, zwyczajny)
volume_up
vanilla {adj.} [vard.]
Nasza oferta przetargowa była ogólnikowa, nie mówiła konkretnie o czytelności ekranu w słońcu, sieci kratowej, niskim poborze prądu – prosta oferta zwykłych laptopów.
The tender had nothing in it that related to us, nothing specific about sunlight-readable, mesh-network, low-power, but just a vanilla laptop proposal.

Användningsexempel för "zwykły" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishZ tego powodu ludzie wchodzący do sklepu zadają pytanie "Czy mogę kupić zwykły telefon?
And what this does is it leads people to walk into their stores asking this question.
PolishDo tego urodził się wyglądając jak zwykły chłopiec - nikt niczego nie podejrzewał.
And he was born looking like a boy -- nobody suspected anything.
PolishUwierzysz, że to wszystko zaczęło się jako zwykły materiał?
Can you believe this all started out as a wimpy little special-interest feature?
PolishTo nie jest zwykły problem techniczny, który można rozwiązać, stosując procedurę komitetową.
This is not simply a technical issue that can be resolved using the comitology procedure.
PolishTakich posad jest coraz więcej i zwykły je wykonywać kobiety.
So those are all the jobs that are growing, and those are jobs that women tend to do.
PolishJest to zwykły środek tymczasowy, uzasadniony naglącą sytuacją.
This is simply a temporary measure, justified by an urgent situation.
PolishTak naprawdę niewidzialna ręka Adama Smitha to zwykły kieszonkowiec.
The fact is that Adam Smith's invisible hand is a pickpocket.
PolishA co najlepsze, po dotarciu do klienta to nie jest zwykły śmieć.
Best of all, when it gets to the customer, it's not trash.
PolishTo tylko zwykły kawałek wapienia, nie ma w nim nic szczególnego.
And it's just limestone, nothing really special about it.
PolishWięc przeprowadzam ten poranny skok we wtorek, ale to nie jest zwykły skok -- to było 11 września 2001 roku.
So now I do that Tuesday morning jump, but it's not any jump -- that was September 11th, 2001.
PolishI w ten sposób przerobiono zwykły market przy centrum handlowym w miejsce integrujące społeczność.
And they've made this, what was just a store along a commercial strip, into a community gathering space.
PolishMoże to oznaczać zwykły skok z deszczu pod rynnę.
This would simply mean jumping out of the frying pan into the fire.
PolishProducentem filmu jest Luc Besson Ale to nie jest zwykły film.
YAB: Luc Besson is the producer of the movie.
PolishJeśli wiadomość chcesz napisać zwykłym tekstem, u góry okna tworzenia kliknij Zwykły tekst.
If you decide you'd like to write a message in plain text format, just click Plain text along the top of the compose window.
PolishPrzede wszystkim należy mieć na uwadze, że jeżeli ktoś musi przegrać ten mecz, to nie może to być zawsze zwykły obywatel.
Basically, if anyone needs to lose in this game, it should not always be the man in the street.
PolishPonadto stwierdza się, że ta umowa tymczasowa jedynie pozostanie w mocy, co uważam za zwykły szantaż.
Also, it is stated that this is only provided this interim agreement remains in force, which I consider as pure blackmail.
PolishUważam, że to zwykły skandal, iż po 14 miesiącach nadal są kraje, które nie wywiązały się z tego obowiązku.
I think it is quite simply scandalous that, after 14 months, we still have countries that have not implemented this.
PolishSamochód po lewej wjechał w zwykły stalowy słup.
The car on the left drove into the steel pillar.
PolishTo nie był zwykły pożar lub ściana ognia.
It was not just a fire or a single front.
PolishRekiny zwykły do niej wpływać.