"zwycięstwo" - Engelsk översättning

PL

"zwycięstwo" på engelska

PL zwycięstwo
volume_up
{neutrum}

zwycięstwo (även: wygrana, tryumf, wiktoria)
volume_up
victory {substantiv}
Osiągnięty kompromis stanowi zwycięstwo wolności obywateli i użytkowników Internetu.
The compromise reached is a victory for the freedom of citizens and of Internet users.
Oto zwycięstwo łobuzów; wielkich pieniędzy i biurokratów.
This is a victory for the bully boys; it is a victory for big money and a victory for bureaucrats.
Pakiet telekomunikacyjny to ważne zwycięstwo dla wszystkich konsumentów Europy.
The telecoms package is a major victory for all consumers in Europe.
zwycięstwo (även: triumf, tryumf)
volume_up
triumph {substantiv}
To żadne zwycięstwo, ale też nie porażka, a trener ocalał, by podjąć walkę kolejnego dnia.
It is not a triumph, but it is not a defeat; and the manager lives to fight another day.
Jego historyczne zwycięstwo w Szwecji w wyborach powszechnych było osobistym triumfem.
His historic win in the Swedish general election was a personal triumph.
Jest to więc wielkie zwycięstwo, które jest niemal boskim doświadczeniem w biologii.
So this great triumph -- it's so good, there's almost a religious experience in biology.
zwycięstwo (även: wygrana, tryumf, wiktoria)
volume_up
win {substantiv}
Jego historyczne zwycięstwo w Szwecji w wyborach powszechnych było osobistym triumfem.
His historic win in the Swedish general election was a personal triumph.
Przyniesie to znaczne otwarcie rynku i zwycięstwo w kwestii pluralizmu mediów.
The result of this will be a substantial market opening and a win for media pluralism.
Nie ma żadnego innego sposobu na walkę i zwycięstwo, niż poprzez toczenie bitwy politycznej i obywatelskiej.
There is no other way to fight and win except through political and civil battle.
zwycięstwo (även: wiktoria)
volume_up
winning {substantiv}
Nawet w czasach oszczędności, kiedy wiele państw członkowskich dokonuje cięć w budżetach obrony, naszym priorytetem musi być zwycięstwo w Afganistanie.
Even at a time of austerity, when many Member States are cutting their defence budgets, winning in Afghanistan must be our priority.

Synonymer (polska) till "zwycięstwo":

zwycięstwo

Användningsexempel för "zwycięstwo" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishNie chodzi jedynie o zwycięstwo w wojnie, chociaż z wojną nadal mamy do czynienia.
And we have to think much more in terms of narratives and whose narrative is going to be effective.
PolishBóg daje zwycięstwo królom, a Dawida, sługę swego, wybawia od miecza srogiego.
Thou art he that giveth salvation unto kings; Who rescueth David his servant from the hurtful sword.
PolishW komisji przezorność odniosła jednak zwycięstwo nad zdaniem się na los.
However, caution won out against games of chance in committee.
PolishMożemy sobie wyobrazić, co będzie oznaczało zwycięstwo Kaddafiego.
We can imagine what it will mean if Gaddafi succeeds.
PolishNaruszenie tych zasad oznaczałoby zwycięstwo idei ekstremizmu.
For one can fight for democracy only according to the rules of democracy. Breaking these rules will mean that extremism has prevailed.
PolishBitwom w każdej wojnie dają zwycięstwo.
PolishZwycięstwo było nieczyste, prawda?
PolishPowinni zapamiętać lekcję historii: każdy faszystowski reżim jest skazany na upadek; wolność i sprawiedliwość zawsze odniosą zwycięstwo nad złem.
They should remember the lessons of history: every fascist regime is doomed to fail; freedom and justice will always prevail over evil.
PolishSzczyt w Kopenhadze to prawdziwe wyzwanie, któremu musimy sprostać i nie możemy dopuścić, by lobby przemysłowe i jądrowe odniosło zwycięstwo.
The Copenhagen Summit is a real challenge to which we must rise and we must not allow the industrial and nuclear lobby to be the glorious victors.
PolishMusimy zwrócić się do władz albańskich, aby zrobiły to samo i nie pozwoliły cieniom przeszłości na zwycięstwo, ale by uczyniły krok w stronę światła przyszłości.
We must call on the Albanian authorities to do the same and not be suffocated by the shadows of the past, but to step into the light of the future.
PolishTym razem jednak demokracja odniosła zwycięstwo, ponieważ największe grupy znalazły wspólny język, a uzyskany rezultat cieszy się autentycznym poparciem większości.
This time, however, democracy won, because the biggest groups found common ground and the result achieved has the genuine support of the majority.
PolishPrzetoż teraz zbierz ostatek ludu, a połóż się obozem przeciwko miastu, i weźmij je, bym ja snać nie wziął miasta tego, a przypisanoby zwycięstwo imieniowi memu.
Now therefore gather the rest of the people together, and encamp against the city, and take it; lest I take the city, and it be called after my name.
PolishPrzez lata dążyliśmy do modelu kapitalistycznego, który pozwalał nam produkować więcej i lepiej oraz oferować lepsze warunki życia, i głosiliśmy jego zwycięstwo.
Over time we have sought and claimed the success of the capitalist model, which has allowed us to produce more and better and to offer better living conditions.
PolishW dwóch państwach sąsiedzkich Węgier, tj. w Austrii i Słowenii, odbyły się wybory i w obydwu przypadkach zwycięstwo odnieśli socjaldemokraci.
(HU) Mr President, two of Hungary's neighbours, Austria and Slovenia, have held elections and in both countries the Social Democrats have emerged victorious.
PolishZwycięzca w wojnie stanie się przegranym, jeżeli czasowe zwycięstwo odniósł dzięki zabijaniu ludzi, ale prawdziwi zwycięzcy to ci, którzy stają się braćmi innych ludzi.
The victor in war will be a loser if he is temporarily victorious because he killed people, but the real victors are those who become brothers to other people.