"zmuszać" - Engelsk översättning

PL

"zmuszać" på engelska

volume_up
zmuszać {imperf. vb}

PL zmuszać
volume_up
[zmuszam|zmuszałbym] {imperfekt verb}

1. allmänt

W rzeczywistości Francja nie posiada już takiej władzy, by kogokolwiek do czegoś zmuszać.
In reality, France no longer has the power to force it on anyone.
Oczywiście każdy powinien indywidualnie zadecydować, a nikt nie może ich przekonywać bądź zmuszać.
Naturally everyone must make their own decision, and no one can overrule them or force them.
Ludzie mają wolną wolę i nie można ich do niczego zmuszać.
You can't force people of free will, and I totally support that.
zmuszać (även: zmusić)
Przymierze zmusza nas do myślenia o wzajemności.
What covenant does is to get us to think about reciprocity.
Kołysanie mostu zmusza do wspólnego kroku, a przez to samo się zwiększa.
You're actually forced by the movement of the bridge to get into step, and therefore to drive it to move further.
Znamy próby zmuszania rodziców do wpłacania pewnego rodzaju gwarancji za "zabezpieczenie komórek” dla dziecka będącego w banku.
We have seen cases of attempts being made to get parents to pay a kind of security for their child by having a 'reserve store' for the child placed in a bank.
Uszczerbku doznały finanse publiczne, a tym samym perspektywy stabilności finansowej, które zmusiły nas i nadal zmuszają do podjęcia pilnych działań w ramach współpracy.
There has been an effect on public finances, and therefore on the prospects for financial stability, which has impelled and is still impelling us to take urgent cooperative measures.
Zmusza kraje członkowskie, zwłaszcza nowe do mimo wszystko olbrzymiego wysiłku ekonomicznego.
It obliges the Member States, new ones included, to make a huge economic effort regardless of the circumstances.
Taki sam nacisk zmusza innych posłów do przyłączenia się do grupy, z poglądami której po części się nie zgadzają.
That same pressure obliges other members to join a group with whose views they partly disagree.
My również nie chcemy być zmuszani do przesiedlania niebezpiecznych terrorystów z obozu w Zatoce Guantánamo.
We also do not wish to be obliged to resettle dangerous terrorists from the Guantánamo Bay detention camp.
Zdjęcie może także zmuszać nas, aby konfrontować problemy, które są potencjalnie alarmujące i kontrowersyjne.
Photography can also compel us to confront issues that are potentially distressing and controversial.
Kwoty umieszczone w rezerwie przez Parlament zmuszają Komisję do połączenia tych dwóch dokumentów.
The amounts placed in reserve by Parliament compel the Commission to link these two documents.
Oczywiście celem przedmiotowej dyrektywy nie jest zmuszanie państw członkowskich do akceptowania jako alternatywy badań na zarodkach ludzkich.
Naturally, the objective of this directive cannot be to compel Member States to accept testing on human embryos as an alternative.

2. "kogoś"

volume_up
to pressure {vb} (sb to do/into doing sth)
UE nie powinna wywierać żadnej presji na kraje rozwijające się i zmuszać ich do liberalizacji usług publicznych.
The EU should not be putting any pressure here on developing countries and forcing them to liberalise public services.
Do zmuszania członków do pozostania w obozie stosowana jest presja psychiczna i fizyczna.
Mental and physical pressure is used to force the members to stay in this camp.
Czy trzeba stale nas zmuszać do wywierania takich nacisków, które zagwarantują wejście w życie traktatu i reform instytucjonalnych?
Must we constantly be forced to exert such pressure to guarantee the entry into force of a treaty and its institutional reforms?
volume_up
to pressurise {vb} [GBR] [bild.] (sb to do/into doing sth)
Państw tych nie należy jednak zmuszać do utworzenia obszaru wolnego handlu, ponieważ wiąże się to z poważnym ryzykiem dużych szkód na rynkach lokalnych i regionalnych.
However, these countries must not be pressurised into agreeing to a free trade zone, because this involves a serious risk of causing major damage to local and regional markets.

Användningsexempel för "zmuszać" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishTraktat mówi, że państwa członkowskiego nie można zmuszać do zaciągania długów.
The treaty says that a Member State cannot be forced to take on debts.
PolishDo udziału w kosztach nie należy zmuszać tych, którzy przestrzegali przed tym błędem.
Those of us who warned that it was a mistake should not be forced to contribute to it.
PolishUważam, że nie wolno nam zmuszać młodych kobiet do wyboru pomiędzy życiem domowym a karierą.
I believe that we must not make young women choose between a home life and a career.
PolishW przyszłości nie będzie się już zmuszać podatnika, aby to on płacił za straty.
In future, the taxpayer should not be made to pay for the damage.
PolishNie wolno ich zmuszać do jego przyjęcia; należy je odrzucić.
They should not be bullied into accepting this deal; the deal should be rejected.
PolishNie wolno nikogo zmuszać wbrew jego woli do pracy w nadgodzinach.
No one should be forced into working extra hours against their will.
PolishPowtarzam: traktat wyraźnie stanowi, że państwa członkowskiego nie można zmuszać do zaciągania długów.
I repeat: the treaty clearly states that a Member State cannot be forced to take on debts.
PolishKluczowe znaczenie ma również fakt, że ogólnie pacjentów nie można zmuszać do płatności z góry.
It is also crucial that, as a general rule, patients cannot be required to make payments in advance.
PolishNajlepszą reakcją jest oczywiście nieopieranie się globalizacji, do czego niektórzy chcieliby nas wciąż zmuszać.
The best response is of course not to resist globalisation - as some would still have us do.
PolishNie możemy w dalszym ciągu zmuszać ludzi do rezygnowania z pracy.
No longer forcing people to give up working.
PolishOh nie, nie zamierzasz chyba zmuszać nas do pisania...
Oh, no, you're not going to make us write...
PolishJednakże bardzo się cieszę, że Parlament jest zdania, iż żaden kraj nie powinien zmuszać Irakijczyków do powrotu.
I am very pleased, however, that Parliament took the view that no country should be forcibly returning people to Iraq.
PolishNie można zmuszać do powrotu do krajów trzecich osób, których życie lub osobiste bezpieczeństwo będzie w związku z nim zagrożone.
There can be no case for returning people to third countries where their life or their person will then be in danger.
PolishNie wolno nam nakładać na obszary wiejskie obowiązków nie do udźwignięcia ani zmuszać ludzi do porzucania już wyjałowionych obszarów.
We must not place intolerable burdens on rural life or make people abandon areas already impoverished in themselves.
PolishPowiedziałbym, że to był kosztowny eksperyment i że Austriacy nie powinni zmuszać nikogo w Europie do pójścia tą samą drogą.
I would say that this was an expensive experiment and that the Austrians should not make anyone in Europe go down the same path.
PolishZgadzam się z moimi kolegami, że powinniśmy bardziej aktywnie zmuszać Chiny, aby zaczęły postępować z Birmą w inny sposób.
I agree with my colleagues that we should be more proactive in forcing China to take a very different course of action in dealing with Burma.
Polishzmuszać się do zrobienia czegoś
PolishNie wolno zmuszać starszych pracowników do zaprzestania pracy wbrew ich woli z powodu odgórnie określonego przymusowego wieku emerytalnego.
Older workers must not be forced to stop working against their will because of an arbitrarily concluded compulsory retirement age.
PolishPowinniśmy wspierać rozwój w zakresie innowacji i technologii, a nie zmuszać do płacenia kolejnego podatku ludzi, którzy nie mają wyboru.
The future must be about encouraging innovation and technology, not about tricking people who have no alternative into paying more tax.
PolishDlaczego mamy je zmuszać do analizowania powierzchni całego kraju i określania obszarów ryzyka, jeśli stosowana przez nie legislacja jest wzorcowa?
Why should they have to examine their entire country and define risk areas, even though they already have exemplary legislation?