"zmodyfikować" - Engelsk översättning

PL

"zmodyfikować" på engelska

PL zmodyfikować
volume_up
{perfekt verb}

zmodyfikować (även: dopasować, modyfikować, naginać)
volume_up
to trim {vb} (opinion)
Musieliśmy w tym roku lekko zmodyfikować nasze prognozy wzrostu, ale nadal przewidujemy wzrost rzędu 2% - to bardzo dobry wynik.
We have had to trim our growth forecasts slightly for this year but we are still predicting growth of 2% - a very respectable performance.

Användningsexempel för "zmodyfikować" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishPo ponad 10 latach jest jasne, że czas zmodyfikować i wzmocnić te przepisy.
More than 10 years on it is clearly time to modify and strengthen these rules.
PolishAby dodać do konta nowy adres wysyłki lub zmodyfikować istniejący adres:.
To add a new shipping address to your account or edit an existing shipping address:
PolishDawki należy zmodyfikować w przypadku istotnych zmian masy ciała (patrz Tabela 2 i 3).
Doses should be adjusted for significant changes in body weight (see Tables 2 and 3).
PolishAby język chorwacki stał się językiem urzędowym, trzeba będzie zmodyfikować Traktat.
For Croatian to be an official language, the Treaty has to be modified.
PolishJeśli o mnie chodzi, to nie tylko powinniśmy przyjrzeć się wnioskowi, ale także zmodyfikować go.
As far as I am concerned, we shall not only look at the proposal, but also modify it.
PolishJeśli do tego dojdzie, należy odpowiednio zmodyfikować dawkę, zgodnie z podanymi zaleceniami.
If it occurs, appropriate dose adjustment should be made as provided.
PolishAle to była sztuczka z jedną piłeczką, a co by było gdyby coś do niej dołączyć i troche zmodyfikować...
But working with one ball, now, what if you attach something to it, or change it.
PolishJak pokazuje ostateczne głosowanie, udało mi się te poprawki zmodyfikować.
I succeeded in modifying those amendments in the final vote.
PolishW przypadku pojawienia się oporności należy zmodyfikować leczenie.
In case of emergence of resistance, treatment should be modified.
PolishUdało mi się zmodyfikować hodowlę do formy nie produkującej zarodników.
I was able to morph the culture into a non-sporulating form.
PolishPostępowanie to można zmodyfikować, dodając na końcu wszystkich otagowanych linków następujący ciąg:.
This behavior can be modified by adding the following to the end of all of your tagged links:
PolishAby przenieść albo obrócić obiekt lub zmienić jego rozmiar, po prostu kliknij obiekt, który chcesz zmodyfikować.
To move, resize and rotate an object, simply click the object you'd like to change.
PolishMam wrażenie, że niektóre rzeczy trzeba faktycznie zmodyfikować.
I have a feeling that some things really need to be modified.
PolishW przypadku pacjentów z chorobą nerek poddawanych hemodializie, lekarz może zmodyfikować dawkę heparyny.
If you are a kidney patient under haemodialysis, your doctor may adjust your dose of heparin.
PolishNiekiedy Google może nieco zmodyfikować Twoje saldo AdWords.
From time to time, Google might tweak your AdWords balance.
PolishDlatego też politykę tą należy zmodyfikować w odpowiedni sposób i zapewnić wystarczające środki na jej realizację.
It is therefore necessary to modify the policy accordingly and ensure sufficient funds.
PolishDawkowanie należy zmodyfikować zgodnie z poniższą tabelą.
Refer to the following table and adjust the dose as indicated.
PolishMożecie zmodyfikować rytm jak akurat światła zgasną.
You can change the rhythm, if you get out of the lights.
PolishKraj musi dokonać rewizji swojego rozumienia prawa i zmodyfikować je tak, by zapewnić poszanowanie życia ludzkiego.
The country must review its understanding of the law and modify it to ensure that human life is respected.
PolishSpróbuję teraz trochę zmodyfikować moje wystąpienie.
I will now try to change my speech somewhat.