"zlikwidować" - Engelsk översättning

PL

"zlikwidować" på engelska

PL zlikwidować
volume_up
{perfekt verb}

1. allmänt

zlikwidować (även: znosić, likwidować, znieść, burzyć)
Z tego względu musimy dołożyć wszelkich możliwych starań, aby poprawić świadomość oraz zlikwidować deficyt informacji.
For that reason we have to do everything possible to improve awareness and do away with the information deficit.
Musimy zlikwidować dotacje, które są szkodliwe dla środowiska naturalnego, a Parlament powinien przedłożyć projekt harmonogramu takich działań.
We must now do away with environmentally damaging subsidies, and Parliament should propose a timetable for this.
Uważam również, że musimy zlikwidować zwroty na rzecz Wielkiej Brytanii, a także zadbać, by niewykorzystane zasoby unijne wracały do budżetu UE.
I also believe that we need to do away with the British rebate and ensure that unused EU resources are returned to the EU budget.
zlikwidować (även: pozbyć się)
volume_up
to do away with {vb} [vard.] (sb)
Z tego względu musimy dołożyć wszelkich możliwych starań, aby poprawić świadomość oraz zlikwidować deficyt informacji.
For that reason we have to do everything possible to improve awareness and do away with the information deficit.
Musimy zlikwidować dotacje, które są szkodliwe dla środowiska naturalnego, a Parlament powinien przedłożyć projekt harmonogramu takich działań.
We must now do away with environmentally damaging subsidies, and Parliament should propose a timetable for this.
Uważam również, że musimy zlikwidować zwroty na rzecz Wielkiej Brytanii, a także zadbać, by niewykorzystane zasoby unijne wracały do budżetu UE.
I also believe that we need to do away with the British rebate and ensure that unused EU resources are returned to the EU budget.
Musimy zlikwidować siedzibę Parlamentu w Strasburgu, zrezygnować z budynków administracyjnych w Luksemburgu i pozostać w Brukseli.
We need to close down the Strasbourg Parliament, close down the Luxembourg administrative buildings and stay in Brussels.
zlikwidować (även: likwidować, unicestwić)
zlikwidować (även: zamordować, mordować, ukatrupić)
zlikwidować (även: usunąć, zażegnać, zapobiec)
zlikwidować (även: obrzydzać, obrzydzić, psuć się, popsuć)
zlikwidować (även: likwidować)
volume_up
to terminate {vb} [USA] [vard.] (kill)
Sprawnie funkcjonujący na szczeblu lokalnym system transportowy jest lepszy niż usługi zlikwidowane ze względu na nadmierne regulacje.
A transport system which works well on the local level is better than a service which is terminated due to excessive regulation.
zlikwidować (även: usunąć, likwidować, znieść, skasować)
Musimy zlikwidować reżim wizowy dla wszystkich państw regionu.
We need to abolish the visa regime for all the countries in this region.
Mamy tutaj byt, który nie jest narodem, a usiłuje zlikwidować nasz naród.
Here we have a non-nation trying to abolish our nation.
Jednak ja zostałem premierem, aby zlikwidować NRD i poprowadzić Niemców z tego kraju do zjednoczenia.
However, I became Prime Minister in order to abolish the GDR and to lead the East Germans into unity.

2. bildligt

Användningsexempel för "zlikwidować" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishTo kryzys, który obnażył trzy niedopuszczalne asymetrie, które należy zlikwidować.
It is a crisis that has demonstrated three intolerable asymmetries that must be overcome.
PolishZ naszego punktu widzenia instytucję tę można w zasadzie jak najszybciej zlikwidować.
As far as we are concerned, it might as well be entirely abolished as soon as possible.
PolishUnia Europejska musi zatem zmienić swoją politykę i zlikwidować te sprzeczności.
The European Union, therefore, needs to change its policies and resolve these contradictions.
PolishUE musi działać szybko, aby zlikwidować problemy przełowienia i zagrożonych zasobów.
The EU must act quickly to put an end to the problems of overfishing and threatened stocks.
PolishAby możliwe było czerpanie korzyści z tych projektów należy zlikwidować lukę w finansowaniu.
But the funding gap must be closed in order to reap the benefits of these projects.
PolishKwoty należy całkowicie zlikwidować, a zakłócenia na rynku muszą zostać wyeliminowane.
Quotas must be abolished completely, and the distortions in the market must be eliminated.
PolishW jaki sposób można zlikwidować biedę nie czyniąc priorytetu z suwerenności żywnościowej?
How can we eradicate poverty without making food sovereignty a priority?
PolishNiektóre z nich powinniśmy zlikwidować, zanim zaczniemy tworzyć nowe.
There are some that should be abolished before we go creating a new one.
PolishJeżeli chce się zlikwidować lub ograniczyć funkcjonowanie rajów podatkowych, należy obniżać podatki.
If you want to shut down or limit the existence of tax havens, you must cut taxes.
PolishPrzedsiębiorca, który zamierza zlikwidować firmę, musi najpierw uregulować jej zobowiązania podatkowe.
Liquidation of a company means that it is necessary to pay its tax liabilities.
PolishMusimy nareszcie zlikwidować przepaść między filozofią tego pokroju ludzi i codziennością.
At long last, we have to close the gap between the philosophy of these people and everyday life.
PolishAby zlikwidować problem nielegalnej siły roboczej możemy stosować zarówno metodę kija, jak i marchewki.
To root out the undeclared workforce we can use both a stick and a carrot.
PolishPrzykładowo, moglibyśmy zlikwidować znaczną liczbę agencji UE.
For example, we could shut down a large number of the EU's agencies.
PolishObecnie jednak mamy szansę zlikwidować je raz na zawsze.
But we now have every chance of dealing with them and not repeating them.
PolishJak Komisja proponuje zlikwidować tę lukę w przepisach?
How does the Commission propose to address this gap in the legislation?
PolishMusimy zlikwidować wszystkie bariery i stworzyć rzeczywisty rynek wewnętrzny energii ze źródeł odnawialnych.
We must eliminate all barriers and create a genuine internal market in renewable energy.
PolishPowinniśmy zaoszczędzić podatnikom trochę pieniędzy i zlikwidować je.
We should save the taxpayer some money and scrap it.
PolishPrzed rozpoczęciem stosowania maści Protopic należy zlikwidować zakażenie w miejscu leczenia.
Before commencing treatment with Protopic ointment, clinical infections at treatment sites should be cleared.
PolishPrzed rozpoczęciem stosowania maści Protopy należy zlikwidować ec
Before commencing treatment with Protopy ointment, clinical infections at treatment sites should be cleared.
PolishMusimy robić wszystko, aby zlikwidować cyfrowy analfabetyzm.
We must do our utmost to eliminate digital illiteracy.