"zgodne" - Engelsk översättning


Visar resultat för "zgodny". "zgodne" finns tyvärr inte i lexikonet.
PL

"zgodne" på engelska

volume_up
zgodny {adj. mask.}

PL zgodny
volume_up
{adjektiv maskulinum}

1. allmänt

Czas trwania leczenia powinien być zgodny z dostępnymi, oficjalnymi zaleceniami.
The duration of therapy should be in accordance with available official recommendations.
Zużyte strzykawki należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.
The used syringes should be disposed of in accordance with local requirements.
Dialog ten jest całkowicie zgodny ze wszystkimi standardami międzynarodowymi.
Such a dialogue is fully in accordance with all international standards.
zgodny (även: przyzwalający)
zgodny (även: przyjemny, miły)
zgodny (även: pasujący, kompatybilny)
Nie jest ona zgodna z dyrektywą w sprawie audiowizualnych usług medialnych.
It is not compatible with the Audiovisual Media Services Directive.
jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w kształcie określonym w Konstytucji.
shall be compatible with the internal market as defined in the Constitution.
Stwierdzamy, że ciche udziały są sprawdzonym instrumentem refinansowania, który jest zgodny z prawem UE.
We note that silent capital contributions are a proven refinancing instrument, which is compatible with EU law.
zgodny
zgodny (även: posłuszny, uległy)
W najbliższej przyszłości będziemy próbowali uzyskać zgodne odpowiedzi na te i inne pytania.
We will be looking for consensual answers to these and other questions in the very near future.
Dlatego na posiedzeniu plenarnym nie pozostawało nic innego, jak tylko potwierdzić tę zgodną decyzję.
All that was needed in plenary, therefore, was to ratify a consensual decision.
Wreszcie chciałabym podziękować sprawozdawcy, panu posłowi Beletowi, za stosowanie podczas pracy nad tym sprawozdaniem zgodnego podejścia.
Finally, I want to thank the rapporteur, Mr Belet, for the very consensual approach that he has adopted on this report.
zgodny
zgodny (även: homologiczny)
zgodny (även: plastyczny, uległy, ustępliwy)
zgodny (även: ciągły, stały, gęsty, spójny)
Profil farmakokinetyki trabektedyny jest zgodny z wielo- kompartmentowym modelem dostępności.
Trabectedin pharmacokinetic profile is consistent with a multiple-compartment disposition model.
Mój sposób głosowania jest zgodny z opinią sprawozdawcy.
My vote here is consistent with the opinion of the rapporteur.
W Iranie powinno się wprowadzić ustawodawstwo zgodne z prawem międzynarodowym.
Legislation should be introduced in Iran that is consistent with international law.
volume_up
easy {adj.} (person)
Połączyć końcówkę urządzenia Needle- Pro typu luer ze strzykawką delikatnym ruchem obrotowym w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Attach the luer connection of the Needle-Pro device with an easy clockwise twisting motion to the syringe.
Ułatwiłoby to państwom członkowskim zgodne z prawem wdrożenie współfinansowania na rzecz renowacji domów na obszarach wiejskich.
This would make it easier for the Member States to legally implement the cofinancing for rural home renovation.
Trzymając strzykawkę i igłę w jednej linii, założyć igłę delikatnym ruchem obrotowym w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara na końcówkę strzykawki typu luer.
Keeping the syringe and needle aligned, attach the needle with an easy clockwise twisting motion to the luer connection of the syringe.
zgodny (även: usłużny, uległy, ustępliwy)
Umowa zgodna z WTO jest kluczowa dla krajów AKP, nieposiadających statusu najsłabiej rozwiniętych.
A WTO-compliant agreement is crucial for the non-least developed ACP countries.
Zgodne z dyrektywą w sprawie baterii i dyrektywą WEEE
WEEE and Battery Directive compliant
Oczywiście musiałyby one być zgodne z wymogami WTO.
These, of course, would have to be WTO-compliant.

2. "z czymś"

zgodny
volume_up
congruous {adj.} (with sth)
Rynek wewnętrzny i ochrona konsumentów nie są więc ze sobą sprzeczne, lecz raczej całkowicie zgodne - i tą drogą musimy podążać.
The internal market and consumer protection are therefore not conflicting issues, but rather are entirely congruous and this is a path that we must continue to follow.

3. juridik: "opinia"

zgodny
volume_up
concurring {adj.} (opinion)

Användningsexempel för "zgodne" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishWszyscy znamy te argumenty i z tego punktu widzenia opinie wydają się zgodne.
We all know what they are, and opinions tend to agree from this point of view.
PolishJest to zgodne z głębokim dążeniem obywateli do osiągnięcia uczciwości w gospodarce.
It corresponds to the profound aspiration of peoples for fairness in our economy.
PolishŚrodki wykorzystane w celu osiągnięcia tych zamierzeń nie są zgodne z celami.
The means employed to achieve these purposes are not in line with the targets.
PolishJest to zgodne z naszą definicją stabilności cen: mniej niż 2 %, ale blisko 2 %.
That is in line with our definition of price stability: less than 2%, but close to 2%.
PolishNie możemy zadowalać się samym ustaleniem, że określone wydatki są zgodne z prawem.
We cannot be satisfied simply with determining that expenditures are lawful.
PolishJak już powiedziałam wcześniej państwa członkowskie muszą być zgodne w kwestii wniosku.
As mentioned previously, the Member States must be in agreement on the proposal.
PolishWyniki tych dwóch testów porównywano w celu sprawdzenia, czy są one zgodne.
The results of the two tests were compared to see if they were in agreement.
PolishOczywiście działania muszą być zgodne z istniejącym prawodawstwem wspólnotowym.
Of course, they will have to follow the existing Community legislation.
PolishUtworzenie tej agencji jest zgodne z procedurą budżetową uzgodnioną na ten rok.
Its creation accords with the budgetary procedure agreed for this year.
PolishDzięki tej poprawce przepisy UE są zgodne z ustaleniami Trybunału Sprawiedliwości.
The amendment brings EU regulations into line with the findings of the Court of Justice.
Polish., zgodne z sankcjami ONZ, były słuszne i konieczne.
The EU sanctions of 26 July 2010, in line with those of the UN, were proper and necessary.
PolishDo obowiązku producentów należy sprawdzanie, czy ich produkty są zgodne z normami.
It is up to producers to confirm that their products meet the standards.
PolishPożyczki udzielane są na korzystnych warunkach na projekty zgodne z celami polityki UE.
The money is lent on favourable terms to projects in line with EU policy objectives.
PolishJest to realistyczne i niekosztowne i jest zgodne z zasadą pomocniczości.
That is realistic and affordable and observes the principle of subsidiarity.
PolishLecz pewne aspekty pozostają nie w pełni zgodne z traktatem lizbońskim.
But several aspects fall short of full compliance with the Treaty of Lisbon.
PolishAlbowiem ich wiele fałszywie świadczyli przeciwko niemu; ale świadectwa ich nie były zgodne.
For many bare false witness against him, and their witness agreed not together.
PolishSą one ściśle zgodne z opinią Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.
These expressly follow an opinion of the European Data Protection Supervisor.
PolishPostępy na drodze do zawarcia nowego traktatu były zgodne z naszymi oczekiwaniami.
Progress towards the conclusion of a new Treaty met our expectations.
PolishPodejście to jest zgodne z rezolucją Parlamentu Europejskiego z 2005 r.
This approach also corresponds to the European Parliament's 2005 resolution.
PolishPodsumowując, CHMP przyjął ujednolicone sformułowania zgodne z zaleceniami PhVWP.
In conclusion, the CHMP adopted a harmonised wording according to the PhVWP recommendations.