"zdolny" - Engelsk översättning

PL

"zdolny" på engelska

volume_up
zdolny {adj. mask.}

PL zdolny
volume_up
{adjektiv maskulinum}

volume_up
able {adj.}
Nie wydaje się jednak, aby był zdolny dawać przykład.
But it does not seem to be able to lead by example.
Stwierdził w nim, że przetrwa wcale nie najsilniejszy, lecz najbardziej zdolny do adaptacji.
He said that the survivor is not the strongest, but the one most able to adapt.
Jednakże same chęci nie wystarczą: kraj musi też być zdolny do codziennego zarządzania niepodległością.
But wanting is not enough: the country also has to be able to manage that independence on a day-to-day basis.
Sam doświadczyłem tego, do czego zdolny jest bezbożny i materialistyczny reżim komunistyczny.
I know personally what a godless and materialistic communist regime is capable of.
Parlament dowiódł, że jest zdolny do stworzenia takiej polityki.
Parliament has proved itself capable of making such policy.
Wszyscy wiemy, do czego jest zdolny reżim w Teheranie.
We all know what the regime in Tehran is capable of.
Zdolni i wnikliwi sprawozdawcy zasługują na wielkie uznanie za swoją pracę wykonywaną w obowiązujących ramach.
The skilled and thoughtful rapporteurs deserve all credit for their work within the current framework.

Användningsexempel för "zdolny" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishCzy zgadza się pan, że zliberalizowany rynek nie jest zdolny do samoregulacji?
Do you agree that the liberalised market is unable to self-regulate?
PolishDzisiejsze głosowanie dowiodło, że Parlament nadal nie jest do tego zdolny.
Today's vote has demonstrated that Parliament is still unable to do so.
PolishDzięki temu mamy teraz zdolny do działania i gotowy do użycia mechanizm.
With this we now have a workable mechanism in place and ready to use.
PolishUstanawia ona instrument zdolny zasypać przepaść między UE a demos.
It sets up an instrument that has the capacity to bridge the gap between the EU and the demos.
PolishMusimy umożliwić podjęcie zatrudnienia każdemu, kto jest zdolny do pracy.
We must enable everyone who can work to actually do so.
PolishTeraz nie jest do tego zdolny, ponieważ został zniszczony na skutek działań Roberta Mugabe i jego współpracowników.
Now it is unable to do so, after being destroyed by the actions of Robert Mugabe and his henchmen.
PolishW naszym wspólnym interesie leży, aby EIT był zdolny do funkcjonowania w przewidzianym przez rozporządzenie terminie.
It is in our common interest to see the EIT operational within the timeframe foreseen in the regulation.
PolishJesteś zdolny do wszystkiego.
Oh, Barry, is there nothing you can't do?
PolishPacjent powinien być zdolny do spełnienia zobowiązań dotyczących bezpiecznego stosowania produktu leczniczego Volibris.
Health care Professional information The healthcare professional information regarding Volibris should contain the following key elements:
PolishTo oczywiste, że bieżący system zasobów budżetu UE nie będzie zdolny do zapewnienia realizacji wszystkich poczynionych zobowiązań.
It is clear that the EU budget's current resource system will be incapable of ensuring the implementation of all the commitments made.
Polishzdolny do kompromisu
PolishWarto zachęcać do pracy naukowej każdego, kto jest do niej zdolny, a wiele kobiet ma takie uzdolnienia i szkoda byłoby tracić ten potencjał.
It is worth encouraging anyone who is up to it to take up scientific work; many women have such capabilities, and it would be a shame to miss out on this potential.
PolishUważamy, że konieczne jest stworzenie ogólnych warunków, żeby sektor ten stał się zrównoważony i zdolny do zachowania efektywności ekonomicznej i ekologicznego charakteru.
We believe that it is necessary to establish general conditions to make this sector sustainable and enable it to remain economically efficient and green.