"zakres" - Engelsk översättning

PL

"zakres" på engelska

PL zakres
volume_up
{maskulinum}

1. allmänt

zakres (även: dział, teren, powierzchnia, dziedzina)
volume_up
area {substantiv}
Dyrektywę charakteryzuje szeroki zakres zastosowania w obszarze handlu ludźmi.
It has a broad area of application relating to human trafficking.
Ważne jest, by dyrektywa ta miała jak największy zakres.
It is important that the directive should be applied over a wide area.
Krótko mówiąc, trudno jest ocenić zakres odpowiedzialności w tej dziedzinie.
In short, weighing up responsibilities in this area is difficult.
volume_up
range {substantiv}
Opracowujemy oświadczenie, obejmujące cały zakres współpracy transatlantyckiej.
We are drawing up a declaration, to encompass the entire range of transatlantic cooperation.
Komisja Europejska przyjęła również cały zakres środków podlegających jej kompetencjom.
The European Commission has also adopted a range of measures which are in its competence.
Aby zmienić kolor tła tabeli lub zakresu komórek w tabeli, wybierz zakres komórek.
To change the background color of a table or a cell range within a table, select a range of cells.
Nowy Traktat podwoi zakres kompetencji Parlamentu w zakresie współdecydowania.
A new Treaty that is going to double the scope of Parliament's codecision.
Zakres inicjatywy europejskiej nie został jednak jeszcze ostatecznie określony.
The scope of the citizens' initiative, however, is not yet cut and dried.
Zakres tych zobowiązań jest szerszy niż w jakiejkolwiek podobnej umowie.
The scope of these commitments is broader than that of any comparable agreement.
zakres (även: kompetencja, przypisywanie)
volume_up
attribution {substantiv}
zakres (även: zasięg)
volume_up
ken {substantiv}

2. "czegoś"

zakres (även: zasięg)
volume_up
purview {substantiv} [form.] (of sth)
To nie należy do kompetencji tego Parlamentu, natomiast pozostaje w zakresie prerogatyw jednego z naszych państw członkowskich.
It lies beyond the purview of this Parliament and is within the prerogatives of one of our Member States.
Mimo że kwestie te wchodzą w zakres kompetencji państw członkowskich, odpowiednie środki muszą być zgodne z prawem wspólnotowym.
Although these matters fall within the purview of the Member States, the relevant measures still have to be consistent with Community law.

Användningsexempel för "zakres" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishNasze stosunki muszą wychodzić poza zakres samego porozumienia o wolnym handlu.
Our relationship must be much more extensive than a mere free trade agreement.
PolishPokarm nie wpływa na zakres i tempo wchłaniania wildagliptyny z produktu Eucreas.
Food does not affect the extent and rate of absorption of vildagliptin from Eucreas.
PolishPokarm nie wpływa na zakres i tempo wchłaniania wildagliptyny z produktu Icandra.
Food does not affect the extent and rate of absorption of vildagliptin from Icandra.
PolishOdnośne ustępy w dokumencie zostały zmienione i nie wchodzą one w zakres mojej opinii.
The relevant paragraphs have been amended and no longer form part of my opinion.
PolishPokarm nie wpływa na zakres i tempo wchłaniania wildagliptyny z produktu Zomarist.
Food does not affect the extent and rate of absorption of vildagliptin from Zomarist.
PolishKomisja uznaje akredytację za sprawę wchodzącą w zakres uprawnień krajowych.
The Commission considers accreditation to be a matter of national authority.
PolishRzeczywisty zakres penetracji oraz związek z kliniczną skutecznością nie jest znany.
The true extent of penetration or relationship with any clinical efficacy is unknown.
PolishTechnologia składowania musi uwzględniać pewien zakres przyszłej elastyczności.
Repository technology must allow a certain amount of future flexibility.
PolishNależy koordynować zakres władzy regulatorów z poszczególnych państw członkowskich.
The authority of all the Member States' regulatory institutions should be coordinated.
PolishUnia Europejska nie tylko posiada kompetencje, ale, co więcej, rozszerza ich zakres.
The European Union not only has competences, but what is more, it has increased them.
PolishMusimy pamiętać, że nie zajmujemy się wyłącznie obszarami, które wchodzą w ten zakres.
We must remember that we are not dealing solely with the areas that they can cover.
PolishNależy również usprawnić i rozszerzyć zakres wsparcia dla nowych nauczycieli.
Induction support for new teachers also needs to be improved and extended.
PolishRozszerzył pan również zakres dyrektywy w celu objęcia nią wszystkich gatunków zwierząt.
You have extended the directive to cover all animal species, not just mammals.
PolishTo zakres odpowiedzialności państw członkowskich, a nie Komisji jako takiej.
It is a competence of the Member States and not of the Commission as such.
PolishNależy najpierw dowieść, że traktat lizboński zwiększy zakres pracy posłów do PE.
The argument that the Treaty of Lisbon will bring more work for MEPs must be proven first.
Polish. - (RO) Częstotliwość i zakres klęsk żywiołowych na świecie są alarmujące.
in writing. - (RO) The incidence of global natural disasters is alarming.
PolishZgodnie z postanowieniami traktatu lizbońskiego sfera ta wchodzi w zakres kompetencji UE.
According to the Treaty of Lisbon, this falls within the competence of the EU.
Polish(zakres — od 13 do 78 j. m. / kg mc.), podawana w odstępach 3- 4 dni.
In younger patients, shorter dosage intervals or higher doses may be necessary.
PolishRumunia oferuje mniejszościom etnicznym szeroki zakres nauczania w ich ojczystych językach.
Romania offers ethnic minorities wide-ranging instruction in their mother tongue.
PolishJednak przykład SWIFT pokazuje nam zakres postępów, jakie w tym zakresie należy poczynić.
However, the example of SWIFT shows us the extent of the progress to be made.