"zakon" - Engelsk översättning

PL

"zakon" på engelska

volume_up
zakon {substantiv}
EN

PL zakon
volume_up
{maskulinum}

1. allmänt

W październiku Otto Messmer, przeor rosyjskiego zakonu jezuitów, oraz Victor Betancourt, ksiądz z Ekwadoru, zostali brutalnie zamordowani w swoim moskiewskim mieszkaniu.
In October Otto Messmer, leader of the Russian Jesuit order, and the Ecuadorean priest Victor Betancourt were brutally murdered in their Moscow flat.
Myślę, że w tym celu mogę posłużyć się holenderskim przysłowiem, które mówi, że: "Wszyscy mnisi z tego samego zakonu powinni nosić takie same habity”.
I think that one way in which I can do that is by using the Dutch proverb: 'All monks of the same order should have to wear the same habit'.
I stali w porządku swym według zwyczaju swego, i według zakonu Mojżesza, męża Bożego; a kapłani kropili krwią, wziąwszy ją z ręki Lewitów.
And they stood in their place after their order, according to the law of Moses the man of God: the priests sprinkled the blood [which they received] of the hand of the Levites.

2. religion

zakon
volume_up
monastery {substantiv}

Synonymer (polska) till "zakon":

zakon
Polish

Användningsexempel för "zakon" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishPokój wielki dajesz tym, którzy miłują zakon twój, a nie doznawają żadnego obrażenia.
Great peace have they that love thy law; And they have no occasion of stumbling.
PolishGdyż zakon gniew sprawuje; albowiem gdzie zakonu nie masz, tam ani przestępstwa.
for the law worketh wrath; but where there is no law, neither is there transgression.
PolishAlbowiem zakon przez Mojżesza jest dany, a łaska i prawda przez Jezusa Chrystusa stała się.
For the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ.
PolishZnajduję tedy ten zakon w sobie, gdy chcę dobre czynić, że się mnie złe trzyma.
I find then the law, that, to me who would do good, evil is present.
PolishKtórzyście wzięli zakon przez rozrządzenie anielskie, a nie strzegliście go.
ye who received the law as it was ordained by angels, and kept it not.
PolishBo wiemy, iż zakon jest duchowny, alem ja cielesny, zaprzedany pod grzech.
For we know that the law is spiritual: but I am carnal, sold under sin.
PolishAle zakon nie jestci z wiary; lecz "człowiek, który by je czynił, żyć będzie przez nie".
and the law is not of faith; but, He that doeth them shall live in them.
PolishStrach mię ogarnął nad niezbożnymi, którzy opuszczają zakon twój.
Hot indignation hath taken hold upon me, Because of the wicked that forsake thy law.
PolishHufy niepobożnych złupiły mię; ale na zakon twój nie zapominam.
The cords of the wicked have wrapped me round; [But] I have not forgotten thy law.
PolishIzali zakon nasz sądzi człowieka, jeźliby pierwej nie słyszał od niego i nie poznałby, co czyni?
Doth our law judge a man, except it first hear from himself and know what he doeth?
PolishKtórzy opuszczają zakon, chwalą niezbożnika; ale ci, którzy strzegą zakonu, są im odpornymi.
They that forsake the law praise the wicked; But such as keep the law contend with them.
PolishObacz utrapienie moje, a wyrwij mię; bom na zakon twój nie zapomniał.
Consider mine affliction, and deliver me; For I do not forget thy law.
PolishSprawiedliwość twoja sprawiedliwość wieczna, a zakon twój prawda.
Thy righteousness is an everlasting righteousness, And thy law is truth.
PolishDusza moja jest w ustawicznem niebezpieczeństwie; wszakże na zakon twój nie zapominam.
My soul is continually in my hand; Yet do I not forget thy law.
PolishLepszy mi jest zakon ust twoich, niżeli tysiące złota i srebra.
The law of thy mouth is better unto me Than thousands of gold and silver.
PolishA przetoż zakon pedagogiem naszym był do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni.
So that the law is become our tutor [to bring us] unto Christ, that we might be justified by faith.
PolishJedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie zakon Chrystusowy.
Bear ye one another's burdens, and so fulfil the law of Christ.
PolishAle jeźliby synowie jego opuścili zakon mój, a w sądach moich nie chodzili;
If they break my statutes, And keep not my commandments;
PolishAlbowiem zakon Ducha żywota, który jest w Chrystusie Jezusie, uwolnił mię od zakonu grzechu śmierci.
For the law of the Spirit of life in Christ Jesus made me free from the law of sin and of death.
PolishZakon podał nam Mojżesz, dziedzictwo zebraniu Jakóbowemu.
Moses commanded us a law, An inheritance for the assembly of Jacob.