PL zajmować się
volume_up
[zajmuję się|zajmowałbym się] {reflexivt verb imperfekt}

1. allmänt

zajmować się (även: zająć się)
Wreszcie - wciąż musimy zajmować się sprawą bezpieczeństwa i przejrzystości.
Finally, we still have to deal with the question of safety and transparency.
Sprawami karnymi powinni zajmować się sędziowie, a nie politycy czy obywatele.
Criminal issues are for the judges to deal with, not for politicians or civilians.
Zdecydowanie wolałbym zajmować się całą tą kwestią w ramach WTO.
I would definitely have preferred to deal with the entire issue in the context of the WTO.
My jednak możemy zajmować się wymianą najlepszych praktyk i doświadczeń.
But what we can do is share best practice and experience.

2. "czymś"

zajmować się (även: poradzić sobie)
volume_up
to deal [dealt|dealt] {vb} (with sth)
Wreszcie - wciąż musimy zajmować się sprawą bezpieczeństwa i przejrzystości.
Finally, we still have to deal with the question of safety and transparency.
Sprawami karnymi powinni zajmować się sędziowie, a nie politycy czy obywatele.
Criminal issues are for the judges to deal with, not for politicians or civilians.
Zdecydowanie wolałbym zajmować się całą tą kwestią w ramach WTO.
I would definitely have preferred to deal with the entire issue in the context of the WTO.
zajmować się
Niepokoi nas głód na świecie i uważamy, że należy zajmować się kwestią bezpieczeństwa żywnościowego.
We are concerned about hunger in the world and believe that a focus on food security is important.
Nie powinniśmy zajmować się tym, czy gospodarstwo rolne jest duże czy małe; powinno nas obchodzić jedynie to, czy jest dobrze zarządzane.
We should not care whether a farm is large or small; instead we should be concerned with whether it is run in an economically sound manner.
Europa musi być bardziej konkurencyjna, bardziej koncentrować się na tworzeniu nowych miejsc pracy, a mniej zajmować się ochroną modelu społecznego hamującego wzrost zatrudnienia.
Europe needs to be more competitive, more focused on creating new jobs and less concerned with protecting a social model that hampers employment growth.

3. "kimś/czymś"

zajmować się (även: lubić, pielęgnować, zająć się, dbać o)
volume_up
to care for {vb} (sb/sth)
Dlaczego mamy zajmować się naczyniami krwionośnymi?
So why should we care about blood vessels?
Od kobiet oczekuje się, że zamiast pracować zawodowo, powinny zajmować się domem, dziećmi i starszymi członkami rodziny.
Women were to take care of the home, children and the elderly instead of working.
Pytanie tylko dlaczego zajmować się tym powinna UE a nie władze lokalne, które są odpowiedzialne za edukację.
The question is why the EU should take care of this, rather than the municipalities that organise education.

Liknande översättningar för "zajmować się" på engelska

zajmować verb
się pronomen

Användningsexempel för "zajmować się" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishNie ma sensu w ogóle zajmować się tym tematem, jeśli kontrole byłyby dobrowolne.
There is no point talking about it at all if the scans are to be voluntary.
PolishNiezbędne są tu dostosowania i to nimi będziemy zajmować się w najbliższej przyszłości.
Adjustments are needed here, and they will occupy us in the immediate future.
PolishZarządzaniem pomocą dla sektora rolnictwa powinny zajmować się państwa członkowskie.
The management of agricultural aid should be handled by the Member States.
PolishStworzyliśmy zatem zespół, zespół świetnych ludzi, i zaczęliśmy się tym zajmować.
So we formed a team, a great team of people, and we started doing this.
PolishMyślę, że jeżeli wspólnie będziemy zajmować się tą sprawą, to wspólnie odniesiemy sukces.
I think that if we tackle the issue together, then together, we will be successful.
PolishW szczególności nie możemy zajmować się obszarem, który podlega jednomyślności.
In particular, we cannot embark on an area that is left to unanimity.
PolishNie możemy zajmować się takimi katastrofami na dokładkę do naszych codziennych kataklizmów.
We cannot cope with this sort of catastrophe on top of our everyday disasters.
PolishI nie przestawaliśmy mówić ludziom w Londynie że Linus Pauling zacznie zajmować się DNA.
And we kept telling the people in London that Linus Pauling's going to move on to DNA.
PolishSkoro zamierzamy zajmować się zmianami klimatu, to czas zaprowadzić porządek u siebie.
If we are going to tackle climate change, it is about time we put our own house in order.
PolishJakże możemy być strażnikami innych, jeżeli mamy czelność nie zajmować się własnymi problemami?
How can we be the guardians of others when we dare not address our own problems?
PolishI zamiast zajmować się tylko informacjami moglibyśmy wyłuskiwać wiedzę.
And, instead of dealing just with information, we can tease out knowledge.
PolishPrzy okazji, tym samym musi się zajmować społeczeństwo demokratyczne.
And this is, by the way, something that a democratic society also has to do.
PolishNiewątpliwie pomysł, by zajmować się problemami według stopnia ich ważności, jest słuszny.
It is undoubtedly a good idea to tackle the problems in order of severity.
PolishSzefowie państw lub rządów będą zajmować się przeważnie tą tematyką.
The Heads of State or Government will largely be dealing with those matters.
PolishZajmować się innowacyjnymi problemami. ~~~ Zrobić to wszystko inaczej.
We want to be in the forefront fields, and we want to do it differently.
PolishObejmuje to uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, czym także będę się zajmować.
That includes the infringement, and I will be dealing with that as well.
PolishDlatego reformą tą nie powinni zajmować się eksperci, ale rolnicy i konsumenci.
That is why this reform should not be the business of experts, but rather of farmers and consumers.
PolishMusimy nad tym pracować i pragniemy kwestią tą zajmować się dalej w ciągu nadchodzących miesięcy.
We must work on this and we wish to pursue this matter further in the coming months.
PolishZacznijmy zajmować się tym, czym zająć się tak naprawdę możemy skutecznie.
Let us tackle the things which we can really tackle effectively.
PolishDlatego potrzebne są organizacje, które będą się zajmować zbieraniem takich podpisów.
Therefore, you might see a number of organisations organising the collection of these signatures.