"zademonstrować" - Engelsk översättning

PL

"zademonstrować" på engelska

PL zademonstrować
volume_up
{perfekt verb}

zademonstrować (även: wykazać, okazać)
Musimy zademonstrować, że to my służymy ludziom, a nie odwrotnie.
We need to demonstrate that we are the servants of the people, and not their masters.
Choć nie jestem martwa, postaram się zademonstrować.
And this is -- I'll demonstrate as best I can, not being dead.
Musimy zademonstrować naszą solidarność i zrobić wszystko ze swojej strony, aby im pomóc.
Here too we must demonstrate our solidarity and do our part to help.

Synonymer (polska) till "zademonstrować":

zademonstrować

Användningsexempel för "zademonstrować" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishEuropa jako partner może zademonstrować tu swoją siłę, mówiąc jednym głosem.
Europe, as a partner, can show strength here by speaking with one voice.
PolishWażne jest, aby zademonstrować nasze pozytywne podejście do Ukrainy.
It is important to make clear our positive approach to Ukraine.
PolishPozwólcie mi włączyć instalację i zademonstrować to na żywo.
So let me just switch over so we can do the live demo.
PolishW przypadku Wilna mamy szczególnie cenną okazję zademonstrować, jak silne mogą być więzi współpracy.
In the case of Vilnius, in particular, we have a very good opportunity to show how strong cooperation can actually be.
PolishZa pośrednictwem tego sprawozdania chcemy zademonstrować obywatelom, że my jako Parlament Europejski potrzebujemy ulepszeń.
With this report, we want to send out the message that we ourselves, as the European Parliament, need to improve.
PolishZapytałam, czy może zademonstrować.
And I said, "So, could you do it right here?"
PolishLudzie ci nie zrobili nic ponad to, że chcieli zademonstrować poparcie dla demokratycznych praw i wyrazili swoje poglądy na ulicach.
They have done nothing more than demonstrating in support of their democratic rights and making their feelings clear on the streets.
PolishDlatego, skoro nie możemy wyrzucić Chin z międzynarodowej organizacji olimpijskiej, powinniśmy bojkotem zademonstrować naszą postawę.
Accordingly, as we are unable to expel China from the International Olympic Movement, we should make our position clear through a boycott.
PolishLeży to w interesie zarówno społeczeństwa, jak i konsumentów, aby przy podejmowaniu tego zagadnienia zademonstrować przywództwo oraz jasny i określony kierunek.
It is in the interest of both the public and of consumers that leadership and clear and definite direction be shown when tackling this issue.
PolishMy możemy się starać, ale greckie władze muszą zademonstrować jedność i determinację w rozwiązywaniu trudności, z jakimi boryka się ich kraj.
We can do our best, but what we need from the Greek authorities is a clear show of unity, and a clear show of resolve to tackle the difficult issues in that country.
PolishZdecydowaliśmy się jednak głosować przeciwko tym sprawozdaniom, by wyraźnie zademonstrować nasz sprzeciw wobec tak dużych inwestycji w kulturę na szczeblu UE.
However, we chose to vote against these reports in order to make it clear that we are opposed to such major cultural investments being made at EU level.
PolishPonieważ wszystkie warunki przyznania pomocy zostały spełnione, poparłem sprawozdanie, aby zademonstrować solidarność z ofiarami i państwami dotkniętymi przez klęski żywiołowe.
As all conditions for the assistance are met, I voted in favour of the report in order to show solidarity with the victims and the states affected.
PolishMamy zatem kilka tygodni, aby połączyć wszystkie elementy analizy i działania, których potrzebujemy, by zademonstrować wspomnianą konkretną i zdecydowaną reakcję.
We therefore have a few weeks in which to gather together all the elements we need in order to analyse and take action, so that we can formulate this practical and strong response.