"zabezpieczyć" - Engelsk översättning

PL

"zabezpieczyć" på engelska

PL zabezpieczyć
volume_up
{verb}

1. allmänt

Musimy wypracować równowagę dla przyszłych pokoleń oraz chronić ją i zabezpieczyć za sprawą umów.
We need to provide sustainability for future generations, and we must protect this and secure it by contractual means.
Istnieje też potrzeba zabezpieczenia obywateli przed uszczupleniem ich praw ubezpieczeniowych.
There is a need to protect citizens against a reduction in their insurance rights.
W celu zabezpieczenia się przed tymi chorobami konieczne jest stosowanie prezerwatywy.
Always use condoms to protect yourself from these diseases.
zabezpieczyć (även: zabezpieczać, ubezpieczyć, ubezpieczać)
volume_up
to indemnify {tran. vb} (protect)
Stwierdzenie, że jest to przypadek sui generis, nie stanowi dla nas zabezpieczenia.
The claim that it is a sui generis case does not indemnify us.
zabezpieczyć (även: zabezpieczać)
Musimy wypracować równowagę dla przyszłych pokoleń oraz chronić ją i zabezpieczyć za sprawą umów.
We need to provide sustainability for future generations, and we must protect this and secure it by contractual means.
Jednakże ostatni szczyt nie zdołał tego zabezpieczyć i moim zdaniem nie zdołał również zapewnić elementarnych przedsięwzięć.
Yet the summit failed to secure all of this and I believe it also failed to provide rudimentary undertakings.
W tym odniesieniu potrzebujemy zapewnić niezbędne zabezpieczenia, które zagwarantują zgodność z zasadami ochrony danych.
Here we need to provide for the necessary safeguards to ensure data protection compliance.
Dlatego wzywam Komisję do podjęcia działań politycznych niezbędnych do zabezpieczenia, ochrony i wzmocnienia tego programu.
That is why I call on the Commission to take the political measures necessary to safeguard, preserve and strengthen that programme.
Wzmacniając te zabezpieczenia, mamy nadzieję zwiększyć zaufanie obywateli europejskich do instytucji europejskich.
By means of strengthening these safeguards, we hope to enhance the confidence of European citizens in European institutions.
Pani komisarz, zapoznałam się z pani argumentacją, lecz jestem pewna, że zdołacie zrobić więcej w kwestii sprawdzenia, jak możemy zabezpieczyć ten konkretny punkt.
Commissioner, I am aware of and took note of your points, but I am certain there is something you can do to further explore how we can strengthen this particular point.
Aczkolwiek pan Skynas był sprawozdawcą, w czasie kiedy potrzebowaliśmy wsparcia Parlamentu, aby zabezpieczyć finansowanie.
Mr Skynas was rapporteur though, since at the time we needed Parliament's support to secure funding.
Z tego właśnie względu grupa PSE popiera posła sprawozdawcę chcąc zabezpieczyć uprawnienia Parlamentu Europejskiego.
This is why the PSE Group supports the rapporteur, in order to safeguard the powers of the European Parliament.
Musimy kontynuować wspieranie przyjaznej dla środowiska technologii węglowej oraz zabezpieczyć dostawy energii za pomocą produktów krajowych.
We must continue to support environmentally friendly coal technology and a secure energy supply using domestic products.

2. juridik

zabezpieczyć (även: zabezpieczać)

Synonymer (polska) till "zabezpieczyć":

zabezpieczyć

Användningsexempel för "zabezpieczyć" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishPacjentki, które otrzymały Ammonaps, muszą zabezpieczyć się przed ciążą.
Female patients who received Ammonaps must ensure that they do not become pregnant.
Polish● Jeśli miejsce wkłucia krwawi, należy zabezpieczyć je plastrem.
● Cover the injection site with a sticking plaster if any blood is present.
PolishDlatego też, zużyty system transdermalny, plaster, należy starannie zabezpieczyć.
Therefore, the used patch should be discarded carefully.
PolishNadszedł czas, by zabezpieczyć państwo socjalne za pomocą instytucji UE, a nie demontować je.
It is time to safeguard the social state by means of the EU institutions, not to dismantle it.
PolishJeśli jest to konieczne możną zabezpieczyć miejsce wkłucia opatrunkiem.
If needed, you may cover the injection site with a bandage.
PolishKomisja pragnie zabezpieczyć swoją niezależność i w dalszym ciągu korzystać ze swoich grup ekspertów.
The Commission wants to safeguard its independence and continue to use its expert groups.
PolishMusimy przyjąć bardziej zdyscyplinowane podejście pozwalające naprawdę zabezpieczyć interesy obywateli.
We need to have a more disciplined approach which truly safeguards citizens' interests.
PolishJednak oczywiste jest, że nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, jak zabezpieczyć te dostawy.
But of course there is no one answer to ensuring our supply.
PolishDlatego musimy przygotować się na tę nową rzeczywistość i zabezpieczyć się w odpowiednich obszarach.
Therefore, we have to prepare for this reality and to make provision in the relevant areas.
PolishJeśli jest to konieczne możną zabezpieczyć miejsce wkłucia plastrem.
If needed, you may cover the injection site with a plaster.
PolishJak wspomniałam wcześniej, w nowej umowie chcemy zabezpieczyć zasady zawarte w karcie energetycznej.
As I said before, we want to enshrine the principles of the Energy Charter in the new agreement.
PolishDotyczy to prawdopodobnie również bardziej zrozumiałych przepisów, w jaki sposób zabezpieczyć interesy Wspólnoty.
It is probably also about clearer rules on how we safeguard the Community interest.
PolishKwota 90 milionów euro niewątpliwie jest zbyt niska, by zabezpieczyć należyte funkcjonowanie programu.
There is no doubt that EUR 90 million is too little to ensure proper functioning of the scheme.
PolishInteresy dzieci trzeba należycie zabezpieczyć i reprezentować, stosując odpowiednie procedury.
The interests of children must be adequately ensured and represented by applying the necessary procedures.
PolishNie ma dofinansowania, aby pomóc sektorowi zmierzyć się ze zwiększonymi kosztami produkcji i zabezpieczyć zarobki.
There is no funding to help the sector face increased production costs and to safeguard wages.
PolishNajgorsze byłoby, gdyby coś się zdarzyło, a zatem musimy być zapobiegliwi i dobrze się zabezpieczyć.
The worst thing would be if something happened, so we have to prevent that and we have to be on the safe side.
PolishPotrzeba wspólnych wysiłków na całym świecie, by zachować jakość naszego świata i zabezpieczyć naszą przyszłość.
It will take joint efforts worldwide to preserve the quality of our world and safeguard our future.
PolishNa przykład w roku 2001 forum zaleciło, by lepiej zabezpieczyć ryzyko ponoszonym przez banki.
For example, the Forum recommended back in 2001 that better coverage should be provided for the risks taken by the banks.
PolishPodczas ostatniej sesji plenarnej wywołaliśmy pozytywne poruszenie władz gospodarczych, aby zabezpieczyć Europę.
During the last plenary session, we gave economic power a positive shake-up to safeguard Europe itself.
PolishW istocie nie obchodzi nas, kogo zamierzają poślubić, ale to, jak zabezpieczyć prawa obywatelskie.
Indeed, it is none of our business who they decide to marry, but what we have to do is to safeguard citizens' rights.