"za" - Engelsk översättning

PL

"za" på engelska

volume_up
za {konj.}
volume_up
za {prep.}
EN
EN

"nie brać odpowiedzialności za coś" på polska

PL

za {konjunktion}

volume_up
Gadolin jest stosowany jako środek wzmacniający kontrast, który umożliwia uzyskanie czytelniejszych obrazów za pomocą skanerów MRI.
Gadolinium is used as a ‘ contrast enhancer’ to help obtain better pictures with MRI scanners.
W przeciwieństwie do wielu międzynarodowych konkurentów Unii Europejskiej, nie ogranicza się ona do wymiany ryb za pieniądze.
In contrast with many of our international competitors, the European Union does not limit itself to exchanging fish for money.
Co ważne, jest to również sprzeczne z opinią osób w różnych krajach, które opowiadają się za lepszą ochroną granic w odniesieniu do rynków energii.
I think it is important to state that this is also in contrast to those in different countries who would like to have more protected borders regarding energy markets.
EN

nie brać odpowiedzialności za coś {verb}

volume_up
nie brać odpowiedzialności za coś

Synonymer (polska) till "za":

za

Användningsexempel för "za" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishMając to na uwadze, opowiadam się za uchwaleniem obydwu załączników do dyrektywy.
For this reason, I support the introduction of the two annexes to the directive.
PolishGłosowałam za przyjęciem rezolucji w sprawie programu prac Komisji na rok 2011.
I endorsed the adoption of the resolution on the Commission Work Programme 2011.
Polish. - (DE) Głosuję za standardowym prawem jazdy dla motorniczych pociągów.
in writing. - (DE) I am voting for a standard driving licence for train drivers.
PolishMamy zastąpić 40% PKB i musimy wziąć za to odpowiedzialność! Jeśli chodzi o ust.
We will be replacing 40% of the GNP, and we need to take responsibility for that!
PolishGłosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, które jest ogólnie dobre.
in writing. - (SV) I voted in favour of the report, which is a good one overall.
PolishW Niemczech aresztowano Sylvię Stolz za obronę poglądów swojego klienta w sądzie.
In Germany, Sylvia Stolz was arrested for defending her client's views in court.
PolishBezwzględne i względne obniżenie ryzyka za pomocą atorwastatyny było następujące:
The absolute and relative risk reduction effect of atorvastatin was as follows:
PolishHPV typu 6 i 11 odpowiadają za około 90 % przypadków brodawek narządów płciowych.
HPV types 6 and 11 are responsible for approximately 90% of genital wart cases.
PolishPo drugie, wymaga ona szybkiego i skutecznego odszkodowania za poniesione szkody.
Secondly, it requires swift and effective compensation for the damage suffered.
PolishPowinniśmy wyrazić uznanie za elastyczność, jaką wykazał od jesieni 2008 roku.
We should pay tribute to the responsiveness that it has shown since autumn 2008.
PolishDziękuję panu komisarzowi Barnierowi za tę bardzo aktualną inicjatywę i wizję.
I thank Commissioner Barnier for this very timely initiative and for his vision.
PolishGłosuję za odrzuceniem tego projektu rezolucji i jego antyspołecznych nakazów.
I am voting against this motion for a resolution and its antisocial injunctions.
PolishGłosowałem za przyjęciem rezolucji, ale nie bez oporów.
(DE) Mr President, I voted in favour of the resolution, but with some heartache.
PolishGłosowałem za przyjęciem projektu rezolucji.
Madam President, ladies and gentlemen, I voted for this motion for a resolution.
PolishUważam też teorię zaburzeń równowagi gospodarczej za dość mglistą i niejasną.
I also think that the theory of economic imbalances is rather vague and unclear.
PolishDziękuję sprawozdawcy za współpracę w zakresie proponowanych przeze mnie poprawek.
I thank the rapporteur for his cooperation with regard to my proposed amendments.
PolishChcę też podziękować organizacjom z przedmiotowego sektora za ich propozycje.
I would also like to thank the sector organisations for the proposals they made.
PolishJest to szczególnie ważne w przypadkach, gdy produkty są uznawane za "naturalne”.
This is particularly important where these products are also said to be 'natural'.
PolishI udzielę panu głosu za kilkanaście minut, obiecuję, że będzie miał pan głos.
I will give you the floor in a few minutes. I promise you will be able to speak.
PolishCzy za podstawę ustalenia progu ubóstwa ma być przyjęty przeciętny poziom życia?
Is that the average standard of living which is used to calculate the poverty line?