"z powodu choroby" - Engelsk översättning

PL

"z powodu choroby" på engelska

PL z powodu choroby
volume_up

z powodu choroby
Niestety jest ona nieobecna z powodu choroby.
Unfortunately, she is absent due to illness.
z powodu choroby

Liknande översättningar för "z powodu choroby" på engelska

z preposition
z
English
powód substantiv
choroby substantiv
choroba substantiv

Användningsexempel för "z powodu choroby" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishJuż nie żyje, ale był umysłowo upośledzony i cierpiał z powodu choroby kości.
He has since passed away, but was mentally retarded and suffers from severe bone abnormalities.
PolishDorośli pacjenci z objawową niedokrwistością poddawani chemioterapii z powodu choroby nowotworowej
Adult cancer patients with symptomatic anaemia receiving chemotherapy
PolishLeczenie objawowej niedokrwistości u pacjentów otrzymujących chemioterapię z powodu choroby nowotworowej:
Treatment of symptomatic chemotherapy induced anaemia in cancer patients
PolishNie są brani pod uwagę ludzie, którzy zmarli na skutek wojny domowej z głodu albo z powodu choroby na przykład.
They exclude people that died as a consequence of civil war, from hunger or disease, for example.
PolishW większości przypadków pacjenci byli predysponowani z powodu choroby wątroby lub zabiegu chirurgicznego wątroby.
In the vast majority of cases the patients were predisposed due to liver disease or liver surgery.
PolishOdszedł z powodu choroby?
Polishc) w skojarzeniu z docetakselem do leczenia tych pacjentów, którzy nie otrzymywali dotychczas chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami.
c) in combination with docetaxel for the treatment of those patients who have not received chemotherapy for their metastatic disease.
Polishotrzymują duże dawki leków immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych.
immunosuppressive therapy for graft versus host disease and who are at high risk of developing invasive fungal infections.
Polisha) w monoterapii do leczenia tych pacjentów, którzy otrzymali dotychczas, co najmniej dwa schematy chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami.
a) as monotherapy for the treatment of those patients who have received at least two chemotherapy regimens for their metastatic disease.
PolishChciałbym również wyjaśnić, że nie odpowiadam tu na pytania kierowane do mnie, ale zastępuję pana Rehna, który jest nieobecny z powodu choroby.
Let it also be very clear that I am not at present answering questions that are put to me but am replacing Mr Rehn, who cannot be here because he is ill.
PolishCerenia nie ma działania uspokajającego i psy cierpiące z powodu choroby lokomocyjnej mogą wykazywać objawy mdłości podczas podróży, takie jak nadmierne ślinienie i letarg.
Cerenia is not a sedative and some motion sick dogs may show nausea-like signs during travel such as salivation and lethargy.
PolishJeżeli pacjent odczuwa działania niepożądane, jest w podeszłym wieku lub cierpi z powodu choroby nerek lub wątroby, dawka może być zwiększana w dłuższych odstępach czasu.
The dose may be increased more slowly if you experience unwanted effects, are elderly or if you suffer from kidney or liver problems.
PolishBadanie wykazało, że u pacjentów otrzymujących Betaferon zmniejsza się częstość (30 %) oraz stopień nasilenia rzutów choroby, jak również ilość hospitalizacji z powodu choroby.
Patients receiving Betaferon showed a reduction in frequency (30 %) and severity of clinical relapses, as well as the number of hospitalisations due to disease.
Polishdo Nespo stosuje się w celu leczenia objawowej niedokrwistości u dorosłych pacjentów otrzymujących chemioterapię z powodu choroby nowotworowej (z wyjątkiem złośliwych nowotworów pochodzenia
Nespo is used to treat symptomatic anaemia in adult cancer patients with non-bone marrow cancers (non-myeloid malignancies) who are receiving chemotherapy.
PolishBadanie wykazało, że u pacjentów otrzymujących produkt leczniczy Extavia zmniejsza się częstość (30 %) oraz stopień nasilenia rzutów choroby, jak również ilość hospitalizacji z powodu choroby.
Patients receiving Extavia showed a reduction in frequency (30 %) and severity of clinical relapses, as well as the number of hospitalisations due to disease.
PolishNespo stosuje się w celu leczenia objawowej niedokrwistości u dorosłych pacjentów otrzymujących chemioterapię z powodu choroby nowotworowej (z wyjątkiem złośliwych nowotworów pochodzenia szpikowego).
Nespo is used to treat symptomatic anaemia in adult cancer patients with non-bone marrow cancers (non-myeloid malignancies) who are receiving chemotherapy.
Polishniedokrwistości u pacjentów otrzymujących chemioterapię z powodu choroby nowotworowej jest wieloczynnikowa i obejmuje głównie niedobór erytropoetyny oraz zmniejszoną odpowiedź komórek z
In these patients, erythropoietin deficiency and a reduced response of erythroid progenitor cells to endogenous erythropoietin both contribute significantly towards their anaemia.
PolishGłównym kryterium oceny skuteczności było wytwarzanie przeciwciał przeciwko wirusowi IB 4- 91, ogólna umieralność kurcząt oraz odsetek kurcząt odrzucanych z powodu choroby.
The main measures of effectiveness included the development of antibodies to the IB 4-91 virus, the overall death rate of the chickens and the percentage of chicken rejected because of disease..
Polishb) w skojarzeniu z paklitakselem do leczenia tych pacjentów, którzy nie otrzymywali dotychczas chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami i dla których antracyklina jest niewskazana.
b) in combination with paclitaxel for the treatment of those patients who have not received chemotherapy for their metastatic disease and for whom an anthracycline is not suitable.