"z poświęceniem" - Engelsk översättning

PL

"z poświęceniem" på engelska

PL z poświęceniem
volume_up
{adverb}

z poświęceniem (även: z oddaniem)

Liknande översättningar för "z poświęceniem" på engelska

z preposition
z
English
poświęcenie substantiv

Användningsexempel för "z poświęceniem" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Polish„Mój instalator z poświęceniem pracował na wysięgniku w najgorszych możliwych warunkach.
“My dedicated installer was working from the sky lift in the worst conditions ever.
PolishZ determinacją, poświęceniem i pewnością siebie podążajmy tą drogą.
Let us pursue this course with determination, commitment and self-assurance.
PolishLudzie, którzy wierzyli w marzenia braci Wright, pracowali z pełnym poświęceniem.
The people who believed in the Wright brothers' dream worked with them with blood and sweat and tears.
PolishTen Parlament będzie z pełnym poświęceniem stał na straży interesów obywateli w przepisach, które będziemy uchwalali.
This Parliament shall be committed to guarding the citizens' interests in the laws we adopt.
PolishWiąże się to z poświęceniem, ale skutkuje pozytywnymi zmianami dla danego kraju.
This will involve making sacrifices, but it will result in positive changes for the country in the end.
PolishNawet w tych warunkach nasi hodowcy nadal z wielkim poświęceniem pracują ciężko, by ocalić swoje zbiory.
Even so, our growers, with great effort and commitment to quality, continue to work hard to save their crops.
PolishBezpieczeństwo jest również całkowicie gwarantowane przez dwa sprawozdania sporządzone przez pana Costę, również z wielkim poświęceniem.
Safety is also absolutely guaranteed by the two reports produced by Mr Costa, also with great dedication.
PolishKobiety nie powinny odrzucać swoich naturalnych potrzeb tworzenia rodziny i potrzeb macierzyńskich w związku z poświęceniem się nauce.
Because of their devotion to science, women should not give up their natural purpose of creating a family and being mothers.
PolishSkupmy się z determinacją, z poświęceniem, ze świadomością, że to zadanie nie jest, mówiąc politycznie, zadaniem łatwym, lecz że to jest możliwe.
Let us focus with determination, with resolve, in the knowledge that the task is not, politically speaking, an easy one, but that it is possible.
PolishChcemy wszyscy, by to się skończyło, zaś w mojej grupie z wielkim poświęceniem zajmują się tą kwestią pani poseł Pack, pani poseł Bildt i pan poseł Posselt.
We all want to put an end to this and, in my group, Mrs Pack, Mrs Bildt and Mr Posselt are working on this with a great deal of dedication.
PolishKobiety przez wiele lat żyły z poświęceniem dla swoich mężów, ich zawodowego rozwoju, dzieci i rodziny, wykonując tanią, bezpłatną pracę.
Women have sacrificed themselves for years for their husbands, for their professional development, for their children and their family, by providing cheap, unpaid labour.
PolishMusimy zapewnić, że Pakistan nadal z poświęceniem będzie prowadził walkę przeciwko globalnemu zagrożeniu, w której międzynarodowa współpraca jest najważniejszym narzędziem.
We must therefore ensure that Pakistan remains committed to the battle against this global threat, in which international cooperation is an essential tool.
PolishWe Włoszech istnieją naprawdę silne sektory, jak sektor koncesji plażowych, w których właściciele firm zainwestowali całe swoje majątki i działali z olbrzymim poświęceniem.
In Italy, there are sectors that represent real strengths, such as beach concessions, in which the owners have invested all their possessions and made enormous sacrifices.
PolishPewnego dnia poszłam jednak do szpitala - ponieważ moja matka była chora - zobaczyłam szpital, zobaczyłam jak pracują lekarze, z jakim poświęceniem starają się pomagać chorym.
But one day, I went to the hospital -- my mother was sick -- and I saw the hospital, how they [were] treating the doctors, how they [are] committed to help the sick people.