"wzywać" - Engelsk översättning

PL

"wzywać" på engelska

volume_up
wzywać {imperf. vb}

PL wzywać
volume_up
[wzywam|wzywałbym] {imperfekt verb}

1. allmänt

Propozycję tę odrzuciła poprzednim razem Komisja. Wzywam panią komisarz Neelie Kroes, aby ponownie odrzuciła ten przetarg.
The Commission rejected this proposal on a previous occasion and I would urge Commissioner Neelie Kroes to reject this bid again.
Obecnie wzywamy inne kraje uprzemysłowione - w tym również Stany Zjednoczone - do zwiększenia swoich ofert.
We now urge other developed countries - not least the US - to raise their bids.
wzywać
volume_up
to call [called|called] {vb} (sb/sth)
Naszym najważniejszym obowiązkiem tego wieczoru jest wzywać do spokoju i dialogu.
Our first responsibility this evening is to call for calm and dialogue.
Będziemy wzywać Radę i Komisję, aby informowały nas o negocjacjach.
We would call on the Council and the Commission to keep us informed of their negotiations.
Tobie ofiarować będę ofiarę chwały, i imienia Pańskiego wzywać będę.
I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving, And will call upon the name of Jehovah.
wzywać (även: wezwać)
wzywać (även: wezwać, wołać, zawołać)
volume_up
to call in {vb} (sb: expert, police, engineer)
Naszym najważniejszym obowiązkiem tego wieczoru jest wzywać do spokoju i dialogu.
Our first responsibility this evening is to call for calm and dialogue.
Będziemy wzywać Radę i Komisję, aby informowały nas o negocjacjach.
We would call on the Council and the Commission to keep us informed of their negotiations.
Tobie ofiarować będę ofiarę chwały, i imienia Pańskiego wzywać będę.
I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving, And will call upon the name of Jehovah.
wzywać (även: wezwać, przywołać, przywoływać)

2. "do sądu"

Synonymer (polska) till "wzywać":

wzywać

Användningsexempel för "wzywać" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishStąd mogę tylko wzywać do poparcia w całości sprawozdania posła Saryusza-Wolskiego.
Hence I can only urge that we support Mr Saryusz-Wolski's report in its entirety.
PolishTo dziwne, że posłowie Parlamentu Europejskiego muszą wzywać do rozwiązania czysto wewnętrznych problemów.
It is strange that Members of European Parliament have to make an appeal for solving purely household issues.
PolishNie uważam, że powinniśmy wzywać do wprowadzenia prawodawstwa, które będzie obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich.
I do not think we should be calling for binding legislation to apply to every Member State.
PolishJednak oczywiście wolą państwo robić to, niż wzywać do referendum w sprawie nowej konstytucji wśród własnych obywateli.
But of course, you would rather do that than promote a referendum on the new constitution amongst your own people.
PolishPowinniśmy wzywać wszystkie państwa członkowskie do tworzenia obszarów dla wolnego sportu i obszarów wolnych od narkotyków, alkoholu i tytoniu.
We should urge all Member States to set up areas for free sport and areas free of drugs, alcohol and tobacco.
PolishWydaje mi się, że nie wystarczy wzywać juntę do szanowania wolności słowa, zgromadzeń czy w ogóle do respektowania praw człowieka.
It seems to me that calling upon the junta to respect freedom of speech, freedom of assembly or human rights in general will not be enough.
PolishDlatego właśnie Komisja Europejska musi w trakcie negocjacji wzywać do wprowadzenia kilku prawnie obowiązujących klauzul dotyczących tych obszarów.
This is why the European Commission must urge during the negotiations for some legally binding clauses to be introduced relating to these areas.
PolishCzyż nie uważamy, że czas spojrzeć prawdzie w oczy i przestać wzywać emerytów, strażaków, pielęgniarki i nauczycieli do ciągłego zaciskania pasa?
Do we not think that it is time to look in the mirror and stop urging pensioners, fire-fighters, nurses and teachers to keep tightening their belts?
PolishNie wystarczy wzywać Amerykanów do zamknięcia tego obiektu, co właśnie robi nowy prezydent, jeżeli nie możemy wspólnie udźwignąć części odpowiedzialności za te działania.
It is no good calling on the Americans to close the place, which the new President is doing, if we cannot shoulder some responsibility.
PolishUnia Europejska będzie wzywać do utworzenia bardziej systematycznego mechanizmu udzielania w trybie pilnym koncesji i wsparcia dla krajów wychodzących z tej grupy.
The European Union will be calling for a more systematic mechanism for granting time-sensitive concession and support to graduating countries.
PolishUE jest regionalnym mocarstwem, które powinno wzywać wielostronne fora do wdrażania polityki praw człowieka i zadbać o większy nacisk na postępy w tym obszarze.
The EU is a regional power which should be calling in multilateral forums for human rights policies to be implemented and ensuring that there is a greater focus on making progress in this area.
PolishWzbudzę od północy lud, ten przyciągnie; i od wschodu słońca, ten wzywać będzie imienia mego; oborzy się na książąt jako na błoto, a podepcze ich, jako garncarz glinę.
I have raised up one from the north, and he is come; from the rising of the sun one that calleth upon my name: and he shall come upon rulers as upon mortar, and as the potter treadeth clay.