"wyposażyć" - Engelsk översättning

PL

"wyposażyć" på engelska

PL wyposażyć
volume_up
{verb}

1. allmänt

wyposażyć (även: wyposażać)
Powinniśmy być w stanie wyposażyć się w takie same narzędzia, jakie mają inni.
We should be able to equip ourselves with the same instruments as others have.
Po drugie, musimy wyposażyć się w mechanizmy potrzebne nam do zajęcia się kryzysem.
Secondly, we must equip ourselves with the mechanisms that we need to tackle a crisis.
W taki sposób musimy wyposażyć nasze pojazdy, aby piesi mieli w zetknięciu z nimi jakieś szanse przeżycia.
We have to equip vehicles technically in such a way that pedestrians have a chance.
wyposażyć (även: obdarzyć)
wyposażyć (även: dostarczyć, umeblować, meblować)
wyposażyć

2. "w coś"

wyposażyć (även: wyposażać)
volume_up
to fit out {vb} (with sth)
wyposażyć (även: wyposażać)
volume_up
to fit up {vb} (with sth)

Synonymer (polska) till "wyposażyć":

wyposażyć

Användningsexempel för "wyposażyć" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishPo drugie, musimy wyposażyć obywateli w umiejętności odpowiednie dla zatrudnienia.
Secondly, we need to provide people with the right skills for employment.
PolishOczywiście sale sądowe nadal trzeba wyposażyć w sprzęt do wideokonferencji.
Obviously the courtrooms will still need to be fitted with videoconferencing equipment.
PolishPomogliśmy im wyposażyć kuchnię i teraz gotują posiłki dla naszych dzieci.
We have helped them set up the kitchen and now they are supplying food to all our children.
PolishONZ potrzebowało 20 lat, by wyposażyć namioty w zasłony wejściowe, ale to nie wszystko!
The U.N. -- you know, they took 20 years just to add a flap to a tent, but I think we have some more exciting things.
PolishW obecnym klimacie gospodarczym musimy wyposażyć UE w instrumenty potrzebne do tego, by przetrwać burzę.
In the current economic climate, we must give the EU the necessary tools to help us weather the storm.
PolishAby EBC mógł podjąć skuteczne działania wspierające zatrudnienie i wzrost, musimy go wyposażyć w konieczne narzędzia.
For the ECB to be able to take efficient action supporting employment and growth, we have to provide it with the necessary tools.
PolishAby wyposażyć Frontex w środki techniczne w państwach trzecich, niezbędne jest wprowadzenie stosownych rozporządzeń.
Mr França, for Frontex to provide technical assistance in a third country, its regulation must be adapted for this purpose.
PolishMusimy wyposażyć sektor wina w narzędzia sprzyjające konkurencji, aby sprawić, że nadal będzie konkurencyjny w Unii Europejskiej i poza nią.
We must supply the tools of competitiveness to the wine sector to keep it competitive within and outside the European Union.
PolishZakończę stwierdzeniem, że aby podjąć zdecydowane działania w tych dwóch obszarach, Europę należy wyposażyć w odpowiednie instytucje.
I shall conclude by saying that, in order to act strongly on these two fronts, Europe must be equipped with appropriate institutions.
PolishTylko kształcenie pozwoli nam wyposażyć młodych ludzi w umiejętności, które są im potrzebne do zdobycia pracy i utrzymania się na przyzwoitym poziomie.
Only education will enable us to provide young people with the skills they need to get a job and make a decent living.
PolishW odniesieniu do praw do sadzenia niewątpliwie powinniśmy wyposażyć sektor w narzędzia umożliwiające mu uregulowanie się.
With regard to planting rights, ladies and gentlemen, there is no doubt that tools must be given to the sector to allow it to regulate itself.
PolishUważamy, że musicie mieć zaufanie do kandydatów, jak również wyposażyć ich w uprawnienia umożliwiające im wysunięcie na pierwszy plan silnego nacisku na sprawy społeczne.
In our view you must also trust the candidate and give them the authority to move the social strength to the fore.
PolishWszystko to oznacza, że musimy wyposażyć państwa członkowskie w taką możliwość, aby mogły one odpowiadać na takie niebezpieczeństwa w elastyczny sposób.
All this means that we must provide Member States with that possibility, so that they can react to such dangers in a flexible manner.
PolishProponujemy zatem przyjęcie stopniowego podejścia, a ponadto, aby ta nowa polityka była efektywna, należy ją wyposażyć w odpowiednie instrumenty.
We propose, therefore, to adopt a gradual approach and furthermore, to be efficient, this new policy should be equipped with appropriate instruments.
PolishSzkoły były zawsze tworzone po to by wyposażyć nas w zestaw narzędzi pomagających nam w byciu kreatywnym, w tworzeniu pięknych rzeczy, w zarabianiu pieniędzy, itd.
School was always invented to arm us with the tools to make us creative, do wonderful things, make us earn a living, etc., etc., etc.
PolishPoprzednio postulowałem, aby Parlament i Komisja wysłały do Egiptu specjalną misję obserwacyjną, a w tym momencie trzeba wyposażyć tę delegację w prerogatywy decyzyjne.
Previously, I suggested that Parliament and the Commission should send a special observation mission to Egypt, and now we should grant this delegation the power to make decisions.
PolishWszyscy mówimy, że naszą młodzież trzeba wyposażyć w kwalifikacje i umiejętności, jesteśmy również w pełni świadomi, że mniejsze są dzisiaj szanse młodych ludzi bez umiejętności.
We all say that our young people need to be equipped with qualifications and skills and we also all know full well that, today, young people with no skills have fewer opportunities.
PolishMusimy jednak przedyskutować jego skuteczność, a w szczególności zastanowić się, czy nie warto wyposażyć jednej z ogólnoświatowych organizacji w kompetencje w zakresie prewencji doraźnej.
However, we must discuss its effectiveness and, in particular, think about whether it would not be worth having one of the global agencies involved in immediate prevention.