"wypłata" - Engelsk översättning

PL

"wypłata" på engelska

PL wypłata
volume_up
{femininum}

volume_up
payment {substantiv}
Sprawozdanie powinno poruszyć kwestie definicji pojęć "wypłata odsetek” i "właściciele odsetek”.
The report should address the definition of the terms 'payment of interest' and 'beneficial owners'.
Innym pozytywnym punktem, który należy wskazać, jest automatyczna wypłata zaległego wynagrodzenia dla pracowników.
Another positive point to mention is the automatic payment of outstanding wages to the workers.
wypłatę świadczeń osobom mającym miejsce zamieszkania na terytoriach Państw Członkowskich.
payment of benefits to persons resident in the territories of Member States.
wypłata (även: odszkodowanie)
volume_up
payout {substantiv}
Pracownicy sektora motoryzacyjnego, którzy tracą pracę, obecnie otrzymają wypłatę w wysokości około 50-60% swojego wynagrodzenia.
Car workers who become unemployed will currently receive a pay-out of something in the region of between 50% and 60% of their pay.

Användningsexempel för "wypłata" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishPriorytetem jest często sama wypłata, a nie efektywna inwestycja lub ocena możliwych do uzyskania środków.
The priority is often drawdown itself rather than an effective investment or an evaluation of available resources.
PolishJeżeli zwrot będzie jedyną możliwą opcją, obowiązkowa będzie też wypłata odszkodowania w wysokości 50 % ceny biletu.
If a refund is the only option available, compensation amounting to 50% of the ticket price will have to be paid.
PolishJak powiedział Upton Sinclair "trudno jest przekonać człowieka, aby coś zrozumiał, jeśli jego wypłata zależy od tego, aby nie rozumiał”.
As Upton Sinclair once observed, it is very difficult to make a man see something when his job depends upon not seeing it.
PolishWypłata gotówki
PolishNa szczęście infrastruktura państwowa funkcjonowała dobrze, pożary ugaszono szybko, a instytucje państwowe zajmują się teraz wypłatą odszkodowań.
Fortunately the state facilities worked well, the fires were put out in good time, and the State institutions are now dealing with compensation for those affected.
PolishW zamian za 1,25 miliarda dolarów, których wypłata została rozłożona na 12-to letni okres, Komisja i państwa członkowskie wycofały skargę z sądu w Nowym Jorku.
In exchange for USD 1.25 billion, to be spread over a 12-year period, the Commission and the Member States refrained from proceeding with the action before the New York court.
PolishRównież wypłata środków na rzecz zreformowania produkcji bananów - środki towarzyszące dotyczące bananów (BAM) - nie powinna odbywać się kosztem bieżących programów na rzecz rozwoju.
Neither should the release of funds for the reform of banana production - Banana Accompanying Measures (BAM) - be at the expense of current development programmes.
PolishMusimy ocenić możliwości i zweryfikować poziom satysfakcji burmistrzów, radnych oraz wybranych przedstawicieli w związku z wypłatą unijnych środków na obszarach miejskich.
We must assess the options and verify levels of satisfaction among mayors, councillors and elected representatives in relation to the drawdown of European funds in urban areas.
PolishToteż obecnie, w obliczu nadciągającej zimy, lokalne władze mogą nie mieć środków na zapłacenie za energię cieplną, zaś rząd będzie mieć problemy z wypłatą pensji i emerytur.
So now, with winter approaching, local authorities are at risk of being unable to pay for thermal energy, and the government will have problems paying salaries and pensions.
PolishProszę wyjaśnić wyborcom w pani kraju, że jeżeli przyjmiemy budżet UE, wówczas możliwa będzie wypłata funduszy spójności w Unii Europejskiej w długim okresie czasu.
Please explain to the voters in your country that if we adopt the EU budget, then it will actually be possible to pay out the cohesion funds within the European Union in the long term.
PolishJeżeli deponenci wiedzą, że ich depozyt zostanie pokryty, i jeżeli mają pewność, że wypłata ubezpieczonego depozytu nastąpi bez zwłoki, nie muszą ustawiać się w kolejce przed bankiem.
If depositors know that their deposit will be covered and if they feel confident that the insured deposits will be reimbursed rapidly, there is no need for them to join any queue outside a bank.