"wymowa" - Engelsk översättning

PL

"wymowa" på engelska

volume_up
wymowny {adj. mask.}

PL wymowa
volume_up
{femininum}

wymowa (även: dykcja, pronuncjacja)
volume_up
pronunciation {substantiv}
Gratuluję panu uporania się z dość trudną wymową mojego imienia!
- Mr President, my congratulations on your pronunciation of my rather difficult name!
Przepraszam za moją wymowę - ciągle jeszcze uczę się hiszpańskiego.
I am sorry for my pronunciation - my Spanish lessons are continuing.
wymowa (även: sens, ogólny ton)
volume_up
purport {substantiv}
volume_up
speech {substantiv}
Kropić będzie jako deszcz nauka moja, popłynie jako rosa wymowa moja, jako drobny deszcz na zioła, a jako krople na trawę.
My doctrine shall drop as the rain; My speech shall distil as the dew, As the small rain upon the tender grass, And as the showers upon the herb.
wymowa
volume_up
elocution {substantiv} [gam. mod.]
wymowa (även: znaczenie)
volume_up
meaning {substantiv}
Zważywszy że niektóre poprawki mogą zmienić wymowę sprawozdania, nasz głos w sprawie "produktu” końcowego będzie zależeć od tego, czy poprawki te zostaną przyjęte, czy nie.
Since some of the amendments can change the meaning of the report, our vote on the final 'product' will depend on whether or not the amendments are adopted.
Zadajmy sobie ponownie pytanie o wymowę oznaczenia "znak dziedzictwa Unii Europejskiej”, nadawanego po prostu na podstawie tego, gdzie znajdują się elementy dziedzictwa, o które tu chodzi.
Let us again ask ourselves about the meaning of the designation 'European Union Heritage Label', which is conferred on the basis simply of where the elements of heritage in question are located.
wymowa (även: znaczenie, ranga, doniosłość)
volume_up
significance {substantiv}
Spory pomiędzy Rosją, Norwegią, USA i Kanadą mają oczywiście również wymowę geopolityczną.
Disputes between Russia, Norway, the US and Canada obviously have a geopolitical significance as well.

Användningsexempel för "wymowa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishCałkowicie zgadzamy się z ogólną wymową przedmiotowego sprawozdania parlamentarnego oraz z większością zawartych w nim propozycji.
We fully agree with the general thrust of this parliamentary report and the majority of its proposals.
PolishWymowa przedmiotowego sprawozdania została poważnie osłabiona przez członków tej Izby, którzy nie chcą aktywnego dialogu z obywatelami Europy.
This report has been really watered down by those in this House who do not want to have active dialogue with the citizens of Europe.
PolishW pełni zgadzam się z wymową pytania, że bez kompleksowej polityki gospodarczej i zatrudnienia nie możemy skutecznie zwalczać ubóstwa.
I fully agree with what was implied in the question, that without a comprehensive economic policy and employment policy, we cannot successfully fight poverty.
PolishOgólna wymowa tego sprawozdania jest bardzo dobra z racji uwypuklenia potrzeby szczególnego zadbania o dzieci w działaniach zewnętrznych UE.
Overall, the thrust of this report is very good, highlighting as it does the need for special consideration to be given to children in EU external actions.
PolishZgodnie z wymową sprawozdania Komisja Prawna zaleca, aby Parlament Europejski wydał zgodę na skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Luigiego de Magistrisa.
In line with the report, the Committee on Legal Affairs recommends that the European Parliament should protect the immunity of Mr de Magistris.
PolishNa dodatek, podejmowane przeze mnie i innych próby zagwarantowania, że główną wymową tego znaku pozostanie dziedzictwo, a nie integracja polityczna, zostały udaremnione.
In addition, attempts by myself and others to ensure that the focus of the label remained on heritage, and not on political integration, were rejected.
PolishGłówna wymowa tego sprawozdania wskazuje na potrzebę przyjęcia podejścia przekrojowego - promowania innowacji we wszystkich obszarach przedsiębiorczości, gospodarki i życia społecznego.
The main thrust of this report shows the need for a cross-cutting approach, promoting innovation in all areas of business, the economy and society in general.