"właściwy" - Engelsk översättning

PL

"właściwy" på engelska

volume_up
właściwy {adj. mask.}

PL właściwy
volume_up
{adjektiv maskulinum}

1. allmänt

właściwy (även: odpowiedni, stosowny, pasujący)
Jest to zatem środek, który, chociaż jest środkiem tymczasowym, jest konieczny i właściwy.
This is therefore a measure which, though temporary, is necessary and appropriate.
Zaburzenia gospodarki lipidowej należy leczyć we właściwy sposób (patrz punkt 4. 8).
Lipid disorders should be managed as clinically appropriate (see section 4.8).
18-miesięczny okres przetwarzania wniosków nie jest właściwy w XXI wieku.
An 18-month period for processing benefits is not appropriate in the 21st century.
właściwy (även: odpowiedni, słuszny, prawidłowy, poprawny)
Musimy to zrobić w sposób właściwy i pełen szacunku, nie rezygnując z naszych wartości.
We must do this in a correct and respectful way, without abandoning our values.
Właściwy podział zasobów UE i państw członkowskich będzie miał ogromne znaczenie.
The correct distribution of EU and Member States' resources will be of great significance.
Francja uznała, że schemat dawkowania tego produktu nie jest właściwy.
France considers that the dosing regime of the product is not correct.
właściwy (även: stosowny, godziwy, porządny, słuszny)
volume_up
proper {adj.}
W żadnych okolicznościach nie można jej uznać za właściwy przejaw sprawiedliwości.
It cannot be regarded as proper justice in any circumstances.
Jednakże ważne, aby odbywało się to we właściwy sposób.
However, it is important that this takes place in a proper manner.
Niezwykle ważne jest, abyśmy utrzymali właściwy porządek: planeta, ludzie, a dopiero potem produkt...
It is extremely important to stick to the proper order: Planet, people and product ...
właściwy (även: odpowiedni, dobry, prawidłowy, poprawny)
volume_up
right {adj.}
Chęć zrobienia tego, co właściwe we właściwy sposób z właściwych powodów.
Wanting to do the right thing in the right way for the right reasons.
To właściwy sposób na budowanie prostszej i mniej zbiurokratyzowanej Europy.
This is the right approach to achieving a simpler and leaner Europe.
Ta zdyscyplinowana procedura stanowi właściwy sygnał dla społeczeństwa.
This orderly procedure sends out the right signals to the public.
Jakie są gwarancje na to, że system podwójnej kontroli będzie właściwy i skuteczny?
What guarantees do we have that this twin checking system will be both adequate and effective?
Brak jest właściwych badań lub badań z odpowiednią grupą kontrolną u kobiet w ciąży.
There are no adequate or well-controlled studies in pregnant women.
Nowi członkowie są teraz w stanie zapewnić właściwe bezpieczeństwo wspólnej strefy.
The new Members are now ready to ensure adequate security of the Schengen area.
właściwy (även: odpowiedni, stosowny, trafny)
volume_up
congruent {adj.} [form.]
właściwy (även: dokładny, ścisły, konkretny)
volume_up
exact {adj.}
Chcę w związku z tym dokonać sprostowania co do właściwej roli Komisji w budowie drogi M3.
I want to set the record straight as to the exact role of the Commission concerning the M3.
właściwy (även: odpowiedni, stosowny, pasujący, trafny)
Sprawozdanie Rady za rok 2007 w sposób właściwy przedstawia te problemy.
The Council's report for 2007 provides a fitting description of these issues.
właściwy
volume_up
fit {adj.}
Sprawozdanie Rady za rok 2007 w sposób właściwy przedstawia te problemy.
The Council's report for 2007 provides a fitting description of these issues.
Wyjątkowego znaczenia nabiera tworzenie nowych miejsc pracy, właściwy system kształcenia i przekwalifikowania.
Job creation and an education and retraining system which is fit-for-purpose are becoming exceptionally important.
Całkiem słusznie uważaliśmy za właściwe oddzielenie naszego bezpieczeństwa od wszystkich innych rzeczy poprzez utworzenie 25 agencji europejskich.
We quite rightly saw fit to separate out safety from everything else by creating 25 European agencies.

2. juridik

właściwy
Nie ma właściwego wskazania do stosowania produktu Intrinsa u dzieci i młodzieży.
There is no relevant indication for use of Intrinsa in children and adolescents.
Ponadto tablica powinna być widoczna na właściwych stronach internetowych.
Moreover, the Scoreboard should be visible on relevant websites.
Nie ma właściwego wskazania do stosowania preparatu Vivanza u dzieci.
There is no relevant indication for use of Vivanza in children.

Användningsexempel för "właściwy" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishPonieważ nie ma terminu ostatecznego, powinniśmy to zrobić we właściwy sposób.
As there is no immediate deadline, we should go about it in a reasonable manner.
PolishSądzimy, że to nie jest właściwy czas, by wysyłać Turcji pozytywne sygnały.
It is our belief that this is not the time to be sending Turkey positive signals.
PolishNależy wprowadzić testy w celu poradzenia sobie z tą sytuacją w sposób właściwy.
We need to put tests in place in order to handle this situation properly.
PolishDlatego teraz jest właściwy czas, aby przypomnieć władzom o tym planie działania.
Now is the time, therefore, to remind the authorities of that action plan.
PolishCzy uważa pan, że europejski system banków centralnych działa obecnie w sposób właściwy?
Do you feel the European System of Central Banks is operating correctly at present?
PolishI dlatego produkty do ochrony roślin są potrzebne, ale musimy stosować je we właściwy sposób.
As such, plant protection products are needed, but we need to use them properly.
PolishBędę zawsze rygorystycznie, stanowczo i we właściwy sposób przestrzegać tej zasady.
I shall always rigorously, decisively and correctly uphold that here.
PolishJuż w traktacie lizbońskim podjęto decyzję, że to właściwy kierunek dalszych działań.
It has already been decided under the Treaty of Lisbon that this is the direction to take.
PolishPrzegląd ten oraz właściwy wniosek zostaną przedłożone Radzie przez Komisję.
This review and a proposal will be submitted to us by the Commission.
PolishKażda z nich zmienia się w sposób właściwy dla tej umiejętności.
And each one of them changes in ways that are specific to the skill or ability.
PolishMusi się to zmienić, by ustalanie priorytetów mogło odbywać się w sposób właściwy.
This needs to be cut, so that things can be prioritised properly.
PolishNadszedł również właściwy czas na dogłębną debatę tu - w Parlamencie.
A suitable time has also arisen for an in-depth debate here in Parliament.
PolishW odróżnieniu od sprawozdawcy uważamy, że model przewidujący jeden procent jest właściwy.
Unlike the report, we believe that the one-percent model is a good one.
PolishSystem, na który składają się pojedyncze, małe kroki, jest właściwy dla wdrażania tej strategii.
A system made up of small steps is suitable for the implementation of this policy.
PolishJest to metoda na załatwienie omawianej kwestii w sposób właściwy i skuteczny.
This is the way to tackle this issue properly and successfully.
PolishChiny są supermocarstwem i powinny zacząć działać we właściwy sposób.
China is a superpower and it should start acting like one responsibly.
PolishRząd nie odpowiedział we właściwy sposób, gdy fakt ten został ujawniony.
The Government did not respond adequately when this was uncovered.
PolishMam nadzieję, że moja poprawka jest postrzegana w sposób właściwy, tzn. jako tekst kompromisowy.
I hope that my amendment is seen for what it is, namely a compromise text.
PolishParlament Europejski pokazuje, że w zasięgu naszych możliwości jest właściwy kierunek działań.
The European Parliament is showing that virtuous courses of action are within our reach.
PolishPieniądze unijnych podatników muszą być wykorzystywane w sposób właściwy i efektywny.
EU taxpayers' money must be used appropriately and effectively.