"umowa" - Engelsk översättning

PL

"umowa" på engelska

PL umowa
volume_up
{femininum}

1. allmänt

volume_up
agreement {substantiv}
Wreszcie, umowa tymczasowa jest niczym więcej tylko umową tymczasową.
Finally, the interim agreement is only an interim agreement.
Przejściowa umowa handlowa z Turkmenistanem - Przejściowa umowa handlowa z Turkmenistanem (debata)
Interim Trade Agreement with Turkmenistan - Interim Agreement with Turkmenistan (debate)
Szczerze uważam, że umowa ta, w swej obecnej formie, nie jest umową dobrą.
I sincerely believe that this agreement, as it currently stands, is not a good one.
umowa (även: układ, porozumienie, oferta, okazja)
volume_up
deal {substantiv}
Myślę, że taka umowa jest w zasięgu ręki, ale oczywiście chodzi również o to, aby ta umowa była właściwa.
I think that a deal is within our grasp but, of course, I say as well that it must be the right deal.
Czy to potencjalnie dobra umowa dla gospodarki światowej?
Is it a good deal, potentially, for the world economy?
Na zakończenie umowa z WTO może sprawić...
Lastly, the WTO deal might make ...
umowa (även: pakt, traktat)
volume_up
treaty {substantiv}
Razem stwierdziliśmy: "W zasadzie taka już była umowa na mocy traktatu z Nicei”.
Together, we have said, 'This was actually already an agreement under the Treaty of Nice'.
Przy czym należy jasno i wyraźnie zastrzec, że umowa ta musi jak najszybciej zostać przekształcona w pełnoprawny traktat.
And it should be explicit that this will be turned into a fully fledged treaty as soon as possible.
Chociaż zwalczanie podrabiania jest zasadne i niezbędne, umowa ACTA wzmocni prawa twórców i prawa autorskie.
While the fight against counterfeiting is indeed legitimate and necessary, the ACTA Treaty would make authors' rights and copyright more powerful.
umowa (även: kontrakt)
volume_up
contract {substantiv}
Na mocy szwedzkiego prawa wymagana była umowa zbiorowa, mimo że umowa została podpisana na Litwie.
A collective contract was required according to Swedish law, although the contract was signed in Latvia.
Umowa powinna zostać złożona w rejestrze wskazanym przez każde państwo członkowskie.
The contract must be filed at the registry designated by each Member State.
W niektórych przypadkach umowa na czas nieokreślony może zostać zaproponowana bezpośrednio przy zatrudnianiu.
In some cases a permanent contract can be offered directly upon recruitment.
umowa (även: konwencja)
volume_up
convention {substantiv}
W Niemczech staramy się przeforsować ratyfikację Konwencji Narodów Zjednoczonych, to już kolejna umowa.
In Germany, we are pushing the ratification of the UN convention, which is a subsequent convention.
Umowa akcesyjna Unii Europejskiej w odniesieniu do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (debata)
Accession agreement of the European Union to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (debate)
Umowa z Cotonou zastąpiła Konwencję z Lomé, która została podpisana w 1975 r. w stolicy Togo i następnie podlegała licznym zmianom wprowadzanym w regularnych odstępach.
It followed on from the Lomé Convention, which was signed in 1975 in Lomé, the capital of Togo, and subsequently updated at regular intervals.
umowa
volume_up
convenant {substantiv}

2. juridik

umowa (även: kontrakt)
volume_up
indenture {substantiv}

Användningsexempel för "umowa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishPo czwarte, co z Basel II, nową umową dotyczącą wymagań kapitałowych banków?
Fourthly, what about Basel II, the new capital requirements directive for banks?
PolishPodobnie upewnimy się, by umowa ACTA nie utrudniała dostępu do leków generycznych.
Similarly, we will make sure that ACTA does not hamper access to generic medicines.
PolishDlatego omawiana umowa jest również jedną z najważniejszych umów o wolnym handlu.
Therefore, this is also one of the most important free trade agreements.
PolishUmowa ACTA jest zgodna z obowiązującym obecnie w Unii Europejskiej systemem prawnym.
ACTA remains within the framework of the European Union's current system.
PolishJeżeli zgodnie z umową odbiorca płaci, zatem spełnia zobowiązania.
(PL) Madam President, a customer who pays an agreed price has fulfilled an obligation.
PolishRada nie otrzymała jak dotąd jeszcze żadnej notyfikacji w związku z tą umową.
The Council has not yet received any notification in this regard.
PolishUmowa przewiduje wspólne użytkowanie zakładów naprawczych i obiektów obsługi technicznej.
It provides for the use and recognition of each other's repair and maintenance facilities.
PolishDlatego możemy powiedzieć: tak, umowa sprawdziła się i pozwoliła nam na uzyskanie wyników.
Therefore, we can say that yes, it has worked, and yes, it has allowed us to get results.
PolishJeśli chodzi o dorsza, umowa z Norwegią przewiduje obniżenie odrzutów do wielkości poniżej 10%.
For cod, the commitment with Norway is to reduce discards to less than 10%.
PolishUmowa ta jest jednak także potrzebna Unii Europejskiej, a zwłaszcza jej flotom rybackim.
However, it is also essential to the European Union, and to its fishing fleets in particular.
PolishOczywiście, umowa o wolnym handlu otwiera również rynek UE dla produktów koreańskich.
Obviously, the FTA also opens the EU market to Korean products.
PolishUmowa ACTA nie może obejmować zapewnienia dostępu do osobistych komputerów, odtwarzaczy płyt itp.
ACTA must not give access to private computers, music players and the like.
PolishTak jak poprzednio, po zapoznaniu się z umową, widać wyraźnie, że faworyzuje ona Stany Zjednoczone.
As before, if you read through this document, it is clearly to the advantage of the US.
PolishAdekwatne i bezpieczne systemy emerytalne są równoznaczne z długoterminową umową międzypokoleniową.
Appropriate and secure pension systems represent long-term intergenerational contracts.
PolishWiemy, że umowa w sprawie wolnego handlu przyczyni się do pogłębienia relacji między naszymi regionami.
We know that the FTA will contribute to the deepening of relations between our regions.
PolishKierunek, jaki wskazuje grupa zadaniowa i umowa z Deauville to droga donikąd.
The task force and the Deauville route have failed.
PolishObecna umowa z Turkmenistanem przewiduje zaledwie podstawową formę dialogu dwustronnego.
The current contractual arrangement with Turkmenistan provides for only a rudimentary bilateral dialogue.
PolishUmowa jest korzystna dla Komorów, ich obywateli oraz sektora produkcji z wielu powodów.
It is positive for the Comoros, for their people and for their productive sector, for a number of reasons.
PolishInnymi słowy, jeżeli odłożymy sprawę na później i damy sobie więcej czasu, umowa ta wejdzie w życie.
In other words, if we postpone matters and give ourselves more time, it will come into effect.
PolishUmową, która dała nam cywilizację było nieużywanie siły.
The bargain that gives us civilization is a bargain to not use power.