"umocnić" - Engelsk översättning

PL

"umocnić" på engelska

volume_up
umocnić {perf. vb}

PL umocnić
volume_up
{verb}

umocnić (även: umacniać)
volume_up
to entrench {tran. vb} [bild.] (supremacy, views)
umocnić (även: umacniać)
volume_up
to intrench {tran. vb} [bild.]
umocnić (även: umacniać)
umocnić (även: zwiększyć, wzmocnić)
Nadszedł czas, aby umocnić międzynarodową koordynację i zgodzić się co do rozsądnych wspólnych zasad.
The time has come to reinforce international coordination and agree on reasonable common rules.
Dodatkowo Eurostars pozwala umocnić współpracę pomiędzy programem ramowym i EUREKA.
In addition, Eurostars reinforces the cooperation between the Framework Programme and EUREKA.
Pomoże to umocnić na nowo ich poczucie przynależności i aktywnego uczestnictwa w tworzeniu strategii na rzecz młodzieży.
This will help reinforce their sense of belonging and of making an active contribution to a youth strategy.

Användningsexempel för "umocnić" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishW związku z powyższym, w przyszłości trzeba znacznie umocnić zasadę partnerstwa.
Consequently, in future, the partnership principle must be significantly strengthened.
PolishDodatkowo Eurostars pozwala umocnić współpracę pomiędzy programem ramowym i EUREKA.
In addition, Eurostars reinforces the cooperation between the Framework Programme and EUREKA.
PolishKilkanaście tysięcy pracowników rozpoczęło dzisiaj strajk głodowy, aby umocnić swoje prawa.
Several thousand workers went on hunger strike today in order to enforce their rights.
PolishWięź Partnerstwa Wschodniego powinna umocnić Mołdawię na jej drodze.
Linking up with the Eastern Partnership project should strengthen Moldova on this path.
PolishProcedurę tę trzeba umocnić, w związku z czym popieramy dany wniosek.
This procedure has to be much stronger, so we are, of course, in favour.
PolishTrzeba umocnić systemy owoców i mleka w szkołach oraz program dla osób potrzebujących.
The school fruit and milk schemes and the programme for deprived persons must be strengthened.
PolishTrzeba zatem odpowiednio umocnić zasadę kraju przeznaczenia.
The country of destination principle must thus also be enforced consistently.
PolishW jaki sposób Unia zamierza umocnić i scalić istniejące programy współpracy w regionie?
How does the Union intend to strengthen and integrate existing cooperation programmes in the region?
PolishMożna przez to skonsolidować i umocnić obszar Schengen.
The Schengen area should therefore be consolidated and strengthened further.
PolishJak już powiedziano, system SIS II jest potrzebny, aby umocnić bezpieczeństwo nowo powiększonej strefy.
As we have heard, we need SIS II in order to strengthen security within the new enlarged area.
PolishMusimy umocnić korzyści przyjęte w porozumieniu kopenhaskim.
We need to cement the advances made in the Copenhagen Accord.
PolishSą to kwestie, z którymi musimy się zmierzyć, aby zachować i umocnić nasz europejski model socjalny.
These are questions that we must address in order to preserve and strengthen our European social model.
PolishNie mam pojęcia, w jaki sposób rząd zamierza umocnić to swoje demokratyczne otwarcie w tym kontekście.
I am not clear at all how the government intends to strengthen its democratic opening in this context.
PolishCzy pan komisarz zgodzi się, że należy je umocnić?
Would the Commissioner agree that this should be increased?
PolishPanie i panowie, traktat lizboński ustanowił też nowe instytucje, które mają umocnić światową rolę Unii.
Ladies and gentlemen, the Treaty of Lisbon has also created new bodies to strengthen the Union's role in the world.
PolishBiałka muszą się ułożyć, umocnić i usztywnić.
The proteins have to set up, strengthen and firm up.
PolishDeklaracja powinna umocnić przekonanie, że Unia posiada wszelkie powody, aby mieć zaufanie do swej przyszłości.
The declaration should set out our conviction that the Union has every reason to feel confident about its future.
PolishZ mojego punktu widzenia to niezwykle budujące, że jako grupa PPE-DE zdołaliśmy umocnić nasze stanowisko w tym zakresie.
For me, it is extremely gratifying that as the PPE-DE Group, we have been able to assert our position here.
PolishPrezydencja francuska zamierza umocnić ogólne warunki ramowe przyjęte 6 czerwca na szczycie energetycznym 10 października.
The French Presidency will firm up the general framework adopted on 6 June at the Energy Council on 10 October.
PolishNależy umocnić środki w sferze prewencyjnej.
The preventive arm should be strengthened.