PL ulec
volume_up
{verb}

Rada nie może ulec szantażowi ze strony prezydenta Republiki Czeskiej.
The Council cannot give in to the blackmail of the President of the Czech Republic.
Z tego względu nie możemy ulec sformułowaniu, na które naciskało tylko jedno państwo członkowskie.
That is why we cannot give in on wording which is being insisted on by just one Member State.
Europa nie może ulec naciskom Indii, aby z nowego porozumienia handlowego wyłączyć kwestie pozahandlowe.
Europe must not give in to pressure by India to leave non-trade issues out of the new trade agreement.
ulec (även: ulegać)
Łatwo byłoby ulec pokusie niepodejmowania prób okiełznania szarej strefy.
It would be easy to succumb to the temptation of not trying to keep the informal economy in check.
Jestem wszakże przekonana, że nie wolno nam ulec tej pokusie.
I am convinced, however, that we must not succumb to this temptation.
We must not succumb to complaining.
W samym środku tych zdarzeń budżet ulegnie podstawowym zmianom.
In the midst of all these developments, the budget will undergo fundamental changes.
Ramy geopolityczne uległy radykalnej zmianie.
The geopolitical framework has undergone radical change.
Czas trwania gorączki nie uległ skróceniu u pacjentów przechodzących leczenie mieloablacyjne poprzedzające przeszczep szpiku kostnego.
The duration of fever was not reduced in patients undergoing myeloablative therapy followed by bone marrow transplantation.
Nie możemy ulec pokusie otworzenia puszki Pandory i dlatego gratuluję prezydencji tak jasnego wyrażenia swojego zdania w tej sprawie.
We must not surrender to the temptation to open this Pandora's box and I congratulate the Presidency for stating this clearly.
Należy dokonać przeglądu celów, aby osiągnąć najwyższy podtrzymywalny odłów, nawet jeżeli warunki oceaniczne ulegną zmianie wskutek globalnego ocieplenia.
The objectives are to be revised in order to obtain the highest sustainable yield even if oceanic conditions change as a result of global warming.
Wzrost plonów uległ spowolnieniu, a konsumpcja globalna wzrosła.
We have had slower increases in yields and increasing global consumption.
Należy dokonać przeglądu celów, aby osiągnąć najwyższy podtrzymywalny odłów, nawet jeżeli warunki oceaniczne ulegną zmianie wskutek globalnego ocieplenia.
The objectives are to be revised in order to obtain the highest sustainable yield even if oceanic conditions change as a result of global warming.

Användningsexempel för "ulec" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishUległe stanowisko UE wobec sprawy Gruzji przyczyniło się do prawdziwej eksplozji entuzjazmu w Rosji.
The EU's acquiescent stance on the Georgia issue gave rise in Russia to a real explosion of enthusiasm.