"tradycyjny" - Engelsk översättning

PL

"tradycyjny" på engelska

volume_up
tradycyjny {adj. mask.}

PL tradycyjny
volume_up
{adjektiv maskulinum}

Taki był tradycyjny sposób kontrolowania nieistniejącej inflacji.
That was the traditional remedy for controlling non-existent inflation.
Przy dokonywaniu zmiany należy okazać Bilet Tradycyjny.
The Traditional Ticket must be provided when requesting a cancellation.
Nie jest to tradycyjny problem; jesteśmy na odpowiednim poziomie.
That is not the traditional problem; we are sufficiently up to speed.
tradycyjny (även: rzemieślniczy)
Stanowi ona, że plan będzie realizowany z uwzględnieniem tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i praw historycznych.
It states that this plan shall be implemented taking account of artisanal fisheries and historic rights.
Wspomniane odstępstwa zapewniono flotom tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, gdyż ich wpływ na połowy jest mało znaczący.
These derogations were granted for artisanal fleets and for some seasonal fleets because their impact on catches is insignificant.
Rybołówstwo przybrzeżne i tradycyjne rybołówstwo łodziowe działają idealnie na określonym obszarze połowowym, a rybołówstwo przemysłowe prowadzi połowy w innym.
Coastal and artisanal fishing ideally operate in a specified fishing area, with industrial fishing in another.
78– 110 %) pozostawały poza tradycyjnymi granicami, to jednak spełniają one szersze kryterium 75– 133 %.
78– 110 %) were outside the conventional limits they comply with the wider 75-133 % criterion.
Tak wygląda podejście tradycyjne.
So that's the conventional approach.
W przypadku hazardu on-line, w przeciwieństwie do tradycyjnego, występuje wyraźny problem braku fizycznego nadzoru.
With online gambling as opposed to conventional gambling, there is a clear problem of a lack of physical supervision.
tradycyjny
Nie podobało im się oznakowanie "wino różowe tradycyjne” dokładnie z przyczyn przez państwa wspomnianych - jest ono nieco staroświeckie.
They did not like 'traditional rosé' exactly for the reason you said - that it was a bit old fashioned.

Användningsexempel för "tradycyjny" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishBardziej przypomina to tradycyjny system kastowy istniejący w Indiach.
It is more akin to the caste system that traditionally existed in India.
PolishW Radzie odbył się ponownie tradycyjny rytuał w postaci jednodniowego posiedzenia.
The usual ritual - taking the form of a day's meeting - has once again come to pass in the Council.
PolishIlu potrafi upiec chleb w tradycyjny sposób, bez używania specjalnej maszyny do wypieku lub gotowej mieszanki składników?
How many of you actually can make a bread in this way, without starting with a bread machine or just some kind of packaged flavor?
PolishCóż, panie i panowie, istnieje tradycyjny system, który kompozytorzy używają od setek lat, który dowodzi, że właściwie T jest w muzyce.
Well ladies and gentlemen, there's a time-honored system, which composers have been using for hundreds of years, which proves actually that it does.
PolishJeżeli chcecie znieść nasz tradycyjny system miar i wag, pozwólcie nam przeprowadzić referendum w Wielkiej Brytanii i Irlandii.
If you want to mess with the imperial measure, let us have a UK and Irish referendum on it, or do you want just more road rage?
PolishTo UE jest za harmonizacją, a nie ludzie, a więc niewybrany komisarz po cichu wejdzie tylnymi drzwiami i odbierze Wielkiej Brytanii tradycyjny system miar bez konsultowania jej mieszkańców.
The EU is about harmonisation, not people, so the unelected Commissioner will take away UK imperial distances and traditions via the back door without asking the people.
PolishTradycyjny model ekonomiczny wyjaśniłby, że była to prawdopodobnie wielka korporacja z potężnym laboratorium badań i rozwoju, gdzie obmyślano nowe projekty Ale to nie tak powstał rower.
Another answer might be, well, it came from a sort of lone genius working in his garage, who, working away on different kinds of bikes, comes up with a bike out of thin air.