"to prowadzenie" - Engelsk översättning

PL

"to prowadzenie" på engelska

Se exempelmeningar för "to prowadzenie" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "to prowadzenie" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishAle wszystko czego pragnął to jedynie prowadzenie wygodnego życia jak inni ludzie.
But all he wanted was to just live a comfortable life, like other people.
PolishUniemożliwiłoby to prowadzenie normalnej zrównoważonej produkcji rolnej i ogrodniczej.
It would make normal sustainable production in farming and horticulture impossible.
PolishTo uzasadnia dalsze prowadzenie publicznych skupów interwencyjnych masła i mleka w proszku.
That justifies continuing public intervention for butter and powdered milk.
PolishAle to więcej niż oglądanie, bo w części to też prowadzenie kampanii.
But it goes beyond watching, because also, part of this is campaigning.
PolishW zasadzie na stałe uniemożliwia to prowadzenie przez UE niezależnej polityki zagranicznej.
Essentially, this permanently excludes the potential for an independent EU foreign policy.
PolishW rezultacie oznacza to, że niemożliwe jest prowadzenie oprysków na 35% powierzchni rolnych.
It means in effect that 35% of agricultural land cannot be sprayed.
PolishPozwoliłoby to nam na prowadzenie dialogu zmuszającego Turcję do przyjęcia wspólnotowego dorobku prawnego.
It could enable us to have a dialogue which will force Turkey to adopt the acquis communautaire.
PolishByłoby to prowadzenie samobójczej gospodarki.
To do this would be to pursue kamikaze economics.
PolishJest to nowy sposób na prowadzenie jałowych dyskusji.
PolishTo jak prowadzenie głupiego przez ślepego
It's like the blind leading the clueless.
PolishJeżeli chodzi o pierwszy z nich, to absurdem jest prowadzenie negocjacji z krajami Mercosur na podstawie mandatu sprzed 12 lat.
With regard to the first article, it is absurd for negotiations to be conducted with Mercosur based on a 12-year-old mandate.
PolishNigdy nie powinniśmy zarzucać dyplomacji, ponieważ jest to dobry sposób na prowadzenie dyskusji, przekonywanie do swoich racji i osiągnięcie odpowiednich wyników.
We must never give up diplomacy as a means of discussion, persuasion and achieving results.
PolishOznacza to prowadzenie badań w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym oraz zapewnianie pracownikom przez pracodawców badań profilaktycznych.
It means carrying out studies on the prevention of occupational risks, and it means employers providing preventive medical check-ups.
PolishJeżeli mają one charakter wiążący, oznacza to prowadzenie polityki długoterminowej, która ułatwia inwestycje, co z kolei ułatwia wprowadzenie zasad stosowania.
If they are binding, it means long-term policies are in place that facilitate investment and that facilitates the rules of application.
PolishObowiązkiem obecnego rządu jest podjęcie działań w celu osiągnięcia pokojowego rozwiązania problemu kurdyjskiego, a to przewiduje prowadzenie dialogu między tymi dwiema stronami.
It is the present government's responsibility to take action in order to reach a peaceful settlement on the Kurdish issue, and this presupposes dialogue between the two sides.

Lär dig andra ord

Polish
  • to prowadzenie

Fler översättningar i bab.las svensk-tyska lexikon.