"to problemy" - Engelsk översättning

PL

"to problemy" på engelska

Se exempelmeningar för "to problemy" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "to problemy" på engelska

to adverb
English
to konjunktion
English
to pronomen
problemy substantiv
problem substantiv

Användningsexempel för "to problemy" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishPierwszy to fakt, iż największe problemy nadal leżą po stronie państw członkowskich.
The first is the fact that the biggest problems still lie with the Member States.
PolishPogłębia to jedynie problemy społeczne i może trwale zagrozić spokojowi społecznemu.
It only increases the social problems and may permanently jeopardise social peace.
PolishToproblemy współpracy energetycznej oraz współpracy w zakresie bezpieczeństwa.
I refer to the problems of cooperation in the areas of energy and security.
PolishTo prawda, że zdarzenie to ujawniło bardzo poważne problemy związane z bezpieczeństwem.
It is true that this issue has raised very important issues in terms of security.
Polishto problemy rozpoznane przez wyspecjalizowaną agencję unijną Frontex.
All these issues have been recognised by Frontex, the Union's specialist agency.
PolishChodzi tutaj o poważne problemy i są to poważne problemy moralne.
Madam President, there are serious issues here and there are serious moral issues.
PolishTo najpoważniejsze problemy, z jakimi borykamy się teraz w obszarze spraw społecznych.
These are the most important concerns we now have in terms of social matters.
PolishOgromny wzrost cen ropy oraz zachowanie zasobów ryb to realne problemy.
The huge hike in oil prices and the preservation of fish stocks are real problems.
PolishOznaczałoby to większe problemy dla krajów uprzemysłowionych, i to niemałe.
This would mean more trouble for the industrialised countries, and in no small measure.
PolishToproblemy dnia codziennego, które także będziemy musieli rozwikłać w przyszłości.
These are everyday matters that we will also have to solve in the future.
PolishTo prawda, że te problemy istnieją i że musimy rozwiązać je w możliwie najkrótszym czasie.
It is true that these problems exist and we need to solve them as soon as possible.
PolishPrawdziwe problemy to, jak ja to nazywam, M&Z managerowie i zebrania.
The real problems are what I like to call the M&Ms, the Managers and the Meetings.
Polishto problemy europejskie i międzynarodowe, a my musimy opracować nowoczesny zbiór zasad.
They are European and international, and we have to have a modern rule book.
Polishto przede wszystkim problemy naszych obywateli, mieszkańców Europy.
They are, first and foremost, the problems of our citizens, the residents of Europe.
PolishGdyby każda firma wykonywała plany Interface, czy to rozwiązałoby wszystkie nasze problemy?
If every business were pursuing Interface plans, would that solve all our problems?
PolishChoć z żadnym innym krajem nie spotykamy się tak często, to problemy wciąż istnieją.
We do not meet any other country so frequently, yet problems persist.
Polishto problemy, które trzeba uwzględnić w każdej europejskiej strategii na rzecz młodzieży.
These are concerns that must be present in any European strategy for youth.
PolishProblemy te to: wysokie ceny, zmiany klimatyczne, konkurencyjność i środowisko naturalne.
These four issues are: high prices, climate change, competitiveness and the environment.
PolishCzy sądzicie państwo, że mogłoby to rozwiązać problemy tych dwóch krajów?
Do you think that that could solve the problem of these two countries?
PolishO to, by wybierać problemy znaczące, ale dające się rozwiązać.
I mean, it's about picking battles big enough to matter but small enough to win.

Lär dig andra ord

Polish
  • to problemy

I det engelsk-svenska lexikonet hittar du fler översättningar.