"to priorytet" - Engelsk översättning

PL

"to priorytet" på engelska

Se exempelmeningar för "to priorytet" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "to priorytet" på engelska

to adverb
English
to konjunktion
English
to pronomen
priorytet substantiv

Användningsexempel för "to priorytet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishNie jest to priorytet prawicowy ani lewicowy, to zwyczajny zdrowy rozsądek.
It is not a right-wing or a left-wing priority, it is simply common sense.
Polish. - (FR) Równość kobiet i mężczyzn to priorytet w krajach rozwijających się.
in writing. - (FR) Equality between men and women is a priority in developing countries.
PolishPowinien to być priorytet zarówno dla obecnej prezydencji, jak i następnych prezydencji.
This should be a priority for both the current Presidency and subsequent presidencies.
PolishOdpowiedź prezydencji francuskiej była następująca: "Nie jest to nasz główny priorytet”.
The response of the French Presidency was: 'That is not our top priority'.
PolishJeżeli nie jest to możliwe, należy przyznać priorytet modelowi sezonowemu.
If this is not possible preference should be given to a seasonal model.
PolishRealizacja celu obniżenia emisji CO2 o 30 % do roku 2020 to priorytet.
Meeting the 30% reduction target in carbon emissions by 2020 is a priority.
Polishpriorytet to reagowanie na wyzwania w zakresie żywności, energii, środowiska i terytorium,
it is a priority to respond to the food, energy, environmental and territorial challenges,
PolishZmiany klimatu to globalny priorytet polityczny szczytu w Kopenhadze.
Climate change is a global political priority at the Copenhagen Summit.
PolishI wtedy zadałem sobie zwykłe pytanie: "Czy to priorytet?
I said, "No, no, no, no, we can't." ~~~ And then I asked the usual question: "Is it a priority?
PolishJest to niezwykle ważny priorytet polityczny dla Unii Europejskiej.
This is an extremely important political priority for the European Union.
PolishJeśli chodzi o pomoc państwa, to trzeba nadać priorytet dwóm dziedzinom działania.
Where State aid in particular is concerned, I believe that we need to prioritise two areas of action.
PolishNiech mi będzie wolno powiedzieć państwu, że stanowi to również priorytet dla Komisji.
Let me tell you that this is a priority for the Commission too.
PolishWiemy, że akurat jest to rzeczywisty priorytet prezydencji w zakresie polityki rozwojowej.
We know that just this is a real priority of the Presidency in the area of development policy.
PolishPrawdopodobnie nie jest to najwyższy priorytet Iraku, ale jest to nasz priorytet.
That is perhaps not Iraq's top priority, but it is ours.
PolishOtóż w ciągu ostatnich sześciu miesięcy stało się dla was jasne, że to jest główny priorytet.
Over the course of the last six months it has become clear to you that it is a top priority.
PolishDlatego też w programie ramowym nowej Komisji musi to stanowić bezwzględny priorytet.
This is the reason that the new Commission's framework programme must make this an absolute priority.
PolishBędzie to oznaczać czołowy priorytet dla skupienia, koncentracji firm w głównych regionach.
That will mean top priority for clustering, the concentration of firms in the principal regions.
PolishNie sądzę, aby przewodniczący Barroso miał mi za złe, że to mówię, gdyż to także jego priorytet.
I do not think that President Barroso will mind me saying this, as it is also his priority.
PolishMusimy zrobić więcej dla małych i średnich przedsiębiorstw; uważam to za priorytet.
We have to do more for SMEs; I think it is a priority.
PolishJest to bezwzględny priorytet dla stabilności i bezpieczeństwa UE.
This is an absolute priority for the EU's stability and security.

Lär dig andra ord

Polish
  • to priorytet

Ta en titt på bab.las engelsk-svenska lexikon.