"to pomogło" - Engelsk översättning

PL

"to pomogło" på engelska

Se exempelmeningar för "to pomogło" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "to pomogło" på engelska

to adverb
English
to konjunktion
English
to pronomen
pomóc verb

Användningsexempel för "to pomogło" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishPomogło to Serbii uczynić również ogromny krok na drodze do integracji europejskiej.
This has also helped Serbia take a major step on the road to European integration.
PolishWierzę, że pomogło to czytelnikom zauważyć, że problem ten dotyka 100 milionów rekinów.
And I hope that it helped readers to take notice of this problem of 100 million sharks.
PolishBył leczony radioterapią, najnowocześniejszą radioterapią, ale to nie pomogło.
He was treated with radiation therapy, state-of-the-art radiation therapy, but it didn't help.
PolishPrawdą jest, iż pomogło to zradykalizować Wenezuelski reżim.
It is true that this has helped radicalise the regime in Venezuela.
PolishTo generalnie pomogło powstrzymać topnienie finansów.
This has already, by and large, helped to stop the financial meltdown.
PolishI bardzo cieszylibyśmy się gdyby CEG pomogło nam to zrealizować.
And I would love for CEG to help make it happen.
PolishGdym ich karał, cóż to pomogło?
For there is a trial; and what if even the rod that contemneth shall be no more?
PolishTo pomogło nam zbudować bardzo etyczną organizację, wysoce skoncentrowaną na pacjencie i systemy, które ją wspierają.
This helped us build a very ethical and very highly patient-centric organization and systems that support it.
PolishZostało już jasno dowiedzione, że rozwiązanie to pomogło w redukcji zarówno zużycia energii, jak i emisji dwutlenku węgla.
There is already clear evidence that this has helped reduce both energy consumption and carbon dioxide emissions.
PolishPomogło to w stworzeniu 2,5 mln miejsc pracy.
Polish(Śmiech) To nam pomogło.
(Laughter) And I think that's what helped drive this.
PolishPomogło to Parlamentowi i Radzie opracować projekt odpowiednich przepisów, które chroniłyby interesy posiadaczy jednostek udziałowych.
It helped Parliament and the Council to design sound provisions which would protect the interests of unit-holders.
PolishAle to urządzenie mi pomogło.
PolishMoże zapytacie: "Czy to coś pomogło?
PolishMyślę, że to by pomogło.
PolishTo pomogło w rozumieniu struktury atomowej, dzięki wyjaśnieniu, że atomy mają pojedyncze jądra z elektronami wokół nich.
Now that led to an understanding of atomic structure because the way that's explained is atoms are a single nucleus with electrons going around them.
PolishW niczym by to nie pomogło, a raczej stanowiłoby dalsze naruszenie prawa wspólnotowego, tym razem pochodzącego z wewnątrz Unii Europejskiej.
That would not be helpful, but rather would constitute a further infringement of Community law, this time from within the European Union.
PolishPomogło to w uformowaniu wielu umysłów późniejszych pokoleń, ale dla osób, które żyły w tym okresie, stanowi straszliwą bliznę w rozwoju Europy.
It has helped to form many minds of later generations, but for those who lived during this period of time it represents a terrible scar in European development.
PolishUważam, że pomogło nam to uczynić szybsze postępy, ponieważ gdybyśmy byli zmuszeni rozważyć ewentualność drugiego czytania, stracilibyśmy jeden cenny rok.
I feel this has helped us to make much more rapid progress since, had we been compelled to contemplate a second reading, we would have lost one precious year.
PolishPomogło nam to znacznie ograniczyć regulacje dotyczące kwarantanny, które mieliśmy w naszym kraju i które powodowały znaczny stres zarówno u samych zwierząt, jak i ich właścicieli.
That helped us reduce dramatically the quarantine regulations we had in our country which had caused much distress to both pets and their owners.

Lär dig andra ord

Polish
  • to pomogło

Sök efter fler ord i det tysk-svenska lexikonet.