"to pismo" - Engelsk översättning

PL

"to pismo" på engelska

Se exempelmeningar för "to pismo" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "to pismo" på engelska

to adverb
English
to konjunktion
English
to pronomen
pismo substantiv

Användningsexempel för "to pismo" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishPrzetoż teraz od niego posłana jest ta część ręki, i pismo to wyrażone jest.
Then was the part of the hand sent from before him, and this writing was inscribed.
PolishSądzę, iż pan poseł przeczytał inne pismo niż to, które przesłaliśmy Komisji.
I think Mr Schulz read a different letter from the letter we sent to the Commission.
PolishI począł do nich mówić: Dziści się wypełniło to pismo w uszach waszych.
And he began to say unto them, To-day hath this scripture been fulfilled in your ears.
PolishJakie są inne dowody na to, że to pismo mogło być zapisem języka?
What other evidence is there that the script could actually encode language?
PolishByć może jeśli odczytamy to pismo, będziemy mogli odpowiedzieć na to pytanie.
We don't know, but perhaps if you deciphered the script, you would be able to answer this question.
PolishWskazywałoby to na to, że pismo induskie mogło być używane do zapisu różnych języków.
This suggests that the same script, the Indus script, could be used to write different languages.
PolishNiestety Rada nie odpowiedziała na to pismo do aż do 23 maja 2008 r.
Regrettably, the Council did not reply to this letter until 23 May 2008.
PolishDlatego niektórzy sądzą, że induskie pismo to starożytny język indoeuropejski jak sanskryt.
So some people believe that the Indus script represents an ancient Indo-European language such as Sanskrit.
PolishChoć lepiej będzie, jeśli razem spróbujemy odczytać to pismo.
Or better yet, let's all collectively decipher.
PolishPoznajesz to pismo, panie Markowski...
Do you recognize the handwriting, Mr. Markovski --
PolishPismo to otrzymał każdy i mógł za jego pośrednictwem wyrazić swoje zdanie.
(HU) Madam President, Mrs Bozkurt, to answer your question, everyone received this letter in which they could express their opinions.
PolishMimo to doceniamy wspólne pismo, które przedstawiciele pracowników i pracodawców wystosowali w sierpniu do Rady i Parlamentu.
We nonetheless value the joint letter which representatives of workers and employers sent to the Council and Parliament in August.
PolishTo jest jego pismo odręczne.
PolishTo jego pismo rano, w dniu leczenia przed rezonansem. ~~~ Teraz przeprowadzę was przez typową procedurę chirurgii nieinwazyjnej.
This is his handwriting on the morning of the treatment before going into the MR So now I'll take you through [what] a typical procedure like that looks like, [what] noninvasive surgery looks like.

Lär dig andra ord

Polish
  • to pismo

Bab.la erbjuder även det svensk-tyska lexikonet för fler översättningar.