"to pierwszy" - Engelsk översättning

PL

"to pierwszy" på engelska

Se exempelmeningar för "to pierwszy" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "to pierwszy" på engelska

to adverb
English
to konjunktion
English
to pronomen
pierwszy adjektiv
pierwszy tal
English

Användningsexempel för "to pierwszy" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishPrzedmiotowy kompromis to zaledwie pierwszy krok, ale zrobiony w dobrym kierunku.
This compromise is only a first step, but it is a step in the right direction.
PolishPierwszy, to są właśnie środki spójności i środki związane z polityką regionalną.
The first area is that of cohesion funds and funds related to regional policy.
PolishTakie posunięcie to pierwszy krok do odebrania spekulantom tego, czego pożądają.
This advance is a first step towards denying the speculators what they crave.
PolishPierwszy to fakt, iż największe problemy nadal leżą po stronie państw członkowskich.
The first is the fact that the biggest problems still lie with the Member States.
PolishStanowi to także unikalny pierwszy krok w kontekście działań Parlamentu Europejskiego.
This also marks a unique first step in the activities of the European Parliament.
PolishPo drugie, pragnę podkreślić, że to, co robimy tutaj, to ledwie pierwszy krok.
Secondly, I would like to point out that what we are doing here is just a first step.
PolishNie byłby to pierwszy przypadek, kiedy taki raport zostaje potem publicznie odrzucony.
It would not be the first time for such a report later to be publicly repudiated.
PolishDzisiejszy dzień to pierwszy dzień naszej współpracy, ale z pewnością nie ostatni.
Today marks the beginning of our collaboration, but certainly not the end.
PolishI pierwszy projekt to ten, który wykonaliśmy kilka lat temu w Saragossie w Hiszpanii.
And the first project is something we did a couple of years ago in Zaragoza, Spain.
PolishPierwszy to ludzie przeciwko naturze. ~~~ Wygraliśmy, nie ma więcej do wzięcia.
That first one is humans-versus-nature; we've won, there's no more gain.
PolishNie będzie to pierwszy raz i, niestety, obawiam się, że nie będzie to raz ostatni.
This will not be the first time and, unfortunately, I fear that it will not be the last.
PolishChciałbym mu pogratulować, gdyż jest to pierwszy dzień sprawowania przez niego urzędu.
I would also like to congratulate him because it is his first day in office.
PolishPierwszy to taki, że wspieranie pracowników powinno być priorytetem numer jeden.
The first is that the purpose of supporting workers should remain the number one priority.
PolishJest to pierwszy z trzech wniosków legislacyjnych w dziedzinie księgowości.
This proposal is the first of three legislative proposals in the field of accounting.
PolishPierwszy to program sztokholmski w dziedzinie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa.
The first is the Stockholm Programme on the area of justice, freedom and security.
PolishPierwszy to nadanie priorytetu ochronie środowiska morskiego i przyrody wybrzeża.
Firstly, that priority is given to the preservation of the marine and coastal environment.
PolishTo pierwszy na świecie zakład opieki zdrowotnej dla biednej klasy robotniczej.
Indeed it is the emerging world's first HMO for the urban working poor.
PolishTo jest pierwszy znaczący krok, jaki Serbia wykonała w stronę Unii Europejskiej.
That is the first concrete step of Serbia towards the European Union.
PolishTo był w ogóle pierwszy w historii dokument polityczny poświęcony wyłącznie Romom.
This was the first-ever policy document dedicated specifically to Roma.
PolishNadanie jej większej widoczności to pierwszy krok do nadania rozmachu.
Giving it greater visibility is a first necessary step towards creating momentum.

Lär dig andra ord

Polish
  • to pierwszy

Bab.la erbjuder även det engelsk-svenska lexikonet för fler översättningar.