"to piękne" - Engelsk översättning

PL

"to piękne" på engelska

Se exempelmeningar för "to piękne" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "to piękne" på engelska

to adverb
English
to konjunktion
English
to pronomen
piękne adjektiv
English
piękny adjektiv

Användningsexempel för "to piękne" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishTo zdjęcie, chociaż jest piękne, ma 40 gigabajtów, przedstawia cały proteom.
So, this picture, although it is beautiful, is a 40-gigabyte picture of the whole proteome.
PolishTo wszystko jest bardzo piękne, ale muszą państwo zdać sobie sprawę z faktów...
That is all very well and good, but you must face the facts ...
PolishJeden z recenzentów napisał: "To zbyt piękne, by mogło być prawdziwe." co nie było zbyt miłe.
One of the referees who refereed the paper said, "It's too good to be true," which was not very nice.
PolishA te piękne chmurki to pożary, wzniecane przez ludzi.
And those beautiful wispy clouds are, in fact, fires, human-made fires.
PolishWiecie, w ciągu mojego życia nigdy nie wiedziałam, co się stanie, i to właśnie jest piękne.
You know, in the course of my life, I never know what's going to happen and that's kind of the beauty part.
Polishto bardzo piękne dzieła wyrażające wartości europejskie.
They are fine works, which convey European values.
PolishSłowa są bardzo piękne, ale to działania mogą bardziej pomóc ciemiężonym i cierpiącym ludziom na świecie.
Words are very fine, but action might be more helpful to the oppressed and suffering peoples of the world.
Polish(Muzyka) To jest piękne, ale ten oto libertarianin chce, abyśmy nauczyli się z tego czegoś ważnego.
(Music) And so they're beautiful, but this libertarian has some important lessons he wants us to learn from this.
PolishStrasburg to piękne miasto, ale nie da się tutaj dostać i dlatego wszyscy narzekamy na tutejsze sesje.
Strasbourg is a beautiful city but we cannot get here, and that is why we all complain about the sessions here.
PolishDlaczego to piękne słowo "elastyczność” jest problemem?
Why is this lovely word 'flexibility' a problem?
PolishAle w przypadku konkursu piękne jest to, że koszty obsługi są bardzo niskie i inwestuje się w sukces.
But if you put up a prize, the beautiful thing is, you know, it's a very small maintenance fee, and you pay on success.
PolishTo zdjęcie jest piękne, czy może straszne?
Is this a beautiful picture or is it a terrible picture?
PolishCóż, dlatego, że są to piękne zwierzęta i oglądanie rozlewu ich krwi na białym lodzie nie jest miłe dla oka.
Well, because they are beautiful animals and because watching their blood being spilt on white ice is not very nice.
Polish. - Niestety człowiek to nie jest piękne zwierzę, że pozwolę sobie zacytować wielką polską filozofkę Barbarę Skargę.
Unfortunately, 'man is not a beautiful animal', if I may quote the great Polish philosopher, Barbara Skarga.
PolishCzy to nie piękne, gdy mamy statystyki?
Isn't it beautiful when they get statistics?
PolishChcę przez to powiedzieć, że to po prostu piękne.
PolishNie powinno to być żadne piękne widowisko.
PolishTo piękne zdjęcie zrobione przez teleskop Hubble'a pokazuje, że galaktyki mają różne kształty i rozmiary.
And this beautiful picture taken with the Hubble Space Telescope shows you that galaxies come in all shapes and sizes. ~~~ There are big ones.
PolishTo piękne i sugestywne określenie.
PolishPrzyznajcie, czyż nie jest to piękne?

Lär dig andra ord

Polish
  • to piękne

Mer i det engelsk-svenska lexikonet.