"stawiać czoła" - Engelsk översättning

PL

"stawiać czoła" på engelska

EN

PL stawiać czoła
volume_up
{verb}

Dzięki prawidłowej agendzie politycznej możemy pewnie stawiać czoła globalizacji.
With the right policy agenda, we can face globalisation with confidence.
W tym trudnym czasie nie może ona jednak stawiać czoła rynkowi w pojedynkę.
However, it cannot face the fury of the market alone at this difficult stage.
Hodowcy europejscy muszą ostatnio stawiać czoła coraz większym trudnościom.
European livestock farmers have been facing ever-growing difficulties recently.

Synonymer (polska) till "stawiać czoła":

stawiać czoła

Liknande översättningar för "stawiać czoła" på engelska

stawiać verb
czoło substantiv

Användningsexempel för "stawiać czoła" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishHodowcy europejscy muszą ostatnio stawiać czoła coraz większym trudnościom.
European livestock farmers have been facing ever-growing difficulties recently.
PolishBrzmienie aktualnego traktatu każe nam stawiać czoła tego rodzaju problemom.
We are, however, being stretched on the basis of the present Treaty texts to tackle these problems.
PolishW ciągu ostatnich kilku lat w Bułgarii musieliśmy stawiać czoła powodziom, suszy i pożarom lasów.
Over the past few years we have had to deal with floods, drought and forest fires in Bulgaria.
PolishWyzwaniom tym trzeba stawiać czoła poprzez uwzględnienie europejskiej polityki regionalnej i spójności.
These challenges should be addressed by taking into account European regional and cohesion policies.
PolishMusimy jednak także stawiać czoła pojawiającym się przy tej okazji wyzwaniom w sektorze zdrowia publicznego.
Yet we must also take up the associated public-health challenges.
PolishNiestety, upodobania moje i podobnych mi osób w kwestii piękna stale muszą stawiać czoła kompromisom.
But unfortunately, the likes of me and people that are like me have to deal with compromise all the time with beauty.
PolishTurystyka, podobnie do wszystkich innych sektorów gospodarki, musi stawiać czoła coraz silniejszej konkurencji światowej.
Tourism, like any other sector of the economy, is increasingly feeling the effects of world competition.
PolishŚrodowisko, w którym mają miejsce akcje humanitarne, rozwija się szybko i cały czas musi stawiać czoła nowym wyzwaniom.
The environment where humanitarian action is taking place is evolving rapidly and continually poses new challenges.
PolishCzęsto musimy stawiać czoła trudnym zadaniom.
We are often faced with difficult tasks.
PolishUmiejętność korzystania z mediów powinna pomagać obywatelom stawiać czoła tym wyzwaniom i uczynić z nich pewnych siebie użytkowników mediów.
Literacy in the use of media devices must help people overcome these challenges and help them become savvy media users.
PolishOd tej pory moglibyśmy zauważać stałe konflikty, a prezydent Sarkozy w związku z tym cały czas musiałby stawiać czoła tego typu sytuacjom.
We could from now on see permanent conflicts and President Sarkozy could therefore find himself permanently faced with such situations.
PolishJeśli nie poradzimy sobie z tymi wymaganiami, będziemy coraz częściej stawiać czoła sytuacjom nie do pomyślenia.
And if we cannot figure out a way to deal with that torque, we are going to find ourselves more and more and more quickly facing situations which are simply unthinkable.
PolishMusimy zrozumieć, że to nowy rodzaj kryzysu, i że nigdy jeszcze nie musieliśmy stawiać czoła kryzysowi o takich rozmiarach, takiej skali, takiej głębokości.
We must understand that this is a new type of crisis and that we never envisaged a crisis of such dimensions, of such magnitude, of such depth.
PolishJeżeli tak się nie stanie, hodowcy w całej Unii Europejskiej będą musieli jeszcze długo stawiać czoła wzrostowi cen, zmienności i niepewności.
If this does not happen, livestock producers across the European Union will have to cope with rising prices, volatility and uncertainty for a long time to come.
PolishWszyscy wiemy, że Unia Europejska musi obecnie stawiać czoła bardzo wielu wyzwaniom, jako że - jak wiemy - wzrasta jej zależność od importu energii z zagranicy.
We all know that the European Union is today confronted with a host of challenges, just as we know that it is increasingly dependent on foreign energy imports.
PolishKażdego dnia europejskie przedsiębiorstwa muszą stawiać czoła konkurencji w nieustannie zmieniających się i coraz bardziej konkurencyjnych warunkach.
Member of the Commission. - Mr President, every day, European businesses have to compete in an ever-changing and more competitive environment.
PolishMusimy jednak zawsze stawiać czoła oporowi ze strony państw członkowskich; myślę, że wytyczne przedstawione w omawianym sprawozdaniu będą od nas wszystkich wymagać wspólnego wysiłku.
But nevertheless, we always have to fight resistance from Member States and I think the guidance given in this report will require a common effort from all.
PolishPopieram również jej wezwanie do wzmocnienia pozycji organizacji pozarządowych, tak aby one także mogły skuteczniej stawiać czoła problemom istniejącym w państwach członkowskich.
I also support her call for the status of NGOs to be firmed up, so that they too can address existing problems in the Member States more effectively and efficiently.