"standardowy" - Engelsk översättning

PL

"standardowy" på engelska

volume_up
standardowy {adj. mask.}

PL standardowy
volume_up
{adjektiv maskulinum}

1. allmänt

standardowy (även: tradycyjny, zwykły, formalny, klasyczny)
Standardowe badania cytogenetyczne [ t(15; 17) ]
Conventional Cytogenetics [ t(15; 17) ]
Może to mieć szczególne znaczenie przy zamianie pena na standardową strzykawkę w trakcie jednego cyklu.
This may be of particular relevance when switching between the pen-injector and a conventional syringe within one treatment cycle.
Z naszego punktu widzenia kraje te stanowią niestandardowy region, niestandardowe państwa, niestandardowe problemy.
From our point of view these countries are not standard regions, they are not conventional states and they do not present typical problems.
standardowy (även: typowy, zwykły, prawidłowy, normalny)
volume_up
normal {adj.}
Co się tyczy metody wyboru takiego sędziego, powinien mieć tu również zastosowanie standardowy tryb przewidziany w konwencji.
As for the method of electing this judge, the normal procedure provided for in the Convention should also apply here.
Mniejszy nacisk należy kłaść na standardową zawartość 250 ppm związaną z „ normalnym ” spożyciem paszy.
Less emphasis should be put on the standard incorporation of 250 ppm. related to “ normal” food consumption.
Tak naprawdę na mocy traktatu z Lizbony tak zwana procedura współdecyzji stanie się regułą i standardową procedurą legislacyjną.
In fact, under the Treaty of Lisbon, so-called codecision will become the rule and the normal legislative procedure.
standardowy (även: przeciętny, typowy, zwykły, zwyczajny)
Tak naprawdę chcemy, a wręcz musimy, zawrzeć z Parlamentem porozumienie zgodnie z zasadami standardowego procesu legislacyjnego.
We indeed would like to have, and we have to make, an agreement with Parliament under the terms of the ordinary legislative process.
standardowy (även: typowy, stały, zwykły, regularny)
Okazało się, że obydwa banki prawidłowo naliczyły standardowe opłaty za krajowe transakcje płatnicze.
It turned out that both banks involved had correctly levied their regular charges for national payment transactions.
W kalendarzach uwzględniono jedynie operacje standardowe, nie podano natomiast informacji na temat operacji dodatkowych i doraźnych, które mogą zostać przeprowadzone w latach 2012–2013.
These calendars include only regular operations and do not contain any details of supplementary or ad hoc operations, which may be carried out in 2012 and 2013.
Dlatego też uwzględnia on jedynie operacje standardowe, nie zawiera natomiast informacji na temat operacji dodatkowych i doraźnych, które mogą zostać przeprowadzone w latach 2010-2011.
The calendars thus include only regular operations and do not contain any details of supplementary or ad hoc operations, which may be carried out in 2010 and 2011.
standardowy (även: typowy, zwykły, normalny)
To standardowy procedura, według której będziemy zbierać resztę danych.
It's a standard template by which we're going to hang the rest of this data.
Standardowy model biznesu: wizja, misja, wartości, procesy.
Standard business model: vision, mission, values, processes.
Standardowy posiłek nie wpływa na biodostępność ani na Cmax po doustnym podaniu preparatu.
The oral bioavailability and Cmax are not influenced by a standard meal.
standardowy (även: charakterystyczny, typowy, normalny, typowe)
Wziąłem standardowy list i przetestowałem.
Running through this typical letter that they had, I ran it through my simplicity lab, it's pretty unintelligible.
Z naszego punktu widzenia kraje te stanowią niestandardowy region, niestandardowe państwa, niestandardowe problemy.
From our point of view these countries are not standard regions, they are not conventional states and they do not present typical problems.
Działania niepożadane fentanylu na ośrodkowy układ nerwowy (OUN), układ oddechowy oraz pokarmowy są typowe dla opioidowych leków przeciwbólowych i uważa się, że są standardowe.
Secondary effects of fentanyl on central nervous system (CNS), respiratory and gastro-intestinal function are typical of opioid analgesics and are considered to be class effects.
standardowy (även: typowy, zwykły)
volume_up
usual {adj.}
Standardowy schemat stosowania to jedna, pojedyncza dawka podawana co drugi dzień.
The usual administration schedule is one single dose every other day.
Ja miałam standardową, taką jak wiele ludzi i chodzi o to, że w stosunku do mnie były wielkie oczekiwania.
And I had the usual kind that I think a lot of people had, and that is that, you know, I had expectations placed on me.
Zaproponowane rozwiązanie problemu jest standardowe: różne środki unijne.
The solution put forward to resolve this problem is the usual one, namely various EU measures.
standardowy (även: zwykły, zwyczajny)
volume_up
vanilla {adj.} [vard.]

2. IT

standardowy (även: domyślny)
Style niestandardowe, które mają być używane domyślnie w nowych dokumentach, można zapisać.
You can save customized styles to be used by default for new documents.
Ci, którzy zaczęli wybór od najtrudniejszej decyzji, ciągle wybierali opcję standardową.
What you find is the people who go from high choice to low choice, they're hitting that default button over and over and over again.
Byłam niedawno w Argentynie i Urugwaju, standardowa konstrukcja domów w tych krajach to piękny unikalny modernizm, ale sztuka współczesna była okropna.
I was just recently in Argentina and in Uruguay, and the default way of building homes in the country is a beautiful modernism that you don't see elsewhere, but the contemporary art was terrible.