"sposób życia" - Engelsk översättning

PL

"sposób życia" på engelska

Se exempelmeningar för "sposób życia" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "sposób życia" på engelska

sposób substantiv
życia substantiv
English
żyć verb
życie substantiv

Användningsexempel för "sposób życia" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishPatrzymy na przyszłe pokolenia, dla których musimy zmienić nasz sposób życia.
And we're looking ahead at generations who really need us to retool our lives now.
PolishDowodzi to, że sposób życia ludzi również nie uległ zmianie w tym czasie.
The evidence is that the human way of life didn't change that much during that period.
PolishJeżeli chcemy odnieść sukces, musimy zmienić nasze przyzwyczajenia i dostosować sposób życia.
If we want to be successful, we must change our habits and adjust our way of life.
PolishUE uznaje pracowników, ich sposób życia oraz ich zwyczaje konsumpcyjne za winne powstałej sytuacji.
The EU considers the workers, their way of life and their consumption habits to be at fault.
PolishW jaki sposób poprawić standard życia pięciu miliardów ludzi?
How do we improve the living standards of five billion people?
PolishTo produkt, który kształtuje regiony, kulturę, sposób życia.
It is a product that shapes regions, cultures and ways of life.
PolishTo dzień, który będzie miał wpływ na nasz sposób życia i myślenia o tym, co robimy i czego nie robimy.
It is a day that will influence our way of living and thinking, what we do and what we do not do.
PolishKomputery i automatyzacja zmieniają sposób życia i pracy.
Computers and automation are changing the way we live and work.
PolishNasze zdrowie, gospodarka, ekosystemy, nasz sposób życia, Europa jaką znamy jest w wielkim niebezpieczeństwie.
Our health, economy, ecosystems, our way of life, Europe as we know it is in great danger.
PolishSzczepienia to najtańszy sposób, na ocalenie życia dziecka.
They're smaller questions, but they are not that small.
PolishSposób przeżywania, to sposób życia, doświadczania, myślenia, widzenia, interakcje ze światem.
A possible mode of being here would be a way of life -- a way of being, experiencing, thinking, seeing, interacting with the world.
PolishRosja, jak żaden inny kraj na świecie, ma swój własny sposób porządkowania życia według uniwersalnych zasad.
Russia, just like any other country, has its own path towards ordering life on the basis of universal human foundations.
PolishRolnictwo to nieodłączny element naszego dziedzictwa i zawsze kształtowało naszą tożsamość, sposób życia oraz krajobrazy.
Agriculture is an integral part of our heritage and has always shaped our identity, way of life and landscapes.
PolishI każda kultura wymyśla swój własny sposób rozumienia życia, swoją własną, przystosowaną wersję mitologii.
And every culture comes up with its own understanding of life, its own customized version of mythology.
PolishRównież w skali tysięcy lat, możemy zobaczyć sposób życia wczesnych cywilizacji np. takich jak te opisane w Biblii.
Also at the millennium scale, we can look at the way of life of early civilizations such as the ones described in the Bible.
PolishEwidentnie nie dają nam państwo innego wyjścia niż odrzucić przedmiotowe porozumienie, i nie ułatwiają nam państwo w żaden sposób życia.
You clearly give us no alternative but to reject this agreement, and you are not making our life any easier.
PolishBez żalu myślę o przetrzymywaniu najbardziej niebezpiecznych terrorystów pragnących zniszczyć nasz sposób życia, jeżeli im to udowodniono.
I do not regret the detention of the most dangerous terrorists intent on destroying our way of life when they were proven to be so.
PolishNiektóre produkty, np. laptopy i smartfonyphone'y,, są opracowywane w sposób skracający ich cykl życia i zwiększający konsumpcję.
Products are developed with deliberate weak points which shorten their useful life and increase consumption, such as laptops and smart phones.
PolishTelefonia i telewizja, GPS, ale również prognozowanie pogody, a nawet opieka medyczna na odległość diametralnie zmieniły nasz sposób życia.
Telephony and television, GPS, but also weather forecasting or even long-distance medical care have dramatically changed our way of life.
PolishJest oczywiste, że sposób życia i odżywiania się zmieniają się na przestrzeni kontynentu azjatyckiego: wzrastają tak ceny, jak i zapotrzebowanie.
It is particularly clear that living and eating habits are changing in Asia as a whole, i.e. demand is rising and prices are rising.

Lär dig andra ord

Polish
  • sposób życia

Fler översättningar i det engelsk-svenska lexikonet.