"specyfika" - Engelsk översättning

PL

"specyfika" på engelska

PL specyfika
volume_up
{femininum}

specyfika (även: swoistość)
volume_up
specificity {substantiv}
Wiele z tych ostatnich sądzi, że w traktacie uznana zostanie w szczególny sposób ich specyfika a także specyfika sportu.
Many of these governing bodies believe that it will recognise concretely their specificity, the specificity of sport.
Badania innych interferonów wykazały ich specyfikę gatunkową.
Studies with other interferons have demonstrated species specificity.
Trzeba uznać specyfikę regionu w partnerstwie wschodnim i zbliżyć się do niej.
One has to recognise the specificity of the region within the Eastern Partnership and approach that specificity as such.
Zgodnie z logiką strategii Europa 2020, lepsze dysponowanie funduszami funduszy jest ważne dla odpowiedniego reagowania na potrzeby i specyfikę terytoriów Europy.
In the logic of the Europe 2020 strategy, better allocation of funds is important in order to respond adequately to the needs and idiosyncrasies of European territories.

Användningsexempel för "specyfika" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishTo specyfika tego uniwersytetu, wynikająca w dużej mierze z międzynarodowego charakteru miasta.
The city’s international character is clearly reflected in the University's statistics.
PolishRóżnorodność i specyfika regionów Unii Europejskiej powinna nakładać obowiązek regionalizacji.
The diversity and specific nature of different regions of the European Union should oblige us to regionalise.
PolishJest on jednak możliwy tylko wówczas, gdy zostanie uwzględniona specyfika narodowych gospodarek.
But such a compromise will become possible only if the special features of national economies are taken into account.
PolishSpecyfika gotówki jako instrumentu płatniczego:
As a payment instrument, cash has some unique features:
PolishPonadto negocjacje utrudniała także specyfika struktur istniejących w poszczególnych państwach członkowskich.
Moreover, the negotiations were also hampered by the structural particularities that exist in various Member States.
PolishWszyscy mówią o terroir, czcimy terroir /terroir - specyfika, warunki i klimat uprawy winorośli/ wszyscy mówią: jejku, mój terroir jest doskonały!
We all talk about terroir; we worship terroir; we say, Wow, is my terroir great!
PolishChociaż wolontariat występuje w wielu sektorach, to jednak występuje pewna specyfika strukturalna jeśli chodzi o dziedzinę sportu.
While volunteering takes place in many sectors, there are structural specificities regarding the field of sport.
Polish. ~~~ Specyfiką ludzi z branży mody jest to że wiedzą jak to jest być w tej branży, bo do tego przywykli.
And the thing is, people in the fashion business know what it's like to be in the fashion business -- they're used to it.
PolishJak wielokrotnie podkreślaliśmy przy różnych okazjach, specyfika usług socjalnych będzie odpowiednio uwzględniona podczas analizy pakietu.
As the Commission has stated on numerous occasions, the specificities of social services will be duly taken into account in the revision of the package.
PolishOprócz stałych ograniczeń, ich specyfika kryje potencjał, który trzeba uwzględnić w całościowym spojrzeniu na region atlantycki.
Apart from their permanent constraints, their own characteristics offer potential that should be taken into account as part of an integrated view of the Atlantic region.
PolishSpecyfika wdrażania tzw. Programów oznacza jednak, że większość płatności zostanie zrealizowana zostanie w ostatnich latach tzn.
Specific features of the implementation of these programmes mean, however, that most of the payments will be made in the final years of the programmes, that is 2013-2015.