"ród" - Engelsk översättning


Menade du rod, rod
PL

"ród" på engelska

volume_up
ród {mask.}

PL ród
volume_up
{maskulinum}

ród (även: dom)
volume_up
house {substantiv}
A cić są przedniejsi z domów swych ojcowskich, i ród tych, którzy wyszli zemną z Babilonu za królowania króla Artakserksesa:
Now these are the heads of their fathers' [houses], and this is the genealogy of them that went up with me from Babylon, in the reign of Artaxerxes the king:
I przyszedł król Dawid aż do Bahurym, a oto, stamtąd mąż wyszedł z rodu domu Saulowego, a imię jego było Semej, syn Giery; który wyszedłszy, idąc złorzeczył.
And when king David came to Bahurim, behold, there came out thence a man of the family of the house of Saul, whose name was Shimei, the son of Gera; he came out, and cursed still as he came.
ród (även: krewni, krewny, spokrewniony)
volume_up
kin {substantiv}
ród (även: plemię, szczep)
volume_up
tribe {substantiv}
A tym, którzy byli z rodu synów Kaatowych, (a były miasta i granice ich w pokoleniu Efraim.
And some of the families of the sons of Kohath had cities of their borders out of the tribe of Ephraim.
Synom też Giersonowym z rodu połowy pokolenia Manasesowego dali Golan w Bazan i przedmieścia jego, i Astarot i przedmieścia jego;
Unto the sons of Gershom [were given], out of the family of the half-tribe of Manasseh, Golan in Bashan with its suburbs, and Ashtaroth with its suburbs;
ród (även: rząd, sposób, podejście, sznur)
volume_up
line {substantiv}

Användningsexempel för "ród" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishStwierdzono jednak zwi kszon liczb zgonów na skutek udaru w ród kobiet przyjmuj cych raloksyfen.
However, there was an increase in death due to stroke in women assigned to raloxifene.
PolishI miało to powiązanie z potworem, który Rod nazywał " kobietą ".
And it was the encounter with the monster that Rod called " woman ".
PolishByły zaprojektowane na wzór motocykli hot rod z lat 60., jednak moja mama na pewno tego nie wiedziała.
They were actually modeled on hotrod motorcycles of the 1960s, which I'm sure my mom didn't know.
PolishNie mogłem zrozumieć dlaczego Rod tak bardzo nienawidzi kobiet?
I couldn't understand why Rod hated women so much.
PolishCi szukali opisania swego, wywodząc ród swój, ale nie znaleźli; przetoż zrzuceni są z kapłaństwa.
These sought their register [among] those that were reckoned by genealogy, but it was not found: therefore were they deemed polluted and put from the priesthood.
PolishSpo ród 22 przypadków ci y, które wyst piły w trakcie bada klinicznych, tylko 19 pacjentek zaszło w ci w trakcie stosowania preparatu Vaniqa.
Among the 22 pregnancies that occurred during the trials, only 19 pregnancies occurred while the patient was using Vaniqa.
PolishJednak miertelno była wi ksza w ród pacjentów leczonych olanzapin ni w grupie pacjentów leczonych placebo i pozbawionych czynnika ryzyka.
However, the incidence of death was higher in olanzapine-treated than in placebo-treated patients independent of these risk factors.
PolishROD: Nie, nie ja, nie.
PolishA cić są przedniejsi z domów swych ojcowskich, i ród tych, którzy wyszli zemną z Babilonu za królowania króla Artakserksesa:
Now these are the heads of their fathers' [houses], and this is the genealogy of them that went up with me from Babylon, in the reign of Artaxerxes the king:
PolishW ród najcz stszych opisywanych działa niepo danych zwi zanych ze stosowaniem leku wymienia si wyst pienie reakcji w miejscu stosowania (Kentera — 23, 1 %, placebo — 7, 6 %).
The most commonly reported adverse drug reactions were application site reaction (Kentera 23.1 %, placebo 7.6 %).
PolishNelfinawir okazał się aktywny w stosunku do szerokiego zakresu szczepów laboratoryjnych oraz izolowanych klinicznie szczepów HIV- 1 oraz szczepu HIV- 2 ROD.
Nelfinavir was found to be active against a broad range of laboratory strains and clinical isolates of HIV-1 and the HIV-2 strain ROD.
PolishKojarzy się to z tym, że, jak mówił wczoraj Rod Brooks, każdy z nas, ja i wy, to około 100 bilionów maleńkich robotów komórkowych.
Which reminds us, as Rod Brooks was saying yesterday: what we are, what each of us is -- what you are, what I am -- is approximately 100 trillion little cellular robots.
PolishCzłonek Zarządu Tommaso Padoa-Schioppa na uroczystości pożegnalnej 24 maja 2005 r.Od lewej: Barbara Spinelli, Tommaso Padoa-Schioppa, Jean-Claude Trichet.
Farewell of Executive Board member Tommaso Padoa-Schioppa on 24 May 2005From left to right: Ms Barbara Spinelli, Tommaso Padoa-Schioppa, Jean-Claude Trichet
PolishPo roku w ród pacjentów leczonych preparatem Tysabri nast pił spadek liczby rzutów SM o około dwie trzecie w porównaniu do pacjentów otrzymuj cych placebo.
After one year, there was a decrease of about two-thirds in the number of MS attacks in Tysabri-treated patients, in comparison with the patients who received placebo.
PolishTak mówi panujący Pan do córki Jeruzalemskiej: Obcowanie twoje i ród twój jest z ziemi Chananejskiej; ojciec twój jest Amorejczyk, a matka twoja Hetejka.
and say, Thus saith the Lord Jehovah unto Jerusalem: Thy birth and thy nativity is of the land of the Canaanite; the Amorite was thy father, and thy mother was a Hittite.