"pytanie" - Engelsk översättning

PL

"pytanie" på engelska

volume_up
pytać {imperf. vb}

PL pytanie
volume_up
{neutrum}

volume_up
question {substantiv}
Pytanie brzmi więc: jakie jest pierwsze pytanie dla projektantów?
So the question is, what is the first question for designers?
Mam dwa pytania uzupełniające do tego pytania, lecz kolejne pytanie będzie ostatnim.
I have two supplementaries to this question, but this will be the last question.
Pytanie skierował pan poseł Rutowicz i apeluję do Rady o bezpośrednią odpowiedź na to pytanie.
This question is by Mr Rutowicz and I urge the Council to answer this question directly.

Användningsexempel för "pytanie" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishPytanie o status quo ante również nie stanowi rozwiązania - należy iść dalej.
Asking for the status quo ante is not a solution either - one should move further.
PolishCzasami nauka powie nam coś o nas samych, odpowie na pytanie kim jesteśmy.
Sometimes a science will tell something about ourselves, it'll tell us who we are.
PolishMamy jeszcze kolejne 10 minut pytań z sali, każde pytanie nie może przekroczyć minuty.
We still have another 10 minutes' 'catch the eye', each with a minute at the most.
PolishTo nie tylko pytanie o organizację kolonii, ale również o zmianę jej celów.
That's not just how is the colony organized, but how does it change what it's doing?
PolishUważam więc, że moje pytanie dotyczy poziomu przestępczości zorganizowanej w Europie.
I suppose what I am asking you is about the levels of organised crime within Europe.
PolishNa to pytanie powinny raczej odpowiedzieć państwa członkowskie, a nie UE.
This is pre-eminently a matter for the Member States to decide, rather than the EU.
PolishMoje pytanie dotyczyło Cathy Ashton, wysokiej przedstawiciel powołanej w zeszłym tygodniu.
I asked about Cathy Ashton, the High Representative, who was appointed last week.
PolishJestem bardzo wdzięczny panu posłowi za to pytanie.
Madam President, I am very grateful for the honourable Member's intervention.
PolishAby odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej kądziołkowi przędnemu pająka.
To answer that, you have to look a lot closer at the spinneret region of a spider.
PolishZadaliśmy sobie pytanie, czy te dzieci mogą sporządzać statystyki zupełnie nowego języka?
So we asked ourselves, can the babies take statistics on a brand new language?
PolishJednak pytanie, które nas pochłania, to czy zachowana jest proporcjonalność.
The issue that preoccupies us, however, is whether this is proportionate.
PolishWięc chcę teraz odpowiedzieć na pytanie: co musimy tym razem zrobić?
So, what I'm going to talk to you about now is: what do we have to do this time?
PolishJedną z wiadomości, które chciałbym przekazać jest pytanie o obronę jakości życia.
I mean, one of the messages I like to carry over is, what about defending quality of life?
PolishZatem moja odpowiedź na Pana pytanie brzmi: tak, potrzebujemy więcej zasobów dla Fronteksu.
So my very direct answer to you is that, yes, we need more resources for Frontex.
PolishPytanie dotyczy jednak tego, czy możemy rozciągnąć ten system na inne instytucje.
What the issue is here is whether we can extend this system to cover the other institutions.
PolishDo nich sprowadza się mój drugi punkt, a mianowicie pytanie, czym faktycznie "nowa żywność”?
That brings me on to my second point, namely what are 'novel foods', actually?
PolishJednak odpowiedzi na to pytanie jeszcze przez jakiś czas nie będziemy w stanie udzielić.
However, we will not be able to tell whether this is the case until later.
PolishPan poseł Canfin zadał mi pytanie, jakie propozycje ma w tej sprawie prezydencja hiszpańska.
Mr Canfin asked me what proposals the Spanish Presidency has in this respect.
PolishOstatnie pytanie: tzw. trudny problem świadomości, który nurtuje wiele osób.
There is this thing called the hard problem of consciousness, that puzzles a lot of people.
PolishOczywistym wyborem jest pytanie: czy maszyna może stać się umysłem?
One thing, there's one obvious thing to talk about -- can a machine become a mind?