"przeznaczenie" - Engelsk översättning

PL

"przeznaczenie" på engelska

PL przeznaczenie
volume_up
{neutrum}

przeznaczenie (även: alokacja, umieszczenie, przydział)
volume_up
allocation {substantiv}
Pozytywnie oceniam także przeznaczenie dodatkowych środków na poprawienie dostępu do Internetu na obszarach wiejskich.
I also approve of the allocation of additional funding for improved Internet access in rural areas.
Przeznaczenie dodatkowych, ambitnych funduszy na zbudowanie stabilnego unijnego sąsiedztwa wydaje się nie do ominięcia.
The allocation of additional, generous funds in order to build a stable EU neighbourhood seems unavoidable.
Świadectwem tego jest przeznaczenie na spójność ponad 308 mld euro w ramach perspektywy finansowej 2007-2013.
The allocation of more than EUR 308 billion to cohesion in the framework of the 2007-2013 Financial Perspective is evidence of this.
przeznaczenie (även: przywłaszczenie)
volume_up
appropriation {substantiv}
Ale jak zwykle, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponuje przeznaczenie zwiększonych unijnych środków na rolnictwo w różnym kontekście.
But, as usual, the Committee on Agriculture and Rural Development proposes increased appropriations from the EU for agriculture in various contexts.
przeznaczenie (även: los)
volume_up
destiny {substantiv}
Skoro decyzje kształtują przeznaczenie, tym co determinuje zasoby są trzy decyzje.
If decisions shape destiny, what determines it is three decisions.
Ustaliliśmy, że decyzje kształtują przeznaczenie, na czym się tutaj skupiam.
We've said decisions shape destiny, which is my focus here.
Prezydent Jacques Chirac powiedział, że Unię Europejską i Turcję łączy "wspólne przeznaczenie”.
Jacques Chirac said that the European Union and Turkey have a 'shared destiny'.
przeznaczenie (även: los)
volume_up
kismet {substantiv}
przeznaczenie (även: zamiar, celowość, cel, zastosowanie)
volume_up
purpose {substantiv}
Komisja Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zaleca przeznaczenie na ten cel kwoty 30 miliardów euro do 2020 roku.
The Committee on the Environment, Public Health and Food Safety recommends a total of EUR 30 billion for this purpose up to 2020.
Rozumiem, że moglibyśmy dążyć do tych pożytecznych celów i że warto byłoby rozważyć przeznaczenie większych środków na ich osiągnięcie.
I accept that we could pursue these useful policy objectives and that it would be advisable to consider allocating more resources for that purpose.
przeznaczenie (även: fortuna, los, fatum, dola)
volume_up
fate {substantiv}
Moje dziecko, Oko Nieskończoności zawiera przeznaczenie każdej osoby, każdą warstwę ich przeznaczenia, ich każdy uśmiech, każdą łzę.
My child, the Eye of Infinity contains each individual's destiny every contour of their fate Their every smile, every tear
Po tym moja matka uwierzyła, że to było przeznaczenie albo klątwa - starała się odnaleźć wszystkie możliwe powody we wszechświecie, czemu tak miało być.
And after that, my mother believed that it was fate, or curses -- she went looking through all the reasons in the universe why this would have happened.
przeznaczenie (även: predestynacja)
volume_up
predestination {substantiv}
przeznaczenie (även: los)
volume_up
weird {substantiv} [SCO] [ark.]

Synonymer (polska) till "przeznaczenie":

przeznaczenie

Användningsexempel för "przeznaczenie" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishPopieram przeznaczenie większej części budżetu na wspólną politykę energetyczną.
I support allocating a higher proportion of the budget for the common energy policy.
PolishApeluję o przeznaczenie dodatkowych środków dla krajów rozwijających się.
I call for additional funds to be earmarked for developing countries.
PolishCelem jest również przeznaczenie 3 % produktu krajowego brutto na inwestycje w badania i rozwój.
The intention is also to invest 3% of gross domestic product in scientific research.
PolishPrzeznaczenie 500 milionów euro rocznie na destylację nie jest już możliwe.
EUR 500 million per year for distillation had become untenable.
PolishUE podjęła wielkie zobowiązanie: przeznaczenie w 2015 roku 0,7% swojego dochodu na rozwój.
In 2001 the EU made a big commitment: to devote 0.7% of its wealth to development in 2015.
PolishW tym względzie z zadowoleniem przyjmuję przeznaczenie środków finansowych na Światowy Program Żywnościowy.
In this respect, I welcome the release of funds to the World Food Programme.
PolishObecnie jesteśmy na etapie przeznaczania 0,38% budżetu zamiast 0,42%, choć zaplanowaliśmy przeznaczenie 0,7%.
Where we are at, in fact, is 0.38% of the budget instead of 0.42%, after having planned for 0.7%.
PolishW dyskusji na ich temat państwa członkowskie zgadzają się na przeznaczenie na nie znacznych środków.
In discussions on the subject, Member States agree that significant resources should be provided for this.
PolishW sprawozdaniu proponuje się przeznaczenie większych środków na nowe obszary działalności w oparciu o traktat lizboński.
The report proposes more money for new areas of activity based on the Treaty of Lisbon.
PolishI jak to Chief Seattle powiedział: ’To nie my nadajemy przeznaczenie życiu, my jesteśmy we wszystkich jego wątkach.
And, like Chief Seattle said, "We did not spin the web of life.
PolishW odniesieniu do jednej z lokalizacji, a mianowicie dzielnicy Heysel, wprowadzono jednak pewne zmiany, jeśli idzie o przeznaczenie.
However, specific changes of use have been introduced at one site, the Heysel site.
PolishPadły tu apele o intensywniejsze działania i przeznaczenie większych środków na badania i infrastrukturę.
Calls have been made for more to be done and for more resources to be provided for research and infrastructure.
PolishDzisiaj możemy zobaczyć, że przeznaczenie większych pieniędzy na rzecz statystyki europejskiej byłoby zdrową inwestycją.
Today, we can see that putting more money into European statistics would have been a sound investment.
PolishZ zadowoleniem przyjmuję ambitny cel zawarty w sprawozdaniu, jakim jest przeznaczenie 2 % PKB na inwestycje w szkolnictwo wyższe.
I welcome the ambition of this report, which sets at 2% of GDP the investment in higher education.
PolishBudżety stanowe to niesamowicie duże pieniądze -- za chwilę pokażę wam liczby -- jednak ich przeznaczenie nie jest szczegółowo określone.
State budgets are big, big money -- I'll show you the numbers -- and they get very little scrutiny.
PolishNie było jednak możliwe przeznaczenie żadnych dodatkowych środków na potrzeby budżetu na rok 2010 i tak jest również w odniesieniu do roku 2011.
Yet no additional resource could be allocated to the 2010 budget, and the same goes for 2011.
PolishW tym celu konieczne jest przeznaczenie odpowiednich środków w konkretnych programach Komisji i państw członkowskich.
To this end we need adequate resources to be earmarked in the specific programmes of the Commission and the Member States.
PolishNie takie jest przeznaczenie tego funduszu.
PolishWspólnym celem powinno być przeznaczenie na pomoc rozwojową 0,56 % dochodu narodowego brutto do 2010 roku i 0,7 % do 2015 roku.
The common objective should be to allocate 0.56% of gross national income to development aid by 2010, and 0.7% by 2015.
PolishDlatego tak ważne jest przeznaczenie środków wspólnotowych na modernizację systemów ogrzewania z sieci w Europie Wschodniej.
This is why it is important to provide Community resources for the modernisation of eastern Europe's distance heating systems.