"przedyskutować" - Engelsk översättning

PL

"przedyskutować" på engelska

PL przedyskutować
volume_up
{perfekt verb}

przedyskutować (även: omówić, omawiać, dyskutować, roztrząsać)
W dziedzinie środowiska powinniśmy w szczególności przedyskutować nowe rodzaje żywności.
In the area of the environment, we must discuss new types of foods in particular.
Musimy posiadać teraz specjalne uprawnienia, aby przedyskutować treść zamiast procedury.
We must now have special powers to discuss the content instead of the process.
Na koniec chciałbym przedyskutować problem przeglądu Rady Praw Człowieka.
Finally, I would like to discuss the problem of the Council Review.
przedyskutować (även: dyskutować)
volume_up
to bounce around {vb} ((on) sth with sb)
przedyskutować (även: omówić, omawiać, obgadać)

Användningsexempel för "przedyskutować" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishMyślę, że wszyscy obecni posłowie są gotowi i chętni przedyskutować tę sprawę.
I think that all the Members present are ready and willing to debate this matter.
PolishPrzedstawiliśmy naszą propozycję i jesteśmy gotowi ją z Państwem przedyskutować.
We have put forward a proposal and we look forward to discussing it with you.
PolishZbierze się ona ponownie jutro, aby przedyskutować tekst artykuł po artykule.
It will be meeting again tomorrow to continue examining the text article by article.
PolishSądzę, że w tej chwili należy przedyskutować następujące kwestie podstawowe.
At present, I think that the following fundamental issues should be debated.
PolishRada zamierza przedyskutować przypadek Grecji. Mamy nadzieję, że nastąpi to w lutym.
The Council is going to debate the case of Greece, we hope, in February.
PolishWkrótce będziemy musieli ponownie to przedyskutować, podobnie jak euroobligacje.
We will soon have to talk about this again and also about Eurobonds.
PolishPoniższe ostrzeżenia związane ze stosowaniem leku Opgenra należy przedyskutować z lekarzem.
The following are precautions for use of Opgenra to be discussed with your doctor.
PolishNa przykład mogliśmy oraz powinniśmy byli przedyskutować kwestię Sahary Zachodniej.
For example, we could and should have discussed the Western Sahara.
PolishZ pewnością kwestia ta rzeczywiście zasługuje na to, aby ją kiedyś otwarcie przedyskutować?
Surely this question really deserves to be discussed openly one day?
PolishW zeszłym tygodniu bankowcy z całej UE spotkali się na forum Eurofi, by przedyskutować Bazyleę III.
Then, last week, bankers from around the EU assembled for Eurofi, discussing Basel III.
PolishW przypadku wystepowania fenyloketonurii należy przedyskutować z lekarzem stosowanie leku NeoRecormon.
If you have phenylketonuria, talk to your doctor about your treatment with NeoRecormon.
PolishZebraliśmy się tu ponownie, aby przedyskutować kwestię kolczykowania owiec.
Mr President, once again we are here to debate the tagging of sheep.
PolishEB: Jak widać, technologia jest gotowa, mamy cele, które można przedyskutować.
EB: As you can see, we have the technology, we have the platforms to sit down and have discussions with you.
PolishNiemniej jednak kwestię reprezentacji UE w MFW również należy przedyskutować i tę reprezentację wzmocnić.
However, the EU's representation in the IMF also needs to be discussed and strengthened.
PolishInne propozycje poprawek należy dogłębnie przedyskutować.
Other proposals for amendments must be discussed in greater depth.
PolishJak już powiedziałam, Rada musi przedyskutować to zagadnienie.
As I said, the Council has to have a debate on this issue.
PolishTę sprawę można byłoby przedyskutować z panem komisarzem Lewandowskim i oczywiście z ministrami finansów.
That could be discussed with Commissioner Lewandowski and, of course, with the finance ministers.
PolishTa kwestia zasługuje na to, by przedyskutować ją rano.
This matter really deserved to be discussed in the morning.
PolishPrzed leczeniem lekiem Zeffix należy przedyskutować z lekarzem wszelkie dodatkowe problemy medyczne.
Before treatment with Zeffix you should have discussed any additional medical problems that you have with your doctor.
PolishPowinniśmy również przedyskutować propozycję przedstawioną przez pana posła Simpsona w sprawie funduszu rezerw na odszkodowania.
We should also debate the proposal presented by Mr Simpson on a reserve compensation fund.