PL popierać
volume_up
[popieram|popierałbym] {imperfekt verb}

1. allmänt

Polityka rybołówstwa, którą powinna popierać UE, musi być oparta na długofalowym i dalekowzrocznym myśleniu.
The fisheries policy that the EU should advocate must be permeated by long-term and far-sighted thinking.
Dlatego popieramy nowe polityki w zakresie rozwoju społecznego i postępu.
We therefore advocate new policies on social development and progress.
Dlatego popieram wprowadzenie bezpłatnych środków antykoncepcyjnych, szczególnie dla osób niepełnoletnich.
I therefore advocate that contraceptives should be free, particularly for minors.
Zamiast popierać politykę ustępstw, powinniśmy udzielać wsparcia dla legalnej opozycji w Iranie.
Instead of backing appeasement, we should back the legitimate Iranian Opposition.
Te dwie instytucje chciałyby wzajemnie się popierać, przyjąć podobne podejście do wieloletnich ram finansowych.
The two institutions would like to back each other, to have a similar approach to the Multiannual Financial Framework.
Tak więc powinniśmy mieć to wszystko na względzie i popierać twarde stanowisko przewodniczącego Komisji w tej sprawie.
So we should get all this in perspective and back the Commission President in his strong stance on the matter.
UE powinna popierać międzynarodową dyplomację w celu ochrony praw człowieka.
The EU should support international diplomacy for the protection of human rights.
Ponieważ nie możemy popierać takich polityk, proszę o poparcie dla tej poprawki.
As we cannot support such policies, please support this amendment.
Uważam, że jest to ważna zasada, którą wszyscy chcielibyśmy popierać.
I think that is an important principle and one we would all want to support.
My, liberałowie, popieramy i stanowczo opowiadamy się za potrzebą utrzymania przewagi konkurencyjnej i celu pracy na własny rachunek przez dziesiątki tysięcy samozatrudnionych pracowników.
We Liberals support and firmly stand behind the need for the tens of thousands of self-employed mobile workers to retain their competitive advantage and the purpose of being self-employed.
A co stanie się z naszą wiarygodnością wobec pozostałych krajów arabskich i północnoafrykańskich, jeżeli w końcu nie zrozumiemy, że wszystkie nasze piękne słowa musimy popierać czynem?
If we do not actually understand that we need to back-up all of our fine words with action, where will our credibility go in relation to the rest of the North African and Arab countries?
popierać (även: sprzyjać)
Jeśli chcemy popierać nowy sposób wykorzystania naszych terenów wiejskich, nie możemy na tych obszarach zwiększać działalności ludzkiej do stopnia, którego dzika przyroda nie wytrzyma.
If we want to foster a new way to use our rural areas, we must not increase the human activities undertaken there to levels that cannot be borne.
W kwestii reform strukturalnych Rada Prezesów w pełni popiera wysiłki na rzecz zwiększenia konkurencji, podniesienia wydajności i poprawy elastyczności rynków.
With regard to structural reforms, the Governing Council fully supports efforts to enhance competition, increase productivity and foster market flexibility.
popierać (även: pochwalić)
Z tego właśnie względu popieram omawianą rezolucję.
That is why I approve of this resolution.
Popieramy wysłanie misji policyjnej i sprawiedliwości w celu udzielenia władzom Kosowa wsparcia.
We approve of sending an EU police and justice mission to support the authorities in Kosovo.
Z tego powodu popieram przedmiotowy wniosek.
For this reason, I approve this proposal.
popierać (även: wtrącić się)
Byłby to skandal, którego nie mogę popierać.
It would be a scandal which I cannot bring myself to endorse.
My, narody Europy, nie możemy popierać tej ogromnej niesprawiedliwości poprzez brak działania.
We, the nations of Europe, cannot endorse this enormous injustice by taking no action.
na piśmie - Popieram założenia rezolucji dotyczące szczytu Unia Europejska-Rosja.
I endorse the principles of the resolution on the EU-Russia Summit.

2. "coś"

Powiedziano tutaj, że nie może nam się nie udać i prezydencja portugalska popiera w pełni to stanowisko.
It has been said here that we cannot fail and the Portuguese Presidency fully concurs with that statement.

Användningsexempel för "popierać" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishNiektóre państwa będą popierać częściową nacjonalizację EFS w następnym budżecie.
Some countries would favour the ESF being nationalised to some extent in the next budget.
PolishJean-Jacques Rousseau musiał oczywiście popierać zintegrowane podejście.
Jean-Jacques Rousseau must certainly have favoured the integrated approach.
PolishTego z pewnością nie chce Lega Nord, nie zamierzamy też tego popierać.
That is certainly not what the Lega Nord want, nor do we intend to accept it.
PolishUważam także, że należy popierać tworzenie internetowych zasobów zdrowotnych.
I also recognise that web-based health resources must be encouraged.
PolishHiszpania zawsze popierała i będzie popierać Unię Europejską i jej instytucje.
Spain has supported the European Union and the European institutions and will continue to do so.
PolishBędziemy musieli popierać tę politykę, a także finansowanie, do którego się odniesiono.
We will have to bolster these policies as well as the fund, to which reference has been made.
PolishPowinni raczej popierać tych, którzy ich wybrali i wobec których ponoszą odpowiedzialność.
Rather, they should be supporting those that elected them and to whom they are accountable.
PolishOczywiście mogę tylko gorąco popierać przyznanie Parlamentowi zdecydowanie bardziej aktywnej roli.
Clearly, I can only be in favour of a much more active role for Parliament.
PolishNadal jest to dla Komisji priorytetem i będziemy go popierać.
It is still a priority for the Commission and we will go on supporting it.
PolishTo jest moment, kiedy nie potrafię dalej kogoś popierać.
And that was that she did two entire shows promoting that movie "The Secret."
PolishUE musi popierać dialog między wszystkimi partnerami w tej dziedzinie.
The EU must be behind dialogue among all players in this area.
PolishZe wszystkich wymienionych powodów, moi koledzy z Fine Gael i ja sama, będziemy popierać nasz rząd.
For all these reasons, my colleagues in Fine Gael and I will be supporting our Government.
PolishJeśli społeczeństwo nie będzie nas popierać i nie będzie entuzjastycznie nastawione, niczego nie osiągniemy.
If society is not behind us and is not enthusiastic, we will achieve nothing.
PolishŻadne nasze działania - nie tylko dyplomatyczne - nie powinny popierać ani społeczności udynów ani separatyzmu.
All our diplomatic and other actions should never encourage UDIs or separatisms.
PolishOczywiście będę popierać sformułowanie "odpowiednie środki”.
I certainly will be supporting the wording of 'sufficient resources'.
PolishPrzyczyna tego jest taka, że musimy popierać konkurencyjność.
The reason for this is that we must be in favour of competitiveness.
PolishWspółpracę w tym zakresie można jednak popierać tylko wtedy, gdy zapewnione jest sprawiedliwe traktowanie.
But such cooperation can only be supported if it delivers fair treatment.
PolishJesteśmy zdecydowani popierać te zasady wszędzie na świecie.
We are determined to promote these principles throughout the world.
PolishMy w Unii Europejskiej nie możemy dalej zgadzać się na takie postępowanie, a już na pewno nie możemy go popierać.
We in the European Union cannot go on putting up with this game, far less fuel it.
PolishHiszpania zawsze popierała i będzie popierać multilateralizm.
Spain has supported multilateralism and will continue to do so.