PL podać
volume_up
{perfekt verb}

Zawstydzi się córka Egipska; podana będzie w rękę ludu północnego.
The daughter of Egypt shall be put to shame; she shall be delivered into the hand of the people of the north.
to hand in one’s resignation
to hand in one’s notice
podać (även: podawać)
volume_up
to proffer {tran. vb} [form.] (hand, cigarette)
Więc jak mógłbyś podać, wiecie, starą, wystrzępioną sukienkę, albo coś.
Then how could you serve, you know, a beat up old dress or something.
(Śmiech) Podany został niczego nie świadomym gościom duszony przełom wieków z tureckich fig na śniadanie.
(Laughter) Unsuspecting guests were served stewed turn-of-the-century Turkish figs for breakfast.
Hilary podała ugali ze smażonym mięsem i pomidorami. ~~~ Rozgrzany słońcem, cienki metalowy dach sprawiał, że podczas posiłku czuliśmy się jak w piekarniku.
Hilary served the ugali with a fry of meat and tomatoes; the sun slammed down on the thin steel roof; and we perspired as we ate.
Małe ilości gadobutrolu przenikają do mleka u zwierząt (poniżej 0, 01 % podanej dawki).
Small amounts of gadobutrol enter milk in animals (less than 0.01 % of the dose administered).
W badaniu na zwierzętach wykazano, że mniej niż 1 % podanej dawki gadofoswesetu przenika do mleka.
In an animal study, it was shown that less than 1 % of the dose of gadofosveset administered enters breast milk.
Czynności, jakie należy wykonać, zależą od tego, czy podano już informacje rozliczeniowe.
The steps you take will depend on whether you've already entered your billing information or not.
podać (även: przekazać, przekazywać, podawać)
volume_up
to hand down {vb} (to sb)
podać (även: wpisać, wprowadzić)
Można nawet podać nie dokładne zapytanie i zobaczyć czy Wolfram Alpha zrozumie o co nam chodzi.
You can also just sort of give vague input and then try and have Wolfram Alpha figure out what you're talking about.
podać (även: minąć, mijać, zdać, przekazać)
Chciałbym podać Państwu pięć informacji i uwag wstępnych.
I would like to pass on five pieces of news by way of preliminary remarks.
I'm going to pass it to this handsome gentleman.
A podam cię w spustoszenie i w pohańbienie narodom, które są około ciebie, przed oczyma każdego mijającego.
Moreover I will make thee a desolation and a reproach among the nations that are round about thee, in the sight of all that pass by.
W tych okolicznościach Komisji trudno podać jakikolwiek rozsądny harmonogram.
In these circumstances, it is difficult for the Commission to provide any reasonable timetable.
Jeśli chodzi o konkretne przypadki, o których wspomniano, chciałbym podać dodatkowe informacje.
Regarding those concrete cases mentioned, we will provide additional information.
Komisja ma jeszcze podać odpowiedzi w tym zakresie.
The Commission is yet to provide an answer in this regard.
Jeżeli tak, podać rodzaj i kiedy ostatni raz zażyto
If so, please indicate type and when last taken.
Jeżeli tak, podać rodzaj i kiedy ostatni raz użyto
If so, please indicate type and when last taken.
W zależności od typu treści uwzględnionej w mapie witryny należy podać odpowiednie przestrzenie nazw wymienione w poniższej tabeli.
Depending on the type of content included in your Sitemap, you should specify the appropriate namespace(s), listed in the table below.
volume_up
to give sth in {vb}
podać

Synonymer (polska) till "podać":

podać

Användningsexempel för "podać" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishAlternatywnie można podać 50 g sproszkowanego węgla aktywowanego 4 razy na dobę.
Alternatively, 50 g of activated powdered charcoal is administered 4 times daily.
PolishW jednym wpisie można podać wiele wierszy Disallow i wiele wierszy User-agent.
You can include multiple Disallow lines and multiple user-agents in one entry.
PolishPierwszą dawkę należy podać w ciągu 2 godzin przed zabiegiem transplantacji.
The first dose should be given within 2 hours prior to transplantation surgery.
PolishDrugą dawkę szczepionki należy podać co najmniej trzy tygodnie po pierwszej dawce.
A second dose of vaccine should be given after an interval of at least three weeks.
PolishCzy może mi pan również podać numer artykułu, na którym oprze pan swoją gwarancję?
Could you perhaps also give me the article number on which you base that guarantee?
PolishPodać odpowiednią dawkę, wstrzykując podskórnie za pomocą jałowej igły do pena.
Administer the appropriate dose by subcutaneous injection using a sterile pen needle.
PolishLekarz lub farmaceuta będą w stanie zadecydować, czy należy podać INTANZA.
Your doctor or pharmacist will be able to decide if you should receive INTANZA.
PolishChciałabym podać jeszcze kilka powodów, dlaczego prowadzimy dyskusję na ich temat.
I would like to add a number of other reasons why they are being discussed.
Polish. ~~~ Proszę podać dowolne sześć cyfr.
So, starting with your seven-digit number, call out any six of them please.
PolishChciałbym podać jeden przykład: na Węgrzech leży odłogiem prawie milion hektarów ziemi.
To give just one example: in Hungary, nearly 1 million hectares are lying waste.
Polishautorka - Panie Przewodniczący, sądzę, że lepiej byłoby podać je później.
author. - Mr President, I think it would be better if we circulated them later.
PolishŻel doustny można podać na 3 godziny lub wcześniej przed zabiegiem chirurgicznym.
The oral gel can be given 3 hours or earlier before a surgical operation.
PolishMożna podać dawkę przypominającą szczepionki Fendrix zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.
A booster dose of Fendrix may be given, according to official recommendations.
PolishJako przykład chciałabym podać tworzenie listy podejrzanych o terroryzm.
I should like to give as an example the creation of the lists of terror suspects.
PolishDrugą dawkę szczepionki należy podać po upływie przynajmniej 3 tygodni.
A second dose of vaccine should be given after an interval of at least 3 weeks.
PolishDodatkową kroplę należy podać 30 do 120 minut przed rozpoczęciem operacji.
An extra drop should be given 30 to 120 minutes before the operation begins.
PolishW tym kraju rząd również musiał się podać do dymisji w związku z protestami ludności.
In that country, too, the government had to step down in the face of popular protest.
PolishSkupiałem się na sztukach wizualnych, ale chcę podać dwa przykłady z muzyki.
I've been focusing now on the visual arts, but I want to give two examples from music.
PolishW przypadku pominięcia dawki należy podać następną dawkę leku zgodnie z zaleceniami.
If a dose is missed, the next schedule dose should be given as prescribed.
PolishWymieszać miksturę i podać całą zawartość drugiej miseczki pacjentowi.
Stir this mixture and give the entire contents of the second bowl to the patient.