"paść" - Engelsk översättning

PL

"paść" på engelska

volume_up
paść {perf. vb}

PL paść
volume_up
[pasę|pasłbym] {verb}

1. allmänt

Prawa i godność kobiet nie mogą paść ofiarą przedwyborczych negocjacji z fundamentalistami islamskimi.
Women's human rights and dignity cannot fall victim to pre-electoral negotiations with Islamic fundamentalists.
Tylko ten rodzaj regulacji może pomóc wszystkim obywatelom, którzy mogą paść ofiarą handlu ludźmi.
This type of regulation is the only one that can make a difference for all vulnerable people who might fall prey to trafficking.
I padnie zraniony w pośrodku was, a poznacie, żem Ja Pan.
And the slain shall fall in the midst of you, and ye shall know that I am Jehovah.
paść (även: opaść)
Gdzie wam dam pasterzy według serca mego, i będą was paść umiejętnie i rozumnie.
and I will give you shepherds according to my heart, who shall feed you with knowledge and understanding.
Izali pasterze trzody paść nie mają?
Ye eat the fat, and ye clothe you with the wool, ye kill the fatlings; but ye feed not the sheep.
Bo się stawią cudzoziemcy, a paść będą stada wasze, a synowie cudzoziemców oraczami waszymi i winiarzami waszymi będą.
And strangers shall stand and feed your flocks, and foreigners shall be your plowmen and your vine-dressers.
Azaż wam na tem mało, paść się na dobrej paszy, że jeszcze ostatek pastwisk waszychdepczecie nogami swojemi?
Seemeth it a small thing unto you to have fed upon the good pasture, but ye must tread down with your feet the residue of your pasture?

2. "z wyczerpania", vardagligt

paść (även: padać)
volume_up
to flake out {vb} [vard.] (fall asleep)

Användningsexempel för "paść" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Polishgdzie paść bydło i gdzie polować. ~~~ To najlepszy sposób regulowania naszego wpływu na środowisko.
And I think this is the best way of regulating ourselves on the environment.
PolishJa sam paść będę owce moje, i Ja im poczynię legowiska, mówi panujący Pan.
I myself will be the shepherd of my sheep, and I will cause them to lie down, saith the Lord Jehovah.
PolishWybór zdaje się paść na podatek od transakcji finansowych.
It seems its preference would be for a financial transaction tax.
PolishWłaściwa realizacja naszych działań zewnętrznych nie powinna paść ofiarą sporu między instytucjami.
Proper implementation of our external actions should not be taken hostage by a dispute between the institutions.
PolishMężczyzna 12: Gdybym miał wrócić do Iraku i spotkać się z ludźmi, musiałbym paść na kolana i całować ich stopy.
12th Man: If I was to go back to Iraq and speak to the people, I'd have to bow down and kiss their feet.
PolishTak, że się owce moje tem, co było podeptane nogami waszemi, paść, a męciny nóg waszych pić muszą.
And as for my sheep, they eat that which ye have trodden with your feet, and they drink that which ye have fouled with your feet.
PolishTrudno im dokonać oceny uzyskanej porady, co sprawia, że mogą zostać wprowadzeni w błąd i paść ofiarą nieuczciwych praktyk handlowych.
It is hard for them to evaluate the advice given and they may therefore be misled, falling victim to unfair selling practices
PolishInne pytanie, które musi paść dziś w czasie dyskusji nad kompromisem, to: czy jest to doskonały kompromis między Radą a Parlamentem?
Another question has to be asked today, when we are debating a compromise: is this a perfect compromise between the Council and Parliament?
PolishTo pytanie musi paść.
Polishpaść na twarz
PolishWokół niego duchy naszych przodków przemawiają przez wodza, dając nam rady, jak znaleźć wodę, gdzie paść bydło i gdzie polować.
And at this sacred fire, the spirit of our ancestors speak through the headman and advise us where to get water, where to get grazings, and where to go and hunt.
PolishProblem numer dwa: Twoje państwo może paść ofiarą cyberataku i stracić elektryczność w wielu rejonach nie wiedząc nawet kto je zaatakował.
The second issue: Your country could be under cyberattack with entire regions plunged into total darkness, and you may not even know who's attacking you.
Polishpaść na ziemię
PolishPrzy rosnącym bezrobociu coraz większa liczba osób może paść ofiarą handlu żywym towarem lub może zostać wykorzystana do pracy przymusowej.
With growing unemployment, there will be an increase in the number of people who may become victims of human trafficking or may be exploited for forced labour.
PolishPan poseł Daul przekonuje, że propozycja kandydatury na przewodniczącego Komisji powinna paść ze strony największej grupy w Parlamencie, tak jak miało to miejsce pięć lat temu.
Mr Daul has expressed his determination that the largest group should propose the President of the Commission, as was the case five years ago.
PolishDa Bóg i deszcz na siewy twoje, któremibyś posiał ziemię, a chleb z urodzaju ziemi będzie syty i obfity; dnia onego paść się będą i bydła twoje na pastwisku szerokiem.
And he will give the rain for thy seed, wherewith thou shalt sow the ground; and bread of the increase of the ground, and it shall be fat and plenteous.
PolishŻaden obywatel nie powinien nigdy paść ofiarą prześladowań ze względu na swoją rasę, religię, płeć, pozycję społeczną, język, narodowość czy orientację seksualną.
No single citizen should ever suffer from persecution because of his or her race, religion, gender, social situation, language, nationality or sexual orientation.
PolishJeśli Anglicy uważają, że ta uwaga jest skierowana do nich, to nie mylą się, gdyż musimy położyć kres raz na zawsze Europie, która może paść ofiarą szantażu.
If the English believe that this remark is directed at them, they are not wrong, because we need to put a stop once and for all to a Europe which can be the victim of blackmail.
PolishOchrona praw kobiet, które są lub mogą paść ofiarą przemocy i morderstw, a także zapobieganie takim czynom, nie mogą być podporządkowane kilku kwestiom prawnym.
The protection of the rights of the women who have been or could be victims of violence and murders and the prevention of such acts cannot be subordinated to a few legal issues.
Polish(Śmiech) Więc ją nadmuchałem i wbiegłem do salonu z palcem wsadzonym, gdzie nie powinienem, wymachiwałem tą bzyczącą owcą, a mama wyglądała, jakby miała paść trupem z szoku.
(Laughter) So, I blew it up and ran into the living room, my finger where it shouldn't have been, I was waving this buzzing sheep around, and my mother looked like she was going to die of shock.