"oparcie" - Engelsk översättning

PL

"oparcie" på engelska

PL oparcie
volume_up
{neutrum}

1. allmänt

oparcie (även: fundament)
volume_up
buttress {substantiv} [bild.]
oparcie (även: obsługa, wsparcie, poparcie, pomoc)
volume_up
support {substantiv}
Rada nie wyszczególniła w sposób formalny stanowisk poszczególnych państw członkowskich, chociaż opinie Rady mają oparcie w rzekomej jednogłośności.
The Council has not formally specified the position of each Member State, although the Council opinions are supported by quasi-unanimity.
Warto jednak zanalizować, dlaczego terroryści muzułmańscy znajdują takie oparcie w młodych ludziach pochodzenia arabskiego urodzonych w krajach członkowskich Unii.
It is worth considering, however, why Muslim terrorists are able to garner so much support amongst young people of Arab descent born in Member States of the European Union.
Również wspólne ramy mają oparcie w określonych środkach Unii Europejskiej i powinny być przez nie stymulowane.
A common framework, too, which is supported and should be stimulated by particular European Union measures, what we call in our document 'flagship initiatives'.
oparcie (även: wsparcie, podpora, kula)
volume_up
crutch {substantiv}

2. "krzesła, kanapy"

oparcie
volume_up
back rest {substantiv}
oparcie
volume_up
backrest {substantiv}

Synonymer (polska) till "oparcie":

oparcie

Användningsexempel för "oparcie" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishJest to wizja rozwoju Unii Europejskiej, oparcie się na metodzie wspólnotowej.
It is a vision of development of the European Union, based on the Community method.
PolishNajłatwiejszą rzeczą jest oparcie swoich lekcji na doświadczeniach uczniów.
The easiest thing to do is base your lesson plans on the students ' own experiences.
PolishW przypadku niektórych produktów zaleca się oparcie leczenia na badaniach wrażliwości.
Some products include the recommendation to base treatment on susceptibility testing.
PolishJedną z propozycji jest oparcie polityki na ograniczeniu stosowania.
One of the proposals is that the policy should be based on reducing use.
PolishNiemal każda cywilizacja w historii Europy miała oparcie w morzu.
(EL) Commissioner, almost every civilisation in the history of Europe has been based on the sea.
PolishOparcie tych działań o kodeks etyczny to krok w dobrym kierunku.
Basing these measures on a code of ethics is a step in the right direction.
PolishKonieczne jest oparcie takich działań na mierzalnych celach.
It is essential that such action is based on measurable targets.
PolishDlatego oparcie redukcji emisji CO2 wyłącznie o technologię silników jest najdroższym rozwiązaniem.
For this reason, basing CO2 emissions exclusively on engine technology is the most expensive solution.
PolishWarunkiem wyjściowym jest oparcie informacji na faktach naukowych, aby pacjenci mogli na nich polegać.
This means that the information is based on scientific fact to start with, so patients can rely on it.
PolishDzięki popytowi z Chin i innych państw, kraje afrykańskie mogą uzyskać lepsze oparcie na rynkach.
Thanks to the demand from China and other parties, African states can gain a better foothold on the markets.
PolishWierzymy, że wszystkie prawa mają oparcie w jednostce.
We believe that all rights are residual in the individual.
PolishWszystkie te czynniki, które znajdują stosowne oparcie w przedmiotowym sprawozdaniu, sprawiły, że zagłosowałam za jego przyjęciem.
All of these factors, duly founded on this report, influenced my vote in favour.
PolishOparcie pozwala oddychać twojej skórze.
The coring out of the back lets you breathe.
PolishJest tak dlatego, że fundusze te muszą mieć oparcie w skutecznej polityce społecznej realizowanej w krajach rozwijających się.
This is because these funds must be backed up by effective social policies implemented in developing countries.
PolishW drugim rzędzie był ojciec z pięcioletnim synkiem, który kopał w oparcie fotela.
And the seminal moment was, I was getting on a plane in Dallas, and in row two was a father, I presume, and a young boy about five, kicking the back of the chair.
PolishPo pierwsze, dziękuję panu posłowi Johannesowi Voggenhuberowi, który stanowi prawdziwe oparcie w naszej pracy na rzecz demokracji i praw obywatelskich.
First, I thank Johannes Voggenhuber, a veritable cornerstone of our work for democracy and civil rights.
PolishBezwzględnie konieczne jest również nadanie testom obligatoryjnego charakteru oraz oparcie ich na wspólnych i przejrzystych kryteriach wspólnotowych.
It is also absolutely vital that the tests should be made mandatory and be based on common and transparent Community criteria.
PolishOparcie takiej kontroli na normach międzynarodowych stanowiłoby podstawę do wzajemnego uznawania przez państwa członkowskie ich wyników.
If such control were based on international provisions there would be every reason for mutual recognition of the results by the Member States.
PolishJeżeli okaże się, że zarzuty znajdują oparcie w faktach, władze będą musiały dopilnować, by odpowiedzialni za te naruszenia stanęli przed sądem.
Where allegations are substantiated, the authorities must act to ensure that those responsible for such abuses are indeed brought to justice.
PolishRada nie wyszczególniła w sposób formalny stanowisk poszczególnych państw członkowskich, chociaż opinie Rady mają oparcie w rzekomej jednogłośności.
The Council has not formally specified the position of each Member State, although the Council opinions are supported by quasi-unanimity.