"odstęp" - Engelsk översättning

PL

"odstęp" på engelska

PL odstęp
volume_up
{maskulinum}

odstęp (även: przedział, przerwa, okres, przeciąg)
volume_up
interval {substantiv}
Nie zauważono żadnych istotnych klinicznie skutków mających wpływ na odstęp QT.
No clinically significant effect on the QT interval was observed.
Jeśli występują zaburzenia w zapisie EKG określane jako wydłużony odstęp QT,
If you have an abnormality of your heart trace known as Prolonged QT interval
Odstęp pomiędzy dawkami powinien wynosić przynajmniej 4 tygodnie.
There should be an interval of at least 4 weeks between doses.
volume_up
clearance {substantiv}
U wszystkich pacjentów z klirensem kreatyniny < 50 ml/ min należy odpowiednio dostosować dawkę lub odstęp czasu pomiędzy podawaniem kolejnych dawek (patrz punkt 4. 4).
Dose or dose interval adjustment is required in all patients with creatinine clearance < 50 ml/ min (see section 4.4).
odstęp (även: odległość, droga, dystans, dal)
volume_up
distance {substantiv}

Användningsexempel för "odstęp" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishNależy zachować ostrożność stosując leki, o których wiadomo, że wydłużają odstęp PR.
Caution should be used with medicinal products known to induce PR prolongations.
PolishPomiędzy kolejnymi trzema dawkami należy zachować odstęp co najmniej 4 tygodni.
Three vaccine doses must be administered at intervals of at least 4 weeks.
PolishPacjenci powinni zawsze zachowywać ten sam odstęp czasu pomiędzy posiłkami a przyjęciem leku.
Patients should always observe the same timing of dosing in relation to meals.
PolishOdstęp między kolejnymi obowiązkowymi przeglądami technicznymi jest różny w zależności od kraju.
The time between mandatory roadworthiness tests varies from country to country.
PolishJednoczesne stosowanie niezalecane Produkty lecznicze wydłużające odstęp QT
Concomitant use not recommended QT prolonging medicinal products
PolishProdukty lecznicze wydłużające odstęp QT stosowane w leczeniu chorób innych układów (np.
Non cardiovascular QT prolonging medicinal products (e. g. pimozide, ziprasidone, sertindole,
PolishNależy zachować odstęp co najmniej jednego do dwóch tygodni przed kolejnym zwiększeniem dawki.
A minimum of one to two weeks is recommended between dosage increments.
PolishNastępnie kliknij menu z markerem na pasku narzędzi i wybierz kolor.Rozmiar tekstu i odstęp
Then, click the toolbar menu with a highlighter pen and choose a color.Text size and spacing
Polishnerek, konieczna systematyczna hemodializa) * Zalecany odstęp
(functionally anephric, requiring intermittent haemodialysis)* Recommended
PolishProdukty lecznicze wydłużające odstęp QT stosowane w leczeniu chorób układu krążenia (np.
Cardiovascular QT prolonging medicinal products (e. g. quinidine, disopyramide, bepridil, sotalol,
PolishW obu grupach u około 20 % pacjentów stwierdzono odstęp QT/ QTc większy niż 450 milisekund.
Both therapies showed QT/ QTc intervals exceeding 450 msec in approximately 20 % of the patients.
PolishW przypadku podawania produktu Ceplene i IL- 2 dwa razy na dobę między dawkami, należy zachować odstęp minimum 6 godz.
The twice daily dosing of IL-2 and Ceplene should be separated by a minimum of 6 hours.
PolishZ tego powodu należy zachować 6- godzinny odstęp między przyjmowaniem tabletek leku [ Nazwa własna ] oraz innych leków.
Therefore, take your [ Invented name ] tablet 6 hours before or after taking the other medicine.
PolishOdstęp czasu pomiędzy pierwszą i drugą dawką, a także pomiędzy drugą i trzecią dawką powinien wynosić jeden miesiąc.
There should be a gap of one month between the first and second, and between the second and third injections.
PolishJeżeli jednocześnie stosuje się inne rodzaje kropli do oczu, należy zachować między ich podaniem przynajmniej 10- minutowy odstęp.
If more than one type of eye drop is being used, each one should be given at least 10 minutes apart.
PolishObydwa leki podaje się dwa razy na dobę, przy czym odstęp między kolejnymi dawkami powinien wynosić minimum 6 godzin.
The two medicines, IL-2 and Ceplene, are both injected twice a day, with a minimum of 6 hours between injections.
PolishU pacjentów, którzy mają wydłużony odstęp QTc lub, u których może dojść do jego wydłużenia należy stosować dazatynib z ostrożnością.
Dasatinib should be administered with caution to patients who have or may develop prolongation of QTc.
PolishPomiędzy pierwszą i drugą dawką leku należy zachować odstęp dwutygodniowy, a następnie kolejne dawki podaje się raz w miesiącu.
There should be a gap of two weeks between the first and second doses, after which it is given once a month.
PolishJeżeli stosuje się także inne leki do oczu, należy zachować odstęp co najmniej pięciu minut pomiędzy zastosowaniem każdego leku.
If other eye medicines are also being used, there should be a gap of at least five minutes between using each medicine.
PolishWykazano, że preparat SUTENT, w stężeniach w przybliżeniu dwukrotnie większych niż terapeutyczne, wydłuża odstęp QTcF (z korektą Frederica).
At approximately twice therapeutic concentrations, SUTENT has been shown to prolong the QTcF Inteval (Frederica's Correction).