"odczuwać" - Engelsk översättning

PL

"odczuwać" på engelska

volume_up
odczuwać {imperf. vb}

PL odczuwać
volume_up
[odczuwam|odczuwałbym] {imperfekt verb}

Ludzie zaczęli odczuwać korzyści płynące z podstawowych reform strukturalnych.
People have begun to feel the benefits of essential structural reforms.
Jeżeli przestaniemy odczuwać solidarność, to przestaniemy być ludźmi.
If we cease to feel this solidarity, we cease to be human.
Powinniśmy w pełni odczuwać ciężar naszej odpowiedzialności.
We should feel the full weight of our responsibilities.
odczuwać (även: przeczuć, przeczuwać, wyczuć, czuć)
Dlaczego wydaje się, że, aby funkcjonować musimy odczuwać?
Why does it seem to require these beings who sense things for us to operate?
Niektórzy mogą odczuwać satysfakcję widząc, jak bankierzy popadają w niełaskę i tracą pracę.
Some people may feel a sense of satisfaction at the sight of bankers falling from grace and losing their jobs.
Dlatego powinniśmy odczuwać wzajemne powiązania i mieć poczucie współodpowiedzialności za naszych partnerów.
We should therefore be aware of the ties that bind us and feel a sense of joint responsibility for our partners.

Användningsexempel för "odczuwać" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishChoć nie jest ich tak dużo, ludzie mają obawy, chcą odczuwać komfort w tej kwestii.
And, although it's not very large, there are a lot of concerns about that.
PolishWtedy zarówno kierowca, jak i środowisko, zaczną odczuwać prawdziwe korzyści.
This is when both the car driver and the environment will start feeling the true benefits.
PolishZjednoczone Królestwo musi odczuwać pewną ulgę, że nigdy nie przystąpiliśmy do euro.
It must be of some reassurance to the UK that we never joined the euro.
PolishMyliliśmy się całkowicie i szybko zaczęliśmy odczuwać zawód i frustrację.
We were absolutely wrong and have rapidly become desperately disappointed and frustrated.
PolishW bardzo rzadkich przypadkach pacjenci cierpiący na astmę mogą odczuwać pogorszenie ich stanu.
Very rarely patients with asthma may experience worsening of their condition.
PolishNależy postrzegać, odczuwać i uznawać to, że Europa jest ważna i istotna dla swoich obywateli.
Europe's importance and relevance for its citizens must be perceived, felt and recognised.
PolishWtedy, w 13 minucie, być może z powodu hipochondrii, zacząłem odczuwać ból w klatce.
Then at 13 minutes, maybe because of the hypochondria. ~~~ I started feeling pains all over my chest.
PolishJeżeli liczba czerwonych krwinek jest zmniejszona, można odczuwać zmęczenie lub duszność.
If the number of red blood cells is reduced you may have symptoms of tiredness or breathlessness.
PolishDzieci z alkoholowym zespołem płodowym będą te konsekwencje odczuwać przez całe życie.
Children with foetal alcohol syndrome are damaged for life.
PolishPo przerwaniu leczenia pacjent nie powinien odczuwać żadnych działań.
You should not experience any effects when you stop treatment.
PolishZamiast odczuwać radość, chcą przetrwać do weekendu.
But I also meet people who love what they do and couldn't imagine doing anything else.
PolishZmiana poziomu oksytocyny zapowiadała to, że będą odczuwać empatię.
The change in oxytocin predicted their feelings of empathy.
PolishTak więc prawdziwym problemem jest: Jak odczuwać miłosierdzie?
So, the real issue is: How do you tangibilitate compassion?
PolishW kobiety uderzy druga fala zwolnień, której skutki będziemy odczuwać w długiej perspektywie czasowej.
However, women will be hit in the second wave of the redundancies and we will suffer in the long term.
PolishNiektórzy mogą odczuwać lekkie objawy grypopodobne, ale aż
They may be extremely tired, and have dark urine, pale no
PolishWpływ państwa działań odczuwać będziemy przez kolejnych pięć lat.
Your footprint will remain with us for five years.
PolishWszyscy Europejczycy musieli także odczuwać te głębokie emocje.
All Europeans would have shared that deep emotion.
PolishWarto zadać to pytanie, stąd trzeci powód, aby po tym dniu obchodów w Kosowie odczuwać niepokój.
It is a question worth asking, hence the third reason for the unease felt after this day of jubilation in Kosovo.
PolishCzasem, osiągając cel, można odczuwać niemalże zawód.
Sometimes when you get there, there's almost a letdown.
PolishStraty pośrednie i bezpośrednie są ogromne, ale skutki wydarzeń będą przede wszystkim odczuwać niewinni ludzie.
Direct and collateral damage is huge, but the consequences will affect innocent people first and foremost.