"obok" - Engelsk översättning

PL

"obok" på engelska

volume_up
obok {prep.}

PL obok
volume_up
{preposition}

obok
Umieszcza ona edukację obok handlu jako klucz do rozwoju kontynentu.
It places education alongside trade as key to the development of the continent.
Dużym problemem jest jednak obok kataklizmu oczywiście izolacja Tajwanu.
The big problem, however, alongside this human catastrophe, is, of course, Taiwan's isolation.
Umieściłem kreatywność obok edukacji i innowacji.
I place creativity alongside education and innovation.
obok (även: od, do, przez, według)
volume_up
by {prep.}
Szczęśliwie mieszkałem obok łąki ostatnimi czasy; jest to bardzo zajmujące.
I've had the privilege of living by a meadow for the last little while, and it is terribly engaging.
Możesz to zrobić, klikając ikonę gwiazdki obok każdego z wyników.
You can save them by clicking the star icon next to each result.
♫ Przeszłabym przez żar pustyni, gdybyś ty szedł obok mnie ♫
♫ I could cross the burning desert, if I had you by my side. ♫
obok
volume_up
next to {prep.}
Następnie wpisz dowolne słowo w polu tekstowym obok „Znajdź” i kliknij Dalej.
Then, type the word in the text box next to 'Find,' and click Next.
Umieszczę teraz wiilota obok telewizora.
For the second demo, I have this Wii remote that's actually next to the TV.
Wszyscy zgodzili się, aby ich zdjęcie zostało zamieszczone obok innego.
They all accepted to be pasted next to the other.
obok (även: w, przy, na, do)
volume_up
at {prep.}
A w wodzie obok rdzeni pływała bakteria Deinococcus radiodurans.
And then finally somebody picked up a microscope and looked at the water that was sitting next to the cores.
Whitney przenosi się bliżej centrum, buduje nowe muzeum tuż obok High Lane.
And the Whitney is moving downtown and is building their new museum right at the base of the High Line.
Aby otworzyć stronę Nowa karta, kliknij ikonę obok ostatniej karty w górnej części okna przeglądarki.
To open the New Tab page, click the icon next to the last tab at the top of the browser window.
obok (även: przy, wobec, oprócz, prócz)
volume_up
beside {prep.}
Każdy powinien mieć taką w swojej kuchni obok kuchenki Turbochef.
You should all have one in your kitchen, beside your Turbochef.
Obok niego umieszczona jest informacja.
Beside that photograph there is the information about his life.
Najpierw pomyślałam o mojej mamie, która płakała obok mnie.
The first thing I thought about was my mom, who was crying over beside me.
obok (även: oprócz, prócz, poza, dalej)
volume_up
besides {prep.}
Co prowadzi do mojej drugiej - obok oceanografii - pasji, którą jest technologia kosmiczna.
Which leads me to my second passion besides ocean science, which is outer space technology.
Ale myślę, że obok priorytetów ważne jest, ażeby powiedzieć, że są pewne zadania, które tym priorytetom sprzyjają.
I think it is important to say, however, that besides these priorities there are certain tasks that favour them.
Obok chorób, głodu i niedoboru wody pitnej problemem są również bezpieczeństwo, handel, migracja, drenaż mózgów i zmiany klimatyczne.
Besides disease, starvation and drinking water shortages, these issues also include security, trade, migration, brain-drain and climate change.
obok (även: przy, nieopodal)
volume_up
near {prep.}
To jest dobra droga -- obok naszej fabryki.
Three: this is a good road in -- right near where our factory is located.
obok (även: koło)
volume_up
past {prep.}
to push past sb
Wydarzenie miało miejsce wtedy, kiedy pani przewodnicząca wywołała pana posła Hansa-Petera Martina, który znajdował się na sali i przechodził obok nas.
At the point when you called on Hans-Peter Martin, while he was actually here, he wandered past us.
Towarzyszyłem tym kobietom podczas patroli i obserwowałem jak przechodziły obok mężczyzn, którzy ciągle rzucali sprośnymi komentarzami w ich stronę.
I accompanied these women on their patrols, and watched as they walked past men, many who passed very lewd comments incessantly.
obok
volume_up
near to {prep.}
To jest dobra droga -- obok naszej fabryki.
Three: this is a good road in -- right near where our factory is located.
obok
volume_up
nearby {prep.}
(Śmiech) Tej zasady trzymałem się przez zaniedbanie, tzn. nie biłem się z żadnym mężczyzną, którego żona stała obok i wyglądała na taką co ma silny chwyt.
(Laughter) That one I followed by default, by not getting in a fight with a man whose wife was standing nearby, looking like she had a strong grip.

Användningsexempel för "obok" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishTo wymaga, obok działań strategicznych, także zwiększenia natychmiastowej pomocy.
In addition to strategic measures, this also requires an increase in immediate aid.
PolishPustynnienie nie jest współczesnym problemem; istnieje obok nas od dziesięcioleci.
Desertification is not a modern problem; it has been with us for decades.
PolishNasze ciała kroczą obok siebie, ale to mój mózg mówi do twojego mózgu.
Our bodies are hanging along for the ride, but my brain is talking to your brain.
PolishPrzedmiotowy protokół obok kwestii bezpieczeństwa obejmuje także kwestię ochrony środowiska.
As well as its security aspects, this protocol covers environmental protection.
PolishFundusze te stanowiły dodatkowe finansowanie obok pomocy, którą zapewniły programy krajowe.
These funds were in addition to the aid provided by the national programmes.
PolishLegalna produkcja istniałaby obok nielegalnej, natomiast nie zastąpiłaby jej.
Licit cultivation would add to illicit cultivation, not replace it.
PolishSą to dwa trendy, które istnieją obok siebie, także w Unii Europejskiej.
These are the two trends which exist, including in the European Union.
PolishKilka dni później poszłyśmy do świątyni buddyjskiej w Footscray i usiadłyśmy obok jej trumny.
A few days later, we went to a Buddhist temple in Footscray and sat around her casket.
PolishHej, przypominam wam, że obok mnie jest zawodnik numer jeden.
Hey, I'm tryin ' to tell you this is the number one contender right here, baby.
PolishUrządzenia dodatkowe są wymieniane obok urządzenia przetestowanego.
Such additional machines are listed together with the tested banknote handling machine.
PolishObok nich przetaczają się po biurku pokryte sprayem broszki, kulki i perły.
Sprayed brooches, spheres and pearls roll around on the desk.
PolishSprawdzić patrząc przez przeziernik, aby mieć pewność, że obydwa korki znajdują się obok siebie.
Check through the window to be sure that the two stoppers are together.
PolishSzczęśliwie mieszkałem obok łąki ostatnimi czasy; jest to bardzo zajmujące.
I've had the privilege of living by a meadow for the last little while, and it is terribly engaging.
PolishEkstaza, w języku greckim, znaczyła tyle, co stać obok czegoś.
Now, "ecstasy" in Greek meant simply to stand to the side of something.
PolishWhitney przenosi się bliżej centrum, buduje nowe muzeum tuż obok High Lane.
And the Whitney is moving downtown and is building their new museum right at the base of the High Line.
PolishTe państwa członkowskie, które dokonują oszczędności, nie powinny przechodzić obok tego bez zastanowienia.
The Member States that are making savings should not go about it unthinkingly.
PolishTutaj widać odtworzone wykonanie z pokazanym obok czasem.
And then here's the reconstructed performance now with the timings of the performance.
PolishTu troszkę widać, pod samochodem na ziemi czarny pręt obok koła tego drugiego samochodu.
You can just see, underneath the car, there is a black rod on the floor by the wheel of the other car.
PolishPokażę Wam kawałek obszaru chronionego obok Wysp Phoenix.
Let me give you a little peek here of the Phoenix Islands-protected area.
PolishWięc składamy je w linię obok najważniejszych rzeczy złączonych z wszystkim co wiemy o danym pacjencie.
And that's what is going to happen to Humberto, unless he does something.