"oba" - Engelsk översättning

PL

"oba" på engelska

volume_up
oba {pron.}
EN
volume_up
obić {perf. vb}

PL oba
volume_up
{pronomen}

oba (även: obaj, obydwaj, obydwoje, oboje)
volume_up
both {pron.}
Jeśli przyjrzycie się wierzchołkom A i B, oba mają po sześć połączeń.
So, if you look at nodes A and B, they both have six connections.
. - Oba te pytania dotyczą dość szczegółowych zagadnień.
. - These are both quite specific questions.
Pragnę odnieść się do obu tych wystąpień i odpowiedzieć konkretnie na oba.
I would like to refer to both of these speeches and answer them both specifically.

Synonymer (polska) till "obić":

obić

Användningsexempel för "oba" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishJeśli chcesz połączyć oba konta na stałe, użyj modułu pobierania poczty.
If you want to connect two accounts permanently, you should use Mail Fetcher.
PolishOba te instrumenty ustawodawcze są przecież ze sobą nierozerwalnie związane.
After all, the two legislative instruments are inextricably interlinked.
PolishOba wydarzenia stanowić mogą cenną okazję do zacieśnienia stosunków między nami.
These are two important opportunities to strengthen our relations.
PolishJeżeli dobrze rozumiem, oba te systemy nadal koegzystują w państwach członkowskich.
As I understand it, these two systems still coexist in Member States.
PolishDR: Niania proponuje wodę, i oba "robaki" idą do kuchni po wodę.
DR: She offers water, and off go the two worms over to the kitchen to get water.
PolishOba sprawozdania dotyczą często trudnej sytuacji kobiet na rynku pracy UE.
These two reports concern the often challenging situation of women in the EU labour market.
PolishW takim przypadku w rzeczywistości chyba oba państwa członkowskie naruszają Traktat.
In such a case, in fact, two Member States are probably committing infringements of the Treaty.
PolishOba składniki szczepionki (zawiesina i proszek) znajdują się w od
glass vial for 1 dose and must be mixed together before your child receives the vaccine.
PolishOba badania były tak samo zaprojektowane i w każdym z nich uzyskano porównywalne wyniki.
These trials were identical in design and similar efficacy for INTELENCE was seen in each trial.
PolishRewolucje odniosą sukces jedynie wówczas, kiedy jednocześnie uda się rozwiązać oba te problemy.
The revolutions will only be able to succeed if these two problems are resolved in tandem.
PolishZgadzam się ze sprawozdawcą, że oba obszary są ze sobą ściśle powiązane.
I agree with the rapporteur that the two are closely linked.
PolishW środowisku czeskim oba stały się niczym więcej jak fikcją.
In the Czech environment, these have become nothing more than a fiction.
PolishTe czynniki wpędziły oba kraje w bardzo trudną sytuację gospodarczą, finansową i społeczną.
This pushed these two countries towards a very difficult economic, financial and social situation.
PolishI możecie zobaczyć oba koty tutaj, Chiny i Indie, chcące wyłapywać myszy tam.
And you can see the two cats being here, China and India, wanting to catch the mices over there, you know.
PolishW przypadku, kiedy rozważane jest podawanie ranitydyny oba leki powinny być podawane naprzemiennie, tzn.
If the use of ranitidine is considered, it should be used in a staggered manner; i. e.
PolishOba leki obniżają ciśnienie we wnętrzu oka na różne sposoby.
These two drugs lower the pressure in the eye by different mechanisms.
PolishOba składniki preparatu działają wspólnie przyczyniając się do zmniejszenia ciśnienia wewnątrz oka.
The two ingredients work together to reduce pressure within the eye.
PolishW pewnym momencie oba te obszary polityki powinny się ze sobą zejść.
At one point in the future, these policies should be merged.
PolishTo dlatego, że oba kraje mają zbliżoną ilość mieszkańców.
That's because the two countries have about the same population size.
PolishW gruncie rzeczy oba te cele można realizować synergicznie.
Indeed, these two objectives can and should be pursued in synergy.