"niż" - Engelsk översättning

PL

"niż" på engelska

EN
EN
PL

niż {maskulinum}

volume_up

Synonymer (polska) till "niż":

niż
Polish

Användningsexempel för "niż" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishKlirens osoczowy telmisartanu po podaniu doustnym jest większy niż 1500 ml/ min.
Total plasma clearance of telmisartan after oral administration is > 1500 ml/ min.
PolishLekarz powinien rozważyć konieczność leczenia w okresie dłuższym niż 6 miesięcy.
Your doctor should review the need for continuing treatment beyond 6 months.
PolishŻyje tam 2.1 miliona ludzi, na obszarze dwa i pół raza większym niż Polska.
Namibia has got 2.1 million people, but it is only twice the size of California.
PolishDlatego uważam, że zmiana terminu na wcześniejszy niż 2015 r. byłaby niewłaściwa.
As a result, I believe that it would not be wise to bring forward the 2015 deadline.
PolishInny niż kryzys azjatycki czy bańka internetowa z początku obecnego tysiąclecia.
Not like the Asian crisis or the dotcom bubble bursting in the early 2000s.
PolishPo otwarciu przechowywać w temperaturze 2°C– 8°C, nie dłużej niż 28 dni. od
ori Once opened, the product may be stored for a maximum of 28 days at 2ºC – 8ºC.
PolishLepsze są rany od przyjaciela, niż łagodne całowanie człowieka nienawidzącego.
Faithful are the wounds of a friend; But the kisses of an enemy are profuse.
PolishJest ono inaczej zakorzenione w społeczeństwie niż ma to miejsce na Zachodzie.
It's embedded in society in a different kind of way to what is the case in the West.
PolishNie wyjmować kapsułki z blistra wcześniej, niż bezpośrednio przed jej przyjęciem.
Do not remove the capsule from its blister until you are ready to take it.
PolishPreparat Mycamine był skuteczniejszy niż leki porównawcze w leczeniu kandydozy.
Mycamine was as effective as the comparator medicines in the treatment of candidiasis.
PolishCałkowita dawka ABILIFY (wszystkie postacie) nie może być większa niż 30 mg na dobę.
The total dose of ABILIFY (all formulations) should not exceed 30 mg per day.
PolishPłeć U kobiet stwierdza się 3 - 4- krotnie większe stężenie Cmax niż u mężczyzn.
Gender A 3-4-fold increase in Cmax is apparent for women compared to men.
PolishUproszczenie wydaje się być ważniejsze niż zwalczanie nadużyć finansowych.
Simplification appears to have been favoured to the detriment of combating fraud.
PolishSądzę, iż pan poseł przeczytał inne pismo niż to, które przesłaliśmy Komisji.
I think Mr Schulz read a different letter from the letter we sent to the Commission.
PolishOznacza to, że preparat Exjade mógł okazać się mniej skuteczny niż lek porównawczy.
This indicates that Exjade may not have been as effective as the comparator medicine.
Polishjeśli pacjent ma mniej niż 18 lat, ponieważ nie zaleca się stosowania leku u tych osób.
If you are under 18 years of age because use in such patients is not recommended.
PolishU dzieci ważących poniżej 40 kg dawka powinna wynosić mniej niż 5 ml dwa razy na dobę.
Dosing should be less that 5 ml twice daily for children weighing less that 40 kg.
PolishNależy regularnie (nie rzadziej niż co 3 miesiące) oceniać korzyści leczenia.
The therapeutic benefit should regularly (at least every three months) be reassessed.
Polish." ~~~ Używa się gumki, trochę mniejszej niż ta.
They use a band -- basically a rubber band, like this, only a little smaller.
PolishZasadniczo preferuje się podejście oparte na partnerstwie niż na konfrontacji.
In principle, an approach based on partnership is preferable to a confrontational one.